Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 06.07.2022. 09:26

Prodaja zemljišta i objekta na k.č. br. 990/4, k.o. Kakanj, zvana Muzej, kuće i zgrade upisane u z.k. ul. broj 6193, k.o. Kakanj

Izvor: Oslobođenje, 06.07.2022.

Na osnovu člana 48. Statuta Rudnika mrkog uglja „Kakanj" do.o. Kakanj, Odluke o davanju prokure broj: 01-SD-6547/21"od 26.052021. godine, člana 364. Zakona o stvarnim pravima FBiH (Službene novine FBiH broj: 66/13 i 100/13), Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nekretninama u vlasništvu FBIH, kantona, općina i gradova (Službene novine FBiH bnl7/14), Odluke Direktora Dmštvabroj: 01/D-O1-7498/22 od01.072022.godine, Direktor i Prokurista objavljuju

 

JAVNI OGLAS

za prodaju nekretnine putem javnog nadmetanja - licitacije

 

 

1. Naziv i sjedište vlanika nekretnine koja je predmet prodaje:

Rudnik mrkog uglja„Kakanj" do.o. Kakanj, sa sjedištem u ulici Alije Izetbegovića broj 17,72240 Kakanj.

 

2. Predmet prodaje

RMU„Kakanj" do.o. Kakanj kao vlasnik raspisuje javni oglas za prodaju zemljišta i objekta na k.č. br. 990/4 k.o. Kakanj, zvana „Muzej", Kuća i zgrada površine 137m2+park površine 267m2 ukupne površine 404 m2 upisane u z.k. ul. broj 6193 k.o. Kakanj, upisane u posjedovni list broj 290 k.o. Kakanj. Prodaja se vrši putem javnog nadmetanja - licitacije.

 

3. Početna prodajna cijena

Početna prodajna cijena nekretnine po kojoj se vrši javno nadmetanje - licitacija, utvrđena je na osnovu nalaza i mišljenja stalnog sudskog vještaka građevinske struke Delibašić Abdulaha i iznosi 249.200,00 KM (dvij estotinečetrdsetdevethiljadaidvijestitine).

 

4. Način polaganja kapare

Za učešće u postupku javnog nadmetanja - licitacije zainteresovana lica dužna su na račun RMU„Kakanj" do.o. Kakanj položiti kapam u iznosu od 24.920,00 KM. Broj računa na koji se uplaćuje kapara je 1340200000009427 otvoren kod ASA Banke d.d. Sarajevo.

Učesnici u postupku javnog nadmetanja - licitaciji, dužni su uz prijavu za učešće u postupku javnog nadmetanja - licitaciji dostaviti dokaz o izvršenoj uplati kapare.

Učesnik u javnoj prodaji- licitaciji čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija uplaćeni iznos kapare uračunava se u kupoprodajnu cijenu nekretnine.

Ukoliko učesnik javnog nadmetanja čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, a odustane od ponude i zaključenja ugovora o kupoprodaji gubi pravo na povrat kapare.

Učesnik u postupku javnog nadmetanja - licitaciji, čija ponuda ne bude izabrana kao najpovoljnija izvršit će se povrat kapare u roku od 15 dana od dara okončanja postupka javnog nadmetanja - licitaciji, a isti se isplaćuje na otvoreni tekući račun sa naznakom transakcijskog računa banke.

 

5. Pravo učešća

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica, s tim da strana fizička i pravna lica kao ponuđači moraju uz svoju ponudu dostaviti odgovarajuće dokaze o ispunjavanju uslćva po osnovu reciprociteta među državama pri sticanju prava vlasništva.

Osnovni kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cijene u postupku javnog nadmetanja. Javno nadmetanje - licitacija održat će se ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika.

Ako se na javno nadmetanje - licitaciju javi samo jedan učesnik Komisija za provođenje javnog nadmetanja - licitacije može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uslovom da ponuđena cijena ne može biti niža od početne prodajne cijene objavljene u javnom oglasu.

Postupak javnog nadmetanja - licitacije sprovodi Komisija za provođenje javnog nadmetanja - licitacije.

 

6. Pregled nekretnine

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u stanje nekretnine, dokumentaciju o nekretnini koja se prodaje, razgledanje nekretnine, kao i sve ostale informacije u vezi sa ovim Javnim konkursom mogu se dobiti kod Pravnika za nekretnine, Rudnika mrkog uglja„Kakanj" d.o.o. Kakanj svaki radni dan od dana objave licitacije do datuma održavanja licitacije u periodu od 08:00 do 12:00 h uz prethodnu najavu kontakt osobi na telefon: 032/206-324 ili 032/554-010.

 

7. Dostavljanje ponuda

Pismena ponuda sa prijavom i traženom dokumentacijom se dostavlja u zatvorenoj koverti sa naznakom "PONUDA ZA KUPOVINU NEKRETNINE - NE OTVARATI" preporučenom pošiljkom putem pošte, ili neposredno na Protokol RMU "Kakanj" d.o.o. Kakanj na adresi ul. Alije Izetbegovića br. 17, Kakanj.

Na koverti je potrebno naznačiti tačan naziv firme (ako je ponuđač pravno lice), ime i prezime (ako je ponuđač fizičko

lice), tačnu adresu ponuđača i broj telefona, te ako je ponuđač pravno lice i naznaku njegovog pečata na koverti.

Krajnji rok za dostavu ponuda sa traženom dokumentacijom je 21.07.2022. god. Sve ponude koje pristignu nakon roka naznačenog u pozivu za učešće na licitaciji neće se uzeti u razmatranje.

Otvaranje ponuda i javno nadmetanje- licitacija u prisustvu zainteresovanih ponuđača održat će se u zgradi Rudnika mrkog uglja, Kakanj" d.o.o. Kakanj - sala za sastanke, ul. Alije Izetbegovića 17 dana 25.07.2022. godine s početkom u 12:00 sati.

 

8. Sadržaj ponude

Ponuda mora sadržavati:

Pismenu prijavu sa tačnim i preciznim podacima o ponuđaču, tačnom i potpunom adresom, broj telefona, te oznakom broja i naziva nekretnine iz ovog Javnog oglasa za koju se daje ponuda, te ponuđeni iznos kupoprodajne cijene izražen u KM. Prijava mora biti potpisana od strane podnosioca, ako je podnosilac ponude pravno lice mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe i ovjerena pečatom pravnog lica,

Ovjerenu kopiju lične karte (za fizička lica) odnosno original ili ovjerenu kopiju Izvoda iz sudskog registra, odnosno ovjerenu kopiju registracije kod drugog nadležnog organa (za pravna lica),

Ovjerenu kopiju ili original dokument Uvjerenja o državljanstvu BiH ne stariji od šest mjeseci (za slučaj da je ponuđač fizičko lice državljanin BiH), a strana fizička i pravna lica pored ovog dokumenta svoje države moraju dostaviti i odgovarajući dokaz o ispunjavanju uslova po osnovu reciprociteta između države BiH i države čiji je ponuđač državljanin,

Notarski obrađena punomoć za lice koje će učestvovati na licitaciji i davati ponudu na početnu prodajnu cijenu za parcelu u ime pravnog lica koje se prijavilo, ako se radi o osobi koja nije zakonski zastupnik tog pravnog lica, Dokaz o uplati kapare u iznos od 24.920,00 KM.

Također učesnici u postupku su dužni dostaviti potvrdu banke o otvorenom tekućem računu sa naznakom transakcijskog računa banke, na koji će se izvršiti povrat uplaćenog iznosa kapare fizičkom ili pravnom licu, ukoliko ne bude izabran kao najpovoljniji ponuđač.

 

9. Tok licitacije

Licitacija se provodi na slijedeći način

- registracija ponuđača, što rx>drazumijeva provjeru identiteta podnosioca prijave, odnosno njegove ovlaštene osobe ili punomoćnika,

- prezentiranje sadržaja javnog poziva za učešće na licitaciji od strane predsjednika komisije, te poziv sudionika da pristupe otvaranju ponude,

- postavljanje pitanja od strane ponuđača u vezi sa postupkom licitacije, ako ih ima,

- otvaranje ponuda

Pobjednikom licitacije se proglašava ponuđač koji dostavi najvišu cijenu ponude.

Ukoliko se javnom pozivu odazove samo jedan ponuđač i ako je ponudio cijenu koja je ista ili viša od početne cijene utvrđene javnim pozivom, predsjednik komisije ga proglašava pobjednikom licitacije za navedenu nekretninu. Ako je više ponuđača dostavilo istu cijenu, koja je ujedno i najviša cijena ponude i ako nijedan od njih ne želi usmenim nadmetanjem povećati ponuđenu cijenu, r^bjednikom licitacije proglašava se onaj ponuđač koji je najranije dostavio svoju ponudu, a prema prijemnom štambilju otisnutom na ponudi.

Nakon zaključenja licitacije utvrđuje se lista ponuđača koji su ponudili cijenu iznad minimuma, te se konstatira da je predmet prodaje prodat uspješnom ponuđaču- pobjednik licitacije.

Po proglašenju pobjednika licitacije, članovi komisije i ponuđači, odnosno njihovi punomoćnici potpisuju zapisnik o licitaciji.

 

10. Obaveze kupca

Pobjednik licitacije dužan je zaključiti ugovor s prodavačem u formi notarski obrađene isprave najkasnije u roku od 15 dana od trenutka proglašenja. Troškove notarske obrade kupoprodajnog ugovora, poreza na promet nekretnina, troškove prenosa vlasništva i sve ostale troškove koji se odnose na postupak kupoprodaje plaća kupac- pobjenik licitacije. Pobjednik licitacije dužan je uplatiti ugovoreni iznos, umanjen za iznos kapare, najkasnije u roku 15 dana od dana zaključenja ugovora.

Ako pobjednik licitacije odustane od kupovine i zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat uplaćenog depozita, a ugovor će se zaključiti sa sljedećim ponuđačem po rangu uspješnosti.

 

11. Dodatne inforamcije

Prodavatelj zadržava pravo poništenja javnog oglasa i neprihvaćanje bilo koje ponude u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora i za to ne snosi nikakve odgovornosti prema ponuditelju te nije obavezan objasniti razloge takve odluke. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 032/206-324 ili 032/554-010.

 

Prokurist                                                                    Direktor

Fahrudin Tanović, dipl.ing.maš.       mr.sci. Sead Imamović, dipLing.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: