Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.06.2015. 12:11

Javni natječaj za dodjelu lokacije radi privremenog korištenja javne površine u Orašju

Izvor: eKapija.ba, 24.06.2015.

BOSNA I HERCEGOVNA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINA

ŽUPANIJA POSAVKA

OPĆINA ORAŠJE

Općinski načelnik

 

Broj: 01-31-873/15

Orašje, 24.06.2015. godina

 

Općinski načelnik na temelju članka 10. stavak 2.točka 1. Odluke o privremenom korištenju javnih površina na području općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 2/09, 2/13 i 5/15), i članka 47. Statuta Općine Orašje („Službeni glasnik Općine Orašje“, broj: 6/02, 5/08, 3/11 i 5/11), r a s p i s u j e

 

J A V N I  N A T J E Č A J

za dodjelu lokacije radi privremenog korištenja javne površine u Orašju

 

1. Predmet Javnog natječaja je pribavljanje pismenih ponuda za dodjelu lokacije radi privremenog korištenje javne površine u Orašju (II. ulica kod nogometnog stadiona HNK Orašje) radi postavljanja montažnih objekata tipa kiosk na lokaciji označenoj kao:

 

- Lokacija broj 1 – II. ulica oznaka K/2/1 – nogometni stadion HNK Orašje, ukupne površine 15,00 m²

 

Namjena kioska:

- Prodaja brze hrane (jednostavna jela koja se pripremaju i uslužuju na jednostavan način, a koriste se za brzu konzumaciju (razne vrste burgera, topli i hladni sendviči,  hot dog i sl.)).

 

Priključak na infrastrukturu:

- priključak na električnu mrežu, vodovod i kanalizaciju izvod se o trošku zakupoprimatelja.

 

2. Početni iznos mjesečne naknade u I. zoni iznosi 10,00 KM/m².

Naknada za privremeno korištenje javne površine korisnik plaća do 5.-og u mjesecu za protekli mjesec, a na temelju ispostavljene fakture od strane Općinske Službe nadležne za poslove financija.

Na obračunati iznos mjesečne novčane naknade korisnik je dužan uplatiti zakonom propisani iznos PDV-a.

 

3. Vrijeme trajanja zakupa je  3 (tri) godine, od trenutka donošenja Rješenja o privremenom korištenju javne površine.

 

4. Na natječaju mogu sudjelovati pravne osobe registrirane za djelatnost koja će se obavljati na lokaciji iz natječaja i fizičke osobe koje imaju rješenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti ili fizičke osobe koje su kod nadležnog organa podnijele zahtjev za odobrenje obavljanja djelatnosti za koju se traži korištenje javne površine.

 

Pismena ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

- prijava s podacima: naziv, ime ovlaštene osobe, lokaciju za koju se natječe, adresu i kontakt telefon,

- ponuđenu visinu naknade koja ne može biti manja od 10,00 KM/m²,

- ovjerenu presliku osobne iskaznice ukoliko je ponuđač fizička osoba,

- ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar- za pravne osobe, odnosno ovjerenu presliku rješenja o obavljanju samostalne djelatnosti ili potvrda nadležnog organa o zaprimljenom zahtjevu za odobrenje obavljanja djelatnosti- za fizičke osobe,

- uvjerenje o nepostojanju dugovanja prema Općini po bilo kojem osnovu.

 

 

5. Ocjenjivanje i izbor pristiglih prijava na natječaj izvršit će Komisija imenovana od strane Općinskog vijeća Orašje. Komisija donosi zaključak o rezultatima javnog natječaja koji dostavlja sudionicima natječaja. Sudionica natječaja imaju pravo uložiti prigovor na zaključak u roku od 8 (osam) dana od dana primitka istog.

 

6. Prijave se podnose u zatvorenoj koverti putem pošte ili osobno na šalter salu na adresu:

Općina Orašje, III. ulica broj 45 s naznakom:

„Prijava na Javni natječaj za dodjelu lokacije radi

privremenog korištenja javne površine“- NE OTVARATI

 

7. Rok za podnošenje prijava je 09.07.2015. godine do 12:00 sati.

Nepotpune i neblagovremene prijave kao i prijave čiji podnositelji imaju dugovanja prema Općini po bilo kojem osnovu neće biti uzete u razmatranje.

 

8. Javno otvaranje prijava obavit će se dana 09.07.2015. godine u 13:00 sati, u zgradi

Općine Orašje sala za sastanak.

 

9. Javni natječaj će se objaviti na Radio postaji Orašje, oglasnoj ploči Općine i službenoj web stranici Općine Orašje (www.orasje.ba).

 

10. Sve dodatne informacije se mogu dobiti svakim radnim danom u prostorijama općine Orašje,  ured broj 8 ili putem telefona na broj 031/712-322 lok.102.

 

Općinski načelnik

Đuro Topić

                              

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: