Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.12.2020. 12:09

Javni oglas za pokušaj sporazumnog utvrđivanja trajnog prava služnosti na nekretninama za koje je utvrđen javni interes za nepotpunu eksproprijaciju s ciljem izgradnje 10(20) kV dalekovoda DV 10(20) kV dionice: C013-C014 i C014-8943 Stabandža 4 i TS 10(20)/0,4 kV Stabandža 4 u naselju Stabandža općina Velika Kladuša

Izvor: Unsko-sanske novine, 04.12.2020.

JP ELEKTROPRIVREDA BIH

d.d. Sarajevo

Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać

 

Na osnovu člana 23., a u vezi sa članom 24. stav 1. tačka 4) Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine F BiH broj 70/07, 36/10 i 25/12), a u skladu sa odredbom člana 92. Zakona o upravnom postupku Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine FBiH broj 2/98 i 4/99) i urbanističke saglasnosti broj: 03-23/1-442/18od 18.12.2018. godine za izgradnju 10(20) kV dalekovoda DV 10(20) kV dionice: C013-0314 i C014-8943" kV "Stabandža 4" i TS 10(20) /0,4 kV "Stabandža 4 u naselju Stabandža općina Velika Kladuša, Javno preduzeće Elektroprivreda  Bosne i Hercegovine dd - Sarajevo, Podružnca "Elektrodistribucija" Bihać

 

JAVNI OGLAS

za pokušaj sporazumnog utvrđivanja trajnog prava služnosti na nekretninama za koje je

utvrđen javni interes za nepotpunu eksproprijaciju s ciljem izgradnje 10(20) kV dalekovoda DV

10(20) kV dionice: C013-C014 i C014-8943 "Stabandža 4" i TS 10(20)/0,4 kV "Stabandža 4" u naselju Stabandža općina Velika Kladuša.

 

I

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa koju je donijelo Općinsko vijeće Velika Kladuša dana 27.01.2020. godine pod brojem: 01-05-25/20 utvrđeno je da je od javnog interesa izgradnja 10(20) kV dalekovoda DV 10(20) kV dionice: C013-C014 i O014-8943 "Stabandža 4" i TS 10(20)/0,4 kV "Stabandža 4" u naselju Stabandža općina Velika Kladuša.

 

Javni interes za izgradnju elektroenergetskih objekata iz stava 1. utvrđen je na nelaetninama koje su označene u Elaboratu katastarske obrade trase za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina.

 

Odlukom o utvrđivanju javnog interesa za izgradnjul0(20) kV dalekovoda DV 10(20) kV dionice: C013-C014 i C014-8943 "Stabandža 4" i TS 10(20)/0,4 kV "Stabandža 4" u naselju Stabandža općina Velika Kladuša, utvrđeno je da je korisnik nepotpune eksproprijacije Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać.

II

U skladu sa odredbom člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine ispunjeni su uslovi da korisnik eksproprijacije podnese Prijedlog za nepotpunu eksproprijaciju nekretnine navedene u prilogu:

Pregled nekretnina (zemljišta) za nepotpunu eksproprijaciju za izgradnjul0(20) kV dalekovoda DV 10(20) kV dionice: C013-C014 i C014-8943 "Stabandža 4" i TS 10(20)/0,4 kV "Stabandža 4" u naselju Stabandža općina Velika Kladuša, koji je sastavni dio ovog Oglasa.

 

III

U skladu sa odredbom člana 23. Zakona o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine, korisnik nepotpune eksproprijacije Javno preduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Podružnica "Elektrodistribucija" Bihać poziva vlasnike nekrentina koje su navedene u prilogu, kao i sva druga lica koja imaju na zakonu zasnovan interes, da se u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog Oglasa jave na broj telefona: 037/229-337 kako bi sa zainteresiranim vlasnikom ugovonil termin sastanka na kojem bi se pokušalo sporazumno riješiti pitanje zaključenja ugovora o trajnom pravu služnosti, a prije podnošenja prijedloga za nepotpunu eksproprijaciju istih. Vlasnik nekretnine je dužan predočiti lični identifikacioni dokument za fizička lica.

Vlasnik nekrentine je dužnan predočiti izvod iz posjedovnog lista, odnosno drugu dokumentaciju kojom raspolaže (ne stariju od 3 mjeseca), a kojom dokazuju svoja zakonom zasnovana prava na navedenoj nekrentini.

Dokumentacija iz stava 2. i 3. ove tačke se dostavlja u originalu ili ovjerenoj kopiji.

 

IV

Ukoliko se vlasnik nekretnine navedene u tački 2. ovog Oglasa, u ostavljenom roku, ne javi na ovaj Oglas, smatrat će se da nije zainteresiran za sporazumno rješavanje trajnog prava služnosti na nekretnini.

 

V

Postupak nepotpune eksproprijacije će se voditi u redovnom postupku pred nadležnom službom općine Velika Kladuša, a na način kako je to propisano Zakonom o eksproprijaciji Federacije Bosne i Hercegovine za slijedeće vlasnike nekretnina:

- sa kojima se ne zaključi Ugovor o trajnom pravu služnosti.

- koji se u ostavljenom roku ne jave na Oglas

 

 

Bihać, 30.11.2020. godine            Vd. Direktora

Broj:03-2-226-36922/2020           Zijad Mujagić

 

 

Prilog:

Pregled nekretnina (zemljišta) za nepotpunu eksproprijaciju zaizgradnjul0(20) kV dalekovoda DV 10(20) kV dionice: C013-C014 i C014-8943 "Stabandža 4" i TS 10(20)/0,4 kV "Stabandža 4" u naselju Stabandža općina Velika Kladuša,

 

Napomena: Ovaj Javni oglas je objavljen u sedmičnom listu Unsko-Sanske novine, na web stranici Javnog preduzeća Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo, Oglasnoj tabli Podružnice "Elektrodistribucija" Bihać i Oglasnoj tabli općine Velika Kladuša.

 

Pregled nekretnina (zemljišta) za nepotpunu eksproprijaciju u svrhu izgradnje 10(20) kV dalekovoda DV 10(20) kV, dionice: C013-C014 i C014-8943 "Stabandža 4" i TS 10(20)/0,4 kV "Stabandža 4" u naselju Stabandža, općina Velika Kladuša

 

Redni broj

k.č.br

Katastarska opština

Broj ZK uloška

Ime i prezime

Ukupna površina za trajno pravo služnosti (m2)

1.

1088

Stabandža

159

Kauković Emina, Kauković Nirvet,

Kauković Nisvet,

Kauković Ibrahim, Kauković Hasan,

Kauković Meho,

Kauković Muhamed,

Kauković Remzija

126

Redni broj

k.č.br

Katastarska opština

Broj ZK uloška

Ime i prezime

Ukupna površina za trajno pravo

služnosti

(m2)

2.

1163

Stabandža

284

Isaković Sejad

10

3.

1081/1

Stabandža

162

Kazaferović Emina

257

4.

973

Stabandža

161

Kazaferović Husein, Kazaferović Amir, Kazaferović Alem

125

5.

968

Stabandža

218

Porić Rasim, Porić Zijad

11

6.

972

Stabandža

220

Porić Hasan

65

7.

964

Stabandža

220

Porić Hasan

59

8.

962

Stabandža

219

Porić Bajro

58

9.

969

Stabandža

219

Porić Bajro

6^

10.

970

Stabandža

219

Porić Bajro

53

11.

1085

Stabandža

62

Cinac Bajro

84

12.

1086

Stabandža

165

Lelić Redžo

162

13.

1087

Stabandža

176

Makić Abid

174

14.

1081/2

Stabandža

342

Kazaferović Suvad

19

15.

1089

Stabandža

429

Isaković Sevad

156

16.

963

Stabandža

221

Porić Mehmed

114

17.

967

Stabandža

96

Duranović Samir

206

 18.

455

Stabandža

37

Baltić Muhamed, Baltić Šaban,

23

19. 456 Stabandža 37

Baltić Muhamed,

Baltić Šaban

4

20.

1009

Stabandža

37

Baltić Muhamed.

Baltić Šaban

158

21.

1856

Stabandža

-----

DR.SV.JAVNO DOBRO

162

22.

504/1

Stabandža

4

Baltić Adnan

190

23.

505/1

Stabandža

389

Žutić Ismet

215

24.

505/2

Stabandža

33

Baltić Aziz

56

25.

506

Stabandža

33

Baltić Aziz

108

26.

507

Stabandža

12

Abdić Ismet

167

27.

508/2

Stabandža

199

Mušić Mirsad

36

28.

1021/1

Stabandža

199

Mušić Mirsad

134

29.

1022

Stabandža

321

Balčinović Rasema

135

30.

1023

Stabandža

29

Baltić Ismet

115

31.

1024

Stabandža

125

Isaković Hasan

245

32.

515/2

Stabandža

306

Lidan Elvedin,

Lidan Osman, Lidan Hajra

190

33.

1025

Stabandža

196

Mušić Safet

289

34.

1028

Stabandža

 

DD.AGROKOMERC

54

35.

977

Stabandža

180

Melkić Ahmet

61

36.

957

Stabandža

180

Isaković Senija

327

37.

959

Stabandža

144

Isaković Salih,

Okanović Esma

140

38.

965

Stabandža

               

Porić Rasim,

Porić Zijad, Porić Džemila

96

39.

961

Stabandža

43

Bečić Bego

185

                     

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: