Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.06.2022. 12:05

Javni oglas o dodjeli lokacija za privremeno zauzimanje javne površine u svrhu postavljanja reklamnih medija tipa City light sa nadstrešnicama na autobuskim stajalištima javnog prevoza putnika

Izvor: Akta.ba, 22.06.2022.

Na osnovu člana 21. stav 1. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Banja Luka", br. 06/18 i 40/18), Odluke o reklamiranju na teritoriji Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka", br. 26/13, 6/14, 4/17, 24/19, 41/19 i 26/21) i Odluke Gradonačelnika Grada Banja Luka o raspisivanju javnog oglasa broj 11-G-1267/22 od 04.04.2022. godine, Komisija imenovana rješenjem Gradonačelnika Grada Banja Luka broj 11-G-1268/22 od 04.04.2022. godine, o b j a v lj u j e

 

JAVNI OGLAS

o dodjeli lokacija za privremeno zauzimanje javne površine u svrhu postavljanja reklamnih medija tipa „City light" sa nadstrešnicama na autobuskim stajalištima javnog prevoza putnika

 

1.PREDMET JAVNOG OGLASA

Postavljanje reklamnih medija sa nadstrešnicama na autobuskim stajalištima javnog prevoza putnika na području Grada Banja Luka.

 

2.KRATAK OPIS JAVNOG OGLASA

Predmet Javnog oglasa je dodj ela lokacij a za postavljanje reklamnih medij a tipa „City light" sa nadstrešnicama na autobuskim stajalištima na teritoriji Grada Banjaluka. U ponudi je 9 (devet) lokacija „LOT 4" i to:

•Lokacija broj 2 u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića (lokacija „Boska", na trećoj nadstrešnici gledano iz pravca hotela „Palas"), k.č. broj 5681/1 k.o. Banjaluka 7- ekstra zona reklamiranja,

•lokacija broj 22 u Ulici Kralja Petra I Karađorđevića (lokacija „Pozorište" u pravcu iz grada), k.č. broj 5681/1 k.o. Banjaluka 7 - ekstra zona reklamiranja,

•lokacija broj 25 u Ulici Cara Lazara (lokacija „Ugled"- u pravcu prema gradu) na k.č. broj 2110/1 k.o. Banjaluka 4- II zona reklamiranja,

•lokacija broj 28 u Ulica Vidovdanska (lokacija „Vidovdanska" u pravcu iz grada druga nadstrešnica), k.č. broj 3749/1 k.o. Banjaluka 7 - I zona reklamiranja,

•lokacija broj 26 u Bulevaru cara Dušana (lokacija „Bulevar" - u pravcu prema gradu) na k.č. broj 5684/1 k.o. Banjaluka 7 - III zona reklamiranja,

•lokacija broj 30 u Ulici dr Mladena Stojanovića (lokacija „PMF" - u pavcu prema gradu) na k.č. broj 2223/1 k.o. Banjaluka 6 - II zona reklamiranja,

•lokacija broj 32 u Bulevaru srpske vojske (lokacija „Lesnina" - u pavcu prema gradu) na k.č. broj 2223/1 k.o. Banjaluka 6 - ekstra zona reklamiranja,

•lokacija broj 34 u Ulici Cerska (lokacija „Starčevica Integral" - u pavau iz grada ) na k.č. broj 2483 k.o. Banjaluka 5 - II zona reklamiranja i

•lokacija broj 36 u Ulici braće Podgornika (lokacija „Nova autobuska stanica") na k.č. broj 744/9 k.o. Banjaluka 6- III zona reklamiranja.

 

3.POČETNA CIJENA:

3.11,20 KM /m2 dnevno za lokacije broj: 2, 22 i 28 koje se nalaze u prvoj posebnoj zoni gradskog građevinskog zemljišta,

3.21,00 KM /m2 dnevno za lokacije broj: 25 i 30 koje se nalaze u prvoj zoni gradskog građevinskog zemljišta ,

3.30,80 KM /m2 dnevno za lokacije broj: 26, 32 i 34 koje se nalaze u drugoj zoni gradskog građevinskog zemljišta,

3.40,60 KM /m2 dnevno za lokacije broj: 36 koja se nalazi u trećoj zoni gradskog građevinskog zemljišta.

 

4.KAUCIJA ZA UČEŠĆE NA JAVNOM OGLASU

Učesnici Javnog oglasa dužni su na račun javnih prihoda Grada Banja Luka kod „Nove banke" a.d. broj 551-790-22206572-52, opština 002, budžetska organizacija 9999999, poziv na broj 0000000000 uplatiti kauciju za učešće na javnom Oglasu u iznosu od 615,24 KM.

Uplaćena kaucija predstavlja iznos naknade za privremeno zauzimanje javne površine po početnoj cijeni za period od 1 godine dana i biće uračunata u izlicitirani iznos. Uplaćena kaucija neće se vraćati učesnicima javnog oglasa koji odustanu od ponude, kao ni učesnicima koji u određenom roku ne podnesu zahtjev za izdavanje odobrenja za privremeno zauzimanje javne površine i ne uplate preostali dio sredstava do izlicitiranog iznosa.

Učesnicima javnog oglasa, kojima javna površina nije dodijeljena za privremeno zauzimanje, kaucija se vraća u punom iznosu, svakom ponuđaču posebno, nakon isteka roka za prigovor, a ako se ponuđač odrekao prava na prigovor izjavom na zapisnik, odmah nakon potpisivanja zapisnika. Učesnik javnog oglasa je dužan uz zahtjev za povrat kaucije priložiti i kopiju tekućeg računa na koji će se uplata izvršiti.

 

5.NAČIN DODJELE

Ponuđač koji bude izabran u postupku javnog oglašavanja sa Gradom će zaključiti Ugovor o postavljanju reklamnih medija sa nadstrešnicama na autobuskim stajalištima javnog prevoza putnika (Prilog 6). Tehnička specifikacija i opremljenost nadstrešnice je sastavni dio javnog oglasa (Prilog 5).

Nakon zaključenja Ugovora odabrani ponuđač je duža Odjeljenju za komunalne poslove podnijeti zahtjev za utvrđivanje naknade za privremeno zauzimanje javne površine po izlicitiranim cijenama u skladu sa članom 22. i 24. Odluke o komunalnom redu („Službeni glasnik Grada Banja Luka", br. 06/18 i 40/18), i zahtjev za utvrđivanje komunalne takse za reklamiranje, u skladu sa Odlukom o reklamiranju na teritoriji Grada Banja Luka („Službeni glasnik Grada Banja Luka", br. 26/13, 6/14, 4/17, 24/19, 41/19 i 26/21).

 

6.PRAVO PRIJAVE NA JAVNI OGLAS

Na Javni oglas mogu se prijaviti sva privredna društva, druga pravna lica i preduzetnici registrovani za usluge oglašavanja. Ponuda će se smatrati potpunom ukoliko ponuđač dostavi ponudu za svih 9 lokacija. Lokacije se neće dodjeljivati pojedinačno.

 

7. USLOVI ZA PRIJAVLjIVANjE NA JAVNI OGLAS

Podnosioci prijave moraju dostaviti dokaze o ispunjavanju sljedećih uslova:

7.1Za privredna društva i druga pravna lica ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar ili aktuelni izvod iz sudskog registra izdatog od nadležnog registracionog suda, ne starijeg od 60 dana, računajući od dana raspisivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske";

7.2Za preduzetnike, ovjerenu kopiju izvoda iz registra preduzetnika izdatog od nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, ne starijeg od 60 dana, računajući od dana raspisivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske";

7.3Uvjerenje nadležnog suda da nije pokrenut postupak stečaja kao ni postupak likvidacije pravnog lica, kao i da nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti koja je predmet javnog oglasa, ne starijeg od 60 dana, računajući od dana raspisivanja javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske";

7.4Popunjen, ovjeren i potpisan obrazac za prijavu na Javni oglas (Prilog 1);

7.5Popunjena, ovjerena i potpisana izjava o prihvatanju uslova ugovora (Prilog 2);

7.6Popunjena, ovjerena i potpisana izjava o prioritetu kod izbora, ukoliko se podnosilac prijave prijavljuje na više od 2 lota (Prilog 3);

7.7Popunjena, ovjerena i potpisana ponuda (Prilog 4);

7.8Dokaz o uplaćenoj kauciji,

7.9Orginalno pismo o namjerama poslovne banke za izdavanje garancije za dobro izvršenje ugovora, u iznosu 100.000,00 KM, koja mora biti neopoziva, bezuslovna, bez prigovora, na prvi poziv naplativa za period od 10 (deset) godina od dana zaključenja ugovora sa Gradom

7.10Ukoliko se na javni oglas prijavljuje grupa ponuđača, neophodno je dostaviti original ili ovjerenu kopiju ugovora o zajedničkom nastupanju u okviru javnog oglasa. Ugovor je potrebno da sadrži tačan naziv i broj javnog poziva, te ovlaštenog i odgovornog predstavnika grupe ponuđača, te lice koje će pristupiti potpisivanju ugovora sa Gradom Banja Luka,

7.11U slučaju da se na javni oglas prijavi grupa ponuđača, svaki član grupe ponuđača dostavlja dokumentaciju pod tačkama, 7.1 ili 7.2, i 7.3, dok ostalu dokumentaciju dostavlja ovlašteni i odgovorni predstavnik grupe ponuđača.

 

8. KRITERIJI ZA BODOVANjE - OCJENjIVANjE PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Kriterijumi za bodovanje su:

8.1Iznos godišnje naknade za zauzimanje javne površine koju ponuđač dostavi, - 60% od ukupnog broja bodova.

8.2.Rok za postavljanje koji ponuđač dostavi - 40% od ukupnog broja bodova. (maksimalan rok za postavljanje 150 dana od dana zaključenja ugovora);

odnosno prema formuli

BB=( PI /NVI)*60+(NKR/PR)*40, gdje je BB - Broj bodova ponuđača koji se boduje;

NVI - Najviši ponuđeni iznos od svih prispjelih ponuđenih iznosa; PI - Ponuđeni iznos ponuđača koji se boduje;

NKR - Najkraći ponuđeni rok od svih prispjelih rokova koje su ponuđači ponudili;

PR - Ponuđeni rok ponuđača koji se boduje. Broj osvojenih bodova se zaokružuje na drugu decimalu.

Ako dva ili više ponuđača imaju isti broj bodova, prvenstvo ima ponuđač čija je prijava ranije prispjela.

 

9. NAČIN I ROK ZA DOSTAVLjANjE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI OGLAS

Prijave sa potrebnim dokazima i dokumentacijom se dostavljaju lično u zatvorenoj neprovidnoj koverti s naznakom "PRIJAVA ZA JAVNI OGLAS O DODJELI LOKACIJA ZA PRIVREMENO ZAUZIMANjE JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLjANjE REKLAMNIH MEDIJA U OKVIRU NADSTREŠNICA NA AUTOBUSKIM STAJALIŠTIMA JAVNOG PREVOZA PUTNIKA" sa nazivom podnosioca prijave i naznakom "NA BROJ 05-370-5109/22", zaključno sa 29.06.2022. godine do 10:00 časova.

Sva dokumenta u vezi sa objavljenim javnim oglasom moraju biti napisana na jednom od zvaničnih jezika Bosne i Hercegovine, a ukoliko su napisani na nekom drugom jeziku, moraju biti upotpunjeni sa zvaničnim prevodom ovjerenim od strane ovlašćenog sudskog tumača.

Svi listovi ponude/prijave moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata.

Pod čvrstim uvezom podrazumij eva se ponuda ukoričena u knjigu ili drugi uvez koj i je osiguran jemstvenikom, s tim da se na jemstvenik zalijepi naljepnica s pečatom ponuđača.

 

10.MJESTO, DATUM I VRIJEME PRIJEMA PRIJAVA NA JAVNI OGLAS

Prijave se dostavljaju na protokol Gradske uprave Grada Banjaluka, Trg srpskih vladara broj 1, soba broj 14, zaključno sa 29.06.2022. godine do 10:00 časova.

Neće se razmatrati prij ave koj e nisu zaprimljene u roku propisanim u Javnom oglasu i koj e nisu u propisno zatvorenoj koverti (otvorene) i iste će se vratiti podnosiocu.

Prilikom prij ema prij ave, službeno lice će na koverti naznačiti datum i tačno vrij eme (sat:minut) prijave.

 

11.MJESTO, DATUM I VRIJEME JAVNOG OTVARANjA PRIJAVA

Javno otvaranje blagovremeno dostavljenih prijava izvršiće se u Gradskoj upravi Grada Banjaluka, Trg srpskih vladara broj 1, sala broj 238/II, dana 29.06.2022. godine u 14:00 časova.

 

12.DOSTUPNOST DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU NA JAVNI OGLASA

Dokumentacija i obrazac za prijavu na Javni oglas može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja za komunalne poslove Gradske uprave Grada Banjaluka, kancelarija broj 605, svaki radni dan od 11 do 15 časova.

Uvid u lokacije se može izvršiti u prostorijama Odjeljenja za komunalne poslove Gradske uprave Grada Banja Luka, kancelarija broj 605, svaki radni dan od 11 do 15 časova, najkasnije do 28.06.2022. godine.

 

13. NAZIV TIJELA ZA OCJENjIVANjE PRIJAVA

Ocjenjivanje prijava vrši Komisija za provođenje postupka javnog oglasa, imenovana rješenjem Gradonačelnika, koja donosi Zaključak o rezultatima javnog oglasa.

 

14. ROK I NAČIN OBJAVLjIVANjA REZULTATA PROVEDENOG JAVNOG OGLASA

Rezultati provedenog javnog oglasa objavljuju se u roku od 7 (sedam) dana od dana zatvaranja Javnog oglasa, na oglasnoj tabli Gradske uprave i ^e^stranici Grada Banjaluka (www.banjaluka.rs.ba) i dostavljaju se podnosiocima prijava.

Učesnik javnog oglasa ima pravo da, u roku od 3 dana od dana objavljivanja zaključka, uloži prigovor Gradonačelniku. Prigovor se podnosi u pisanoj formi, putem Komisije.

 

Broj: 05-370-5109/22

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: