Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 22.06.2015. 13:00

Izdavanje u zakup poslovnog prostora u Mostaru

Izvor: Oslobođenje, 22.06.2015.

BHANSA

 

Broj: 1-10-16-4-2352-2/15

Mostar: 19.06.2015. godine

 

Na osnovu člana 20. i člana 24. Statuta Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH ("Službeni glasnik BiH" broj: 63/10), Odluke o objavljivanju javnog oglasa u zakup poslovnog prostora u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiHbroj: 1-10-16-4-2352/15 od 22.05.2015. godine, Uprava Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za dodjelu u zakup poslovnog prostora u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH

 

I. Predmet javnog oglasa

Predmet javnog oglasa za dodjelu u zakup je poslovni prostor Glavnog ureda Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH u Mostaru. Adresa: Ortiješ bb, 88 000 Mostar Ukupna površina poslovnog prostora: 93,14 m2.

POZICIJA

NETO POVRŠINA (m2)

1. Cafe bar

49,21

2. Kuhinja

12,46

3. Ostava 1

3,22

4. Ostava 2

3,02

5. Terasa

25,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U poslovnom prostoru koji se daje u zakup smješteno je 15 stolova, 30 stolica (unutarnji dio), te 6 stolova, 24 stolice na terasi.

Napomena: Poslovni prostor nema namještenu kuhinju i potrebni inventar.

 

II. Opći uvjeti za zakup prostora:

1. Da je ponuđač registriran za obavljanje ugostiteljske djelatnosti

2. Minimalno četiri godine iskustva u vršenju ugostiteljskih djelatnosti

3. Pozitivna bilanca stanja i uspjeha za prethodnu godinu

4. Izmirene porezne obveze i doprinosi.

 

III. Početni iznos mjesečne zakupnine

Početni iznos mjesečne zakupnine po 1 m2 iznosi 5 KM mjesečno bez PDV-a. U cijenu zakupnine su uračunati potrošnja vode, struje i troškovi odvoza smeća.

 

IV. Period izdavanja poslovnog prostora

Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se na tri godine.

 

V. Namjena poslovnog prostora:

1. Posluživanje hrane i pića (izuzev alkoholnih pića) po standardima catering usluge

2. Pripremanje i posluživanje toplih i hladnih napitaka.

 

VI. Kriterij za dodjelu u zakup poslovnog prostora

Kriterij za dodjelu u zakup poslovnog prostora je najviša mjesečna cijena po 1 m2. Ako dva ili više natjecatelja ponude istu najvišu zakupninu, prednost će imati kandidat koji je prvi poslao ponudu.

 

VII. Pisana ponuda treba da sadrži:

• Osnovni podaci o subjektu (adresa i broj telefona ponuđača)

• Visina ponuđene cijene po m2 izražene u KM, s tim da početni iznos ne može biti manji od iznosa utvrđenog u javnom oglasu.

 

VIII. Uz ponudu na jtovni oglas kandidati su dužni dostaviti:

• Original ili ovjerena kopija Rješenja o registraciji za obavljanje ugostiteljskih usluga

• Potvrda o ispunjavanju uvjeta kojima dokazuje minimalno četiri godine iskustva u vršenju ugostiteljskih djelatnosti

• Ovjerena kopija bilance stanja i bilance uspjeha za 2014. godinu ne starija od tri mjeseca

• Potvrda ojiepostojanju dugova po osnovi poreza i doprinosa ne starija od tri mjeseca.

 

IX. Obilazak poslovne prostorije

Zainteresirani ponuđači imaju mogućnost obilaska poslovne prostorije koja se daje u zakup od 11 do 13 sati svakim radnim danom u roku od 8 dana od dana objave oglasa.

Kontakt-osoba za obilazak poslovne prostorije: Dalibor Cavar, broj telefona: 036/281-016

 

X. Postupak izbora

Zakupodavac imenuje Komisiju za izbor koja će razmatrati pristigle ponude ponuđača.

 

XI. Jezik i vrsta ponude

Ponuda se dostavlja najednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini. Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom ugovorno tijelo podrazumijeva ponudu ukoričenu u knjigu ili uvezanu jamstvenikom. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i si. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

 

XII. Dostavljanje prijava

Prijave u zapečaćenim kovertama mogu se predati najkasnije 8 dana od dana objave javnog oglasa direktno na protokol Agencije za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine, Ortiješ bb, 88000 Mostar, ili poslati poštom preporučeno na adresu,

Agencija za pružanje usluga u zračnoj plovidbi Bosne i Hercegovine "Javni oglas za dodjelu u zakup poslovnog prostora u Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi BiH - NE OTVARAJ" Ortiješ bb, 88000 Mostar.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene ili su ovjerene nakon isteka važnosti originala koji se ovjerava, te dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom neće se razmatrati.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: