Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.07.2015. 13:42

Izdavanje u zakup viška poslovnog prostora predviđenog za obavljanje apotekarske djelatnosti u Ambulanti porodične medicine u MZ Buci, općina Visoko

Izvor: Naša riječ, 14.07.2015.

JAVNA USTANOVA "DOM ZDRAVLJA " VISOKO

Ul. Branilaca 22 Visoko Tel/fax 032/735-170 Centrala 738-777

ŽR: 330000-2200755361 "UniCredit Bank" VISOKO

 

Na osnovu člana 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. novine FBiH" broj 46/10) i Zaključka Upravnog odbora JU "Dom zdravlja" Visoko broj 01-1595/15. od 10.7.2015. godine, direktor JU "Dom zdravlja" Visoko objavljuje:

 

JAVNI OGLAS

za izdavanje u zakup viška poslovnog prostora predviđenog za obavljanje apotekarske djelatnosti

 

I. OPŠTI PODACI O ZAKUPODAVCU

Zakupodavac:     Javna ustanova "Dom zdravlja" Visoko

Sjedište:              Branilaca BiH br. 22, 71300 Visoko

Telefon:               032/738-777

Fax:                     032/735-170

Web:                   www.dzvisoko.ba

Kontakt e.mail    durakovic.mahir@dzvisoko.ba

 

II.  PREDMET JAVNOG NADMETANJA

Predmet javnog nadmetanja je izdavanje pod zakup višak poslovnog prostora Zakupodavca na period od 1 (jedne) godine uz mogućnost produženja, računajući od dana zaključivanja Ugovora o zakupu.

Lokacija i namjena

Površina 

Početna cijena zakupa

Režijski troškovi

Ambulanta porodične medicine u mjesnoj zajednici Buci, općina Visoko

Prostor se iznajmljuje u svrhu obavljanja apotekarske djelatnosti

48,35 m2

1.245,00 KM/mjesečno

-   Električna energija,

-   Odvoz komunalnog otpada,

-   Odvoz medicinskog i infektivnog otpada,

Prostor se iznajmljuje u zatečenom stanju i korisnik nema pravo bez saglasnosti zakupodavca vršiti investicijske zahvate koji mijenjaju sadržaj i namjenu.

III. PRAVO UČEŠČA

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica koji nemaju dugova prema JU "Dom zdravlja" Visoko.

IV. SADRŽAJ PONUDE

1. Iznos ponuđene zakupnine (ne može biti manji od početne);

2. Izjava da navedeni prostor neće davati u podzakup, odnosno da će prostor koristiti isključivo u svrhu obavljanja apotekarske djelatnosti;

3. Izvod iz sudskog registra, ime odgovome osobe, broj telefona (kontakt).

V. VISINA NAKNADE ZA ZAKUP

Početna cijena za zakup utvrđuje se u iznosu od 1.245,00 KM/mjesečno sa PDV-om. U cijenu su uračunati troškovi grijanja i vode.

VI. ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Ponuđači su obavezni dostaviti ponudu najdalje do 21.7.2015. godine na protokol JU "Dom zdravlja" Visoko do 13.00 sati.

VII. OTVARANJE PONUDA

Otvaranje ponuda biće održano 21.7.2015. godine u prostorijama JU "Dom zdravlja" Visoko u 13.30 sati.

Ponuđači mogu prisustvovati otvaranju ponuda.

VIII. DOKAZ O SPOSOBNOSTI

- Izvod iz sudskog registra,

- Ovjerene bilance za posljednje dvije godine,

- Izjava da ponuda vrijedi 90 dana i

- Uvjerenje Porezne uprave o izmirenim porezima i doprinosima.

IX. KRITERIJ I MJERILA ZA ODABIR

Kriteriji i mjerila za dodjelu u zakup poslovnih prostora su:

1. Najveći ponuđeni iznos zakupnine. Ponuđena cijena uključuje PDV.

U slučaju da dva ili više ponuđača ponude identičan iznos zakupnine prednost ima onaj ponuđač koji je prvi podnio prijavu na javni oglas na protokol JU "Dom zdravlja" Visoko.

X. IZBOR PONUĐAČA I ROK ZA ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Odluka će se donijeti u roku od 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda. Rok za zaključivanje ugovora je 10 dana od dana prijema Obavijesti o odabiru.

XI. OBJAVA JAVNOG OGLASA

Javni oglas će biti objavljen u dnevnom listu "Naša riječ" i na web stranici JU "Dom zdravlja" Visoko www.dzvisoko.ba.

XII. DODATNE INFORMACIJE

Prostor koji se daje u zakup može se pogledati svakim radnim danom u vremenu od 09.00 do 13.00 sati. 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: