Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.12.2020. 09:39

Izdavanje u zakup opremljenog poslovnog prostora radi pružanja ugostiteljskih usluga, u zgradi Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu

Izvor: Oslobođenje, 22.12.2020.

BOSNAI HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

KANTON SARAJEVO KANTONALNI SUD U SARAJEVU

OPĆINSKI SUD U SARAJEVU

 

Broj: 009-0-SU-20-00901 Broj: 065-0-SU-20-O02549 Sarajevo, 16.12.2020. godine

Na osnovu člana 8. Pravilnika o unutrašnjem sudskom poslovanju („Službeni glasnik BiHbroj: 66/2012,40/2014, 54/2017,60/2017 i 13/2018)), Kantonalni i Općinski sud u Sarajevu objavljuju:

 

JAVNI POZIV

za izdavanje u zakup opremljenog poslovnog prostora radi pružanja ugostiteljskih usluga, u zgradi Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu

 

I.Kantonalni i Općinski sud u Sarajevu pozivaju sve kvalificirane potencijalne ponuđače (pravna i fizička lica) na iskazivanje interesa za zakup poslovnog prostora u zgradi suda, namijenjen pružanju ugostiteljskih usluga.

 

II.Poslovni prostor obuhvaća prostor na IV. spratu zgrade suda, i bife na II. spratu iste zgrade, adresa Šenoina broj 1 Sarajevo, ukupne površine 293 m2, opremljen opremom za ugostiteljsko poslovanje.

 

III.Poslovni prostor dodjeljuje se izabranom ponuđaču za pružanje ugostiteljskih usluga (zatvorenog tipa). Potencijalni korisnici ugostiteljskih usluga usluga:

1)Uposlenici Kantonalnog suda u Sarajevu

2)Uposlenici Općinskog suda u Sarajevu

3)Ostali korisnici - Gosti Kantonalnog i Općinskog suda u Sarajevu

Ugostiteljske usluge se odnose na posluživanje bezalkoholnih pića i napitaka, kave i čajeva.

VI. Postupak izbora najpovoljnijeg ponuđača će se vršiti na osnovu sljedećih kriterija:

 

Kriterij:

1.visina mjesečne naknade za zakup

2.kvalitet                           

50 % (relativni značaj) 50 % (relativni značaj)

Ugovor se zaključuje s najuspješnijim ponuđačem na period od tri (3) godine, uz mogućnost produžavanja.

 

V.Ponude dostaviti u zapečaćenoj kuverti, sa punom adresom ponuđača, imenom kontakt osobe, telefonskim brojem i sa naznakom „Ponuda za zakup poslovnog prostora u zgradi suda

" - NE OTVARAJ. Rok za dostavu ponuda i zahtjevane dokumentacije jeste osam (8) dana nakon objave u dnevnim novinama, osobno ili putem pošte u prijemnu sobu Općinskog suda u Sarajevu, soba broj 003 adresa: Šenoina broj 1,71000 Sarajevo do 12:00 sati (osmog dana nakon objave). Neblagovremeno zaprimljene ponude neće biti uzete u razmatranje. Javno otvaranje ponuda obavit će se u 12:30 sati u multimedijalnoj Sali na I spratu, Šenoina 1 Sarajevo, osmog (8.) dana nakon dana objave u dnevnim novinama.

 

VI.Cjelokupan tekst javnog poziva s uslovima kvalifikacije i Prilozima može se preuzeti na sljedećim web stranicama ugovornih organa:

www.oss.ba  i www.ksud-sarajevo.pravosudje.ba . Zainteresirani ponuđači mogu pogledati poslovni prostor i opremu osobno na adresi ugovornog organa svakim radnim danom u periodu od 9,00 - 12,00 sati uz prethodnu najavu na kontakt telefon 033/567-711, kontakt osoba Mirza Ganić.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: