Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 02.04.2022. 09:34

Konkurs za dodjelu lokacija na privremeno postavljanje slobodnostojećih ljetnjih bašti u zoni Stara čaršija na području Grada Zenice 2022. godine

Izvor: Oslobođenje, 02.04.2022.

Na osnovu člana 25. Odluke o komunalnom redu ("SI. novine općine Zenica" br. 7/11, prečišćen tekst 2113), člana 8. Odluke o korišćenju javnih površina ("SI. novine općine Zenica" br. 9/99 i "SI. novine Grada Zenica" br. 1/18), Plana korišćenja javnih površina na području grada Zenica za 2022. godinu, br.01-45-242/22 od 04.01.2022. godine, objavljen u (Službenim novinama Grada Zenica broj. 1/22 godine), Urbanističko tehničkih uslova od 15.03.2022godine, i akta Gradonačelnika br.02-45-7394/22 od 31.03.2022.godina Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada*"Zenica" d.o.o. Zenica, objavljuje

 

KONKURS

za dodjelu lokacija na privremeno postavljanje slobodnostojećih ljetnjih bašti u zoni Stara čaršija na području Grada Zenice 2022. godine, licitacijom putem zatvorenih ponuda

 

Urbanističko-tehničkim uslovima Službe za urbanizam od 15.03.2022. godine, odobrava se postavljanje slobodnostojećih ljetnjih bašta na području grada Zenice, kako slijedi:

 

BROJ LOT-a

VRSTA OBJEKTA

LOKACIJA

POVRŠINA BAŠTE

UKUPAN BROJ OBJEKATA

POČETNA MJESEČNA

CIJENA m2 JAVNE POVRŠINE (KM)

LOT-1

Slobodnostojeća ljetna bašta

Dio platoa Trga "Kameni Spavač"

146,00 m2

1

12,00

LOT-2

Slobodnostojeća ljetna bašta

Dio platoa Trga "Kameni spavač"

85,00 m2

1

12,00

LOT-3

Slobodnostojeća ljetna bašta

Dio platoa uz Trg "Kameni spavač"

100,00 m2

1

12,00

LOT-4

Slobodnostojeća ljetna bašta

Dio platoa do "SBERBANK"

75,00 m2

1

12,00

 

Za sve LOT-ove bašte treba postaviti i urediti prema Urbanističko-tehničkim uslovima Službe za urbanizam od 15.03.2022. godine i Plana korišćenja javnih površina na području grada Zenica za 2022. godine br.01-45-242/22 od 04.01.2022 objavljen u (Službenim novinama Grada Zenica" broj. 1/22 godine) koji propisuju izgled i materijale baštanskih granitura, vrstu, dimenzije i boje suncobrana i druge uslove za postavljanje bašti na predmetnim lokacijama.

Urbanističko-tehnički uslovi za predmetne LOT-ove Službe za prostorno uređenje od 15.03.2022. godine, kojima su određene predmetne lokacije mogu se pogledati u Javnom preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada «Zenica» d.o.o. Zenica, u kancelariji 104.

Pravo učešća na Konkursu imaju sva pravna i fizička lica koja posjeduju odgovarajuće odobrenje za obavljanje ugostiteljske djelatnosti.

Svaki ponuđač može da aplicira na jedan, više ili sve LOT-ove. Obaveza ponuđača je da za jedan dostavi samo jednu ponuđenu cijenu, a u slučaju da dostavi različite cijene za isti LOT ponuda će biti odbačena kao formalno¬pravno neispravna.

 

Prijava treba da sadrži:

a)  Identifikacione podatke podnosioca prijave i to za fizičko lice: prezime, ime jednog roditelja i ime, adresu i broj telefona, a za pravno lice: naziv, sjedište, adresu, broj telefona i ID broj:

b1) Odobrenje nadležnog organa Gradske uprave za  osnivanje ugostiteljske djelatnosti za fizička lica, a za pravna lica Rješenje o ispunjavanje minimalno tehničkih uslova.

Za LOT-ove od 1. do 4. neophodno je da ponuđač koristi objekat u neposrednoj blizini lokaliteta "Stara čaršija", što je vidljivo iz priložene dokumentacije

b2)  Rješenje o  obavljanju ugostiteljske djelatnosti;

c)   Dokaz o izmirenim poreznim obavezama i doprinosima sa 28.02.2022. godine (Potvrdu Porezne uprave o izmirenim direktnim porezima i doprinosima iz plaće i na plaću i potvrdu UIO o izmirenim indirektnim porezima), odnosno dokaz da je nakon objave konkursa podnešen takav zahtjev;

Do potpisivanja Ugovora ponuđač koji bude izabran kao najpovoljniji mora dostaviti tražene potvrde navedene u tački c) u suprotnom ugovor će se zaključiti sa drugorangiranim ponuđačem;

d)  Potvrdu Centralne banke BiH o aktivnim računima ponuđača ne stariju od tri mjeseca od dana  dostavljanja ponude iz koje je vidljivo da je najmanje jedan račun ponuđača aktivan.

Ponuđač je dužan navesti cijenu za svaki LOT pojedinačno i dostaviti dokaz o uplati troškova za učešće na Konkursu u iznosu od 60,00 KM po jednom LOT-u, uplaćenih na transakcijski račun JP za prostorno planiranje i uređenje grada «Zenica» d.o.o. Zenica broj: 134-010-0000139121, otvoren kod „ASA banke“ d.d. Sarajevo

Tražena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili ovjerenoj kopiji. Kopija ne može biti  starija od tri mjeseca od dana predaje ponude.

Pismene prijave na Konkurs podnose se  nakon objavljivanja u listu „Oslobođenje“ i web-stranici Grada Zenica, najkasnije do 08.04.2022. godine, do 11 sati, na adresu: Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ d.o.o. Zenica, Ul. Mehmedalije Tarabara br. 15, Zenica. Ponude treba dostaviti u jednoj zatvorenoj koverti sa naznakom „Ponuda na Konkurs za dodjelu lokacija za slobodnostojeće ljetnje bašte na području grada Zenica - ne otvarati“, sa naznakom LOT-a, odnosno LOT-ova na koji ponuđač aplicira.

Ukoliko ponuđač aplicira na više LOT-ova potrebno je dostaviti jednu dokumentaciju kojom  dokazuje ispunjenje uvjeta po tačkama od a.) do d.), a u odvojenim kovertama sa naznakom svakog LOT-a, ponuđenu cijenu i dokaz o izvršenoj uplati za učešće na Konkursu za taj LOT.

 

Javno otvaranje ponuda održat će se istog dana,08.04.2022 godine u 12,00 sati u prostorijama Javnog preduzeća za prostorno planiranje i uređenje grada „Zenica“ d.o.o. Zenica, prizemlje, sala za sastanke.

Otvaranju ponuda može prisustvovati ovlašteni predstavnik ponuđača uz predočenje ovlaštenja potpisanog od strane ovlaštenog lica.

 

Provođenje Konkursa, javno otvaranje ponuda, njihovo razmatranje i prijedlog budućih korisnika  javne površine, vrši Komisija za provođenje Konkursa.

Prigovor Gradonačelniku Zenice na Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača može izjaviti svaki učesnik na Konkursu, pismeno, najkasnije u roku od pet dana od dana prijema Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

 

Uslov za izbor najpovoljnijeg ponuđača je blagovremena i potpuna prijava jednog ili više ponuđača za svaki LOT iz Konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati.

Kao najpovoljnija ponuda smatra se ponuda sa najvišom ponuđenom mjesečnom cijenom m2 javne površine, u odnosu na početnu.

U slučaju da budu dostavljene dvije ponude sa istom cijenom, ponuđači su obavezni dostaviti nove ponude u zatvorenoj koverti u roku od 48 sata od sata otvaranja, a ukoliko i tada budu dostavljene iste ponude prednost će imati ponuđača koji je ranije podnio ponudu.

Sa najpovoljnijim ponuđačem za LOT-ove 1, 2, 3 i 4 koji dostavi potpunu prijavu i ponudi najvišu cijenu, zaključit će se ugovor o korištenju javne površine za period od zaključenja ugovora do 30.09.2022. godine, sa mogućnošću plaćanja mjesečnog iznosa naknade prve rate prilikom potpisivanja ugovora i dalje do 10-og u mjesecu, za tekući mjesec, s mogućnošću da ponuđač ima pravo korištenja iste i za period od 01.10.2022. godine do 31.03.2023. godine, pod istim uslovima kao i za period do 30.09.2022. godine.

Ponuđač koji bude odobran kao najpovoljniji ponuđač obavezan je u roku od pet dana od dana zaključenja ugovora podnijeti Službi za urbanizam zahtjev za izdavanje Rješenja o urbanističkoj  saglasnosti za korištenje dodijeljenih lokacija.

Korisnik javne površine dužan je slobodnostojeću baštu, za sve LOT-ove, ukloniti kada to zatraži nadležni organ Grada Zenica, bez prava na naknadu, uz obavezu plaćanje naknade za korištenje iste cijelo vrijeme dok traje ugovor.

Javno preduzeće za prostorno planiranje i uređenje grada "Zenica" d.o.o. Zenica zadržava pravo da u svakoj fazi postupka, do konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, isti poništi.

U slučaju da najpovoljniji ponuđač odustane od zaključenja ugovora, ugovor će se zaključiti sa drugorangiranim ponuđačem.

Sve informacije vezane za Konkurs mogu se dobiti na telefon 032/460-926, kontakt osoba: Balić Vildana, dipl.prav.        

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: