Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.06.2022. 09:41

Javni poziv za dostavu ponuda za poslovne objekte za potrebe uspostavljanja Republičkog centra za obuku i intervencije kao i Logističko-mobilizacijskih centara zaštite i spasavanja u Republici Srpskoj

Izvor: Nezavisne novine, 18.06.2022.

REPUBLIKA SRPSKA

VLADA

REPUBLIČKA UPRAVA CIVILNE ZAŠTITE

 

Broj: 25.01-059-32-6/22

Datum: 18.06.2022.godine

 

Na osnovu člana 65. Zakona o Republičkoj upravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 115/18), člana 10. stav 1. tačka e) Zakona o javnim nabavkama NiH („Službeni glasnik BiH", broj: 39/14) i Zaključka Vlade Republike Srpske broj: 04/1-012-2-1602/22 od 12.05.2022. godine, v.d. direktora Republičke uttrave civilne zaštite, dana 18.06.2022.godine, upućuje

 

JAVNI POZIV

ZA DOSTAVJBANjE PONUDE

 

1. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je kupovina poslovnih objekata za potrebe "uspostavljanja Republičkog centra za obuku i intervencije kao i Logističko-mobilizacijskih centara zaštite i spasavanja u Republici Srpskoj.

 

2. Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica, koja ispunjavaju uslove Javnog poziva.

 

I Objekat

3.Karakteristike I Poslovnog objekta za Logističko-mobilizacijski-intervencijski centar na području Područnog odjeljenja civilne zaštite Sokolac:

3.1 Da se objekat nalazi na teritoriji Opštine Sokolac ili Pale.

3.2.Ukupna korisna površina objekta 2500-3000 gp2 neto korisne površine:

- Funkcionalno treba da posjeduje kancelarijske prostore, salu za sastanke, mokre čvorove, prostor za čajnu kuhinju i magacinski prostor;

3.3.Poslovni objekat treba da bude čvrste gradnje. Zidovi i podovi objekta treba da su uređeni u skladu sa namjenom prostora, a instalacije u objektu moraju biti izvedene u skladu sa važećim propisima i standardima (elektro-energetske, mašinske, vodovodne, telefonske instalacije i dr.), te da zadovoljava važeće sigurnosne standarde.

3.4.Tehnička opremljenost:

-elektro energetsko napajanje;

-grijanje,

-utrošak vode sa zasebnim mjerenjem,

-utrošak električne energije sa mjernom garniturom.

3.5.Potrebno da uzposlovni objekat postoji izgrađen iasfaltiran parking prostor. •

3.6.Ovlašćeno lice Uprave sa ovlašćenim vještakom građevinske struke izvršiće obilazak svih ponuđenih objekata i dostaviće Komisiji za izbor, svoje stručno mišljenje o ispunjenosti zadatih parametara i funkcionalnosti prostora (tehnički izvještaj o ispunjenosti uslova iz javnog poziva).

3.7.Poslovni objekat treba da bude useljiv odmah po potpisivanju ugovora, uz preduslov da su u potpunosti regulisani vlasnički odnosi te da je neopterećen teretima.

3.8.Nakon odabira najpovoljnije ponude u pogledu tehničkih uslova, izabrani vještak građevinske struke izvršiće procjenu vrijednosti izabranog poslovnog prostora.

3.9.Na osnovu konačne ponude ponuđača izabranog poslovnog prostora i nalaza vještaka o procijenjenoj vrijednosti utvrdiće se konačna kupoprodajna cijena.

3.10. Konačnu odluku o kupovini poslovnog prostora donosi v.d.direktora rješenjem o kupovini poslovnog objekta.

 

II Objekat

4.Karakteristike II Poslovnog objekta za Logističko-mobilizacijski intervencijski centra na području Područnog odjeljenja civilne zaštite Banja Luka:

4.1 Da se objekat nalazi u teritoriji grada Banja Luka ili Laktaši.

4.2.Ukupna korisna površina objekta 5000-5300 m2 neto korisne površine.

Funkcionalno treba da posjeduje kancelarijske prostore, salu za sastanke, mokre čvorove, prostor za čajnu kuhinju i magacinski prostor;

4.3.Poslovni objekat treba da bude čvrste gradnje. Zidovi i podovi objekta treba da su uređeni u skladu sa namjenom prostora, a instalacije u objektu moraju biti izvedene u skladu sa važećim propisima i standardima (elektro-energetske, mašinske, vodovodne, telefonske instalacije i dr.), te da zadovoljava važeće sigurnosne standarde.

4.4.Tehnička opremljenost:

-elektro energetsko napajanje;

-grijanje,

-utrošak vode sa zasebnim mjerenjem,

-utrošak električne energije sa mjernom garniturom.

4.5.Potrebnoje da uz poslovni objekat postoji izgrađen i asfaltiran parking prostor.

4.6.Ovlašćeno lice Uprave sa ovlašćenim vještakom građevinske struke izvršiće obilazak svih ponuđenih objekata i dostaviće Komisiji za izbor, svoje stručno mišljenje o ispunjenosti zadatih parametara i funkcionalnosti prostora (tehnički izvještaj o ispunjenosti uslova iz javnog poziva).

4.7.Poslovni objekat treba da bude useljiv odmah po potpisivanju ugovora, uz preduslov da su u potpunosti regulisani vlasnički odnosi te da je neopterećen teretima.

4.8.Nakon odabira najpovoljnije ponude u pogledu tehničkih uslova, izabrani vještak građevinske struke izvršiće procjenu vrijednosti izabranog poslovnog prostora.

4.9.Na osnovu konačne ponude ponuđača izabranog poslovnog prostora i nalaza vještaka o procijenjenoj vrijednosti utvrdiće se konačna kupoprodajna cijena.

4.10.Konačnu odluku o kupovini poslovnog prostora donosi

v.d.direktora rješenjem o kupovini poslovnog objekta.

 

III Objekat

 

5.Karakteristike III Poslovnog objekta za Centar za obuku i intervencije na području Područnog odjeljenja civilne zaštite Bijeljina:

5.1 Da se objekat nalazi na teritoriji grada Bijeljina ili opštine Ugljevik.

5.2.Ukupna korisna površina objekta 1500-1600 t2 neto korisne površine.

Funkcionalno treba da posjeduje kancelarijske prostore, salu za sastanke, mokre čvorove, prostor za čajnu kuhinju i magacinski prostor;

5.3.Poslovni objekat treba da bude čvrste gradnje. Zidovi i podovi objekta treba da su uređeni u skladu sa namjenom prostora, a instalacije u objektu moraju biti izvedene u skladu sa važećim propisima i standardima (elektro-energetske, mašinske, vodovodne, telefonske instalacije i dr.), te da zadovoljava važeće sigurnosne standarde.

5.4.Tehnička opremljenost:

-elektro energetsko napajanje;

-grijanje,

-utrošak vode sa zasebnim mjerenjem,

-utrošak električne energije sa mjernom garniturom.

5.5. Potrebno je da uz Potrebno je da uz poslovni objekat postoji izgrađen i asfaltiran parking prostor.

5.6.Ovlašćeno lice Uprave sa ovlašćenim vještakom građevinske struke izvršiće obilazak svih ponuđenih objekata i dostaviće Komisiji za izbor, svoje stručno mišljenje o ispunjenosti zadatih parametara i funkcionalnosti prostora (tehnički izvještaj o ispunjenosti uslova iz javnog poziva).

5.7.Poslovni objekat treba da bude useljiv odmah po potpisivanju ugovora, uz preduslov da su u potpunosti regulisani vlasnički odnosi te da je neopterećen teretima.

5.8.Nakon odabira najpovoljnije ponude u pogledu tehničkih uslova, izabrani vještak građevinske struke izvršiće procjenu vrijednosti izabranog poslovnog prostora.

5.9.Na osnovu konačne ponude ponuđača izabranog poslovnog prostora i nalaza vještaka o procijenjenoj vrijednosti utvrdiće se konačna kupoprodajna cijena.

5.10.Konačnu odluku o kupovini poslovnog prostora donosi

v.d.direktora rješenjem o kupovini poslovnog objekta.

 

6.Sadržaj ponude

6.1.Tehničke karakteristike

-Osnove poslovnog objekta (tlocrt objekta urađen od strane RUGIPP-e ili ovlaštene geodetske organizacije)

-Foto dokumentacija

-Tekstualni opis tehničkih karakteristika poslovnog objekta.

6.2.Vlasnička dokumentacija

-Zemljišno knjižni izvadak, odnosno list iz knjige uloženih ugovora o vlasništvu, sa upisanim teretima

-Posjedovni list

-Kopiju katastarskog plana

-Urbanističku saglasnost

-Građevinsku dozvolu (ukoliko je objekat u izgradnji)

-Upotrebnu dozvolu (ukoliko je objekat završen)

-Dokumenti koji se zahtjevaju moraju biti originali ili ovjerene kopije i ne smiju biti stariji od 3 mjeseca

6.3.Cijena poslovnog objekta (objekta) prema konačnoj namjeni sa pribavljenom upotrebnom dozvolom.

6.4.Način plaćanja.

Dokumenta ne mogu biti starija od 3 mjeseca.

 

7.Ostale informacije

Republička uprava civilne zaštite zadržava pravo da ne prihvati nijednu ponudu koja ne ispunjava minimum traženih karakteristika i ukoliko ukupan iznos ponuđene cijene bude veći od raspoloživih finansijskih sredstava, ili iz bilo kog drugog razloga odustane od kupovine.

Ugovor sa najpovoljnijim ponuđačem će se sklopiti po kompletiranju dokumentacije.

Notarske troškove kao i troškove vezane za uknjižbu nekretnine na novoga vlasnika snosi kupac, a troškove poreza na promet i sve eventualne druge troškove snosi prodavac.

Zainteresovani ponuđači mogu svakim radnim danom u vremenu od 10 do 14 časova, dobiti detaljene usmene i pismene informacije po svim stavkama ovog poziva. Kontakt telefon : 057 344 258 ili na etaP: gas2@gis2.u1aaag5.pe1

 

8.Mjesto podnošenja ponude

Ponude se dostavljaju lično ili putem pošte, u zatvorenoj i zapečaćenoj koverti sa naznakom „Ponuda za nabavku poslovnih objekata - NE OTVARAJ OTVARA KOMISIJA " na adresu:

REPUBLIČKA UPARAVA CIVILNE ZAŠTITE Spasovdanska broj 3 71123 Istočno Sarajevo

 

9.Rok za podnošenje ponuda

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u dnevnim novinama „Nezavisne Novine".

Ponude koje ne budu dostavljene u navedenom roku i koje ne budu imale traženu dokumentaciju neće biti razmatrane te će se smatrati da ne ispunjavaju uslove za učešće po raspisanom javnom pozivu.

 

V.D.DIREKTORA

Milan Novitović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: