Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 08.03.2023. 09:18

Prodaja nepokretnosti: njiva 2. i 3. klase KO Vučijak, opština Prnjavor

Izvor: EuroBlic, 08.03.2023.

Broj: 01/1-014-93/23

Datum: 06.03.2023. godine

 

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 97/16, 36/19 i 61/21), čl. 4. i 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske", broj 20/12), člana 67. Statuta opštine Prnjavor („Službeni glasnik opštine Prnjavor", broj 15/17 i 12/18), člana 8. Pravilnika o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini Opštine Prnjavor, u cilju realizacije investicionog projekta od posebnog značaja za lokalni ekonomski razvoj, ispod tržišne cijene ili bez naknade („Službeni glasnik opštine Prnjavor" broj 5/18 i 6/18) i Odluke Skupštine opštine Prnjavor o utvrđivanju posebnog interesa za prodaju nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor ispod tržišne cijene („Službeni glasnik opštine Prnjavor", broj 5/23) Načelnik opštine Prnjavor objavljuje:

 

OGLAS

o prodaji nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor putem usmenog javnog nadmetanja -licitacije ispod tržišne cijene

 

I

Opština Prnjavor, sa sjedištemu Prnjavoru uulici Karađorđeva broj 2, zastupana po načelniku opštine, oglašava prodaju nepokretnosti u posjedu i vlasništvu opštine Prnjavor, u poslovno -turističkoj zoni „Vijaka" putem usmenog javnog nadmetanja - licitacije, ispod tržišne cijene.

 

II

Predmet prodaje su nepokretnosti ukupne površine 17731 t2, a koje su označene kao:

1)k.č. broj: 92/4, „Ispod pruge" njiva 2. i 3. klase, površine 8836 t2 upisana u P.l. broj: 30 k.o. Vučijak, koja po starom premjeru odgovara parceli broj: 1181/624, upisanoj u zk. uložakbroj: 5528, k.o. Prnjavor i

2)k.č. broj: 92/5, „Ispod pruge" njiva 2. klase, površine 8895 t2 upisana u P.l. broj: 30 k.o. Vučijak, koja po starom premjeru odgovara parceli broj: 1181/625,upisanoj uzk.uložakbroj: 5528, k.o. Prnjavor.

 

III

Prodaja zemljišta koje je predmet ovog oglasa vrši se putem javne licitacije, usmenim javnim nadmetanjem.

Početna cijena u postupku licitacije je 12,00 KM/t2, odnosno utvrđena tržišna vrijednost od strane vještaka poljoprivredne struke.

Najpovoljnija cijena zemljišta (na)viša cijena ponuđena u postupku licitacije) će biti umanjena za iznos od maksimalno 10,50 KM/ t2, na osnovu sledeđih kriterijuma:

1)Ako investitor prihvati obavezu da, u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora,

zaposli na neodređeno vrijeme najmanje 15 novih radnika ili da je zaposlio 15 novih radnika

od dana stupanja na snagu Odluke Skupštine opštine Prnjavor o utvrđivanju posebnog interesa

za prodaju nepokretnosti u svojini opštine Prnjavor ispod tržišne cijene, broj 01-022-10/23

od 23.02.2023. („Službeni glasnik opštine Prnjavor", broj 5/23) - (u daljem tekstu: Odluka), tj.

od 04.03.2023. godine. Broj novozaposlenih radnika se ne računa u broj radnika iz tačke 2) ovog

stava.

Cijena zemljišta će se u ovom slučaju umanjiti za iznos od 3,50 KM/t2.

2)Ako investitor u momentu podnošenja prijave zapošljava najmanje 40 radnika.

Cijena zemljišta će se u ovom slučaju umanjiti za iznos od 3,50 KM/t2.

3)Vrijednost investicije u objekat iz člana 3. Odluke mora biti minimalno 700.000,00 KM

(slovima: sedamstotinahiljada konvertibilnih maraka).

Cijena zemljišta će se u ovom slučaju umanjiti za iznos od 3,50 KM/t2.

U slučaju da se na licitaciju za predmetne nepokretnosti prijavi samo jedan učesnik ili samo jedan učesnik stekne pravo za učešće na licitaciji, prodaja zemljišta se može izvršiti neposrednom pogodbom, s tim da cijena zemljišta ne može biti manja od utvrđene tržišne vrijednosti, umanjene za iznos propisan stavom (3) člana 6. Odluke.

Prodaja zemljišta koje je predmet ovog oglasa ne može se izvršiti bez naknade.

Za učešće u postupku licitacije učesnici su dužni položiti na ime kaucije, na račun Opštine Prnjavor broj 555-00701215707-45 otvoren kod Nove banke a.d. Banja Luka, iznos od 21.277,20 KM.

IV

Ugovorom o kupoprodaji predmetne nepokretnosti će biti određeno sledeće:

-da je kupac obavezan da kupoprodajnu cijenu isplati u cjelosti na račun prodavca u roku od 15 dana od dana prijema pozitivnog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske, odnosno od dana kada investitor bude obaviješten o pribavljenom pozitivnom mišljenju,

-da će se u iznos kupoprodajne cijene uračunati uplaćena kaucija,

-da će opština Prnjavor obezbijediti pristupni put za zemljište koje je predmet prodaje, omogućiti priključak na niskonaponsku mrežu, kao i na vodovodnu i kanalizacionu mrežu,

-da troškove priključka na niskonaponsku mrežu, vodovodnu i kanalizacionu mrežu snosi investitor,

-da je pretvaranje poljoprivrednog u građevinsko zemljište obaveza investitora,

-da se na zemljištu koje je predmet prodaje mogu graditi industrijski i proizvodni objekti, uključujući kao prateće i poslovne objekte, sve u skladu sa Regulacionim planom poslovno -turističke zone „Vijaka" („Službeni glasnik opštine Prnjavor", broj 26/13),

-da će bruto razvijena građevinska površina objekata koji se mogu graditi na predmetnom zemljištu biti utvrđena urbanističko - tehničkim uslovima,

-da maksimalna spratnost objekata može biti P+2, s tim da je moguća izgradnja i viših konstrukcija ili dijelova objekata, u zavisnosti od tehnologije koja se primjenjuje u pojedinim djelatnostima,

-da će zbog zaštite svojih prava i urednog izvršenja ugovora, Opština Prnjavor u „C" teretnom listu zemljišno - knjižnog uloška upisati zabilježbu zabrane daljeg raspolaganja i otuđenja nepokretnosti bez saglasnosti opštine Prnjavor, na period od osam godina,

-da Opština Prnjavor ima pravo i obavezu da jednostrano raskine ugovor u slučaju da investitor prekrši odredbe ugovora, a naročito u slučajevima određenim Pravilnikom o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini Opštine Prnjavor, u cilju realizacije investicionog projekta od posebnog značaja za lokalni ekonomski razvoj, ispod tržišne cijene ili bez naknade („Službeni glasnik opštine Prnjavor" broj 5/18 i 6/18),

-da investitor može otuđiti nepokretnost nakon realizacije projekta samo uz saglasnost skupštine opštine, pod istim uslovima,

-da ukoliko investitor bude onemogućen da izvrši bilo koju od svojih obaveza, čije nastupanje nije mogao predvidjeti, spriječiti ili izbjeći posledice (viša sila), investitor ima pravo na produženje roka za ispunjenje obaveze, uz prethodnu saglasnost skupštine opštine,

-da je investitor na zahtjev opštine dužan dostavljati dokaze na osnovu kojih se može nedvosmisleno utvrditi uredno izvršenje ugovora, te da nedostavljanje traženih dokaza ili odbijanje da se isti daju na uvid, predstavlja kršenje ugovornih odredbi i osnov je za raskid ugovora.

 

V

Investitor je dužan obezbjediti u svrhu urednog izvršenja ugovora sledeće garancije:

1)bezuslovnu bankarsku garanciju, naplativu na prvi poziv, u skladu sa sledećim uslovima:

1.garancija pokriva period od tri godine, odnosno rok za završetak investicije i zapošljavanje novih radnika;

2.iznos garancije je 10% od procijenjene vrijednosti parcele iz tačke II ovog oglasa, odnosno 21.277,20 KM;

3.garancija se može dostaviti za svaku godinu posebno, s tim da se nova garancija dostavi 10 dana prije isteka prve garancije, pod prijetnjom aktiviranja važeće garancije;

4.garancija se mora produžiti ako se zbog događaja koji predstavljaju višu silu produži rok za završetak investicn)e;

2)mjenice i bjanko naloge za prenos sa mjeničnom izjavom, u skladu sa sledećim uslovima:

1.5 (pet) bjanko mjenica sa klauzulom .bez protesta";

2.5 (pet) bjanko naloga za prenos. ovjerenih od strane investitora;

3.mjenice se dostavljaju do vremena zaključenja ugovora, kao garancija da će investitor izgraditi poslovni objekat u ugovorenom roku, poslovati u ugovorenom periodu na predmetnoj lokaciji, zaposliti novi broj radnika i zadržati postojeći broj radnika u roku propisanim Odlukom.

Garancije mogu poslužiti za namirenje svake štete koju Opština Prnjavor ima zbog kršenja ugovorenih odredbi od strane investitora. kao i za namirenje razlike cijene u iznosu za koji je umanjena cijena zemljišta po osnovu kriteriJuma propisanih ovim oglasom.

 

VI

Opština Prnjavor je saglasna da se bez njenog daljnjeg znanja i pristanka uknjiži pravo svojine na predmetnoj nepokretnosti u korist kupca nakon potpisivanja i ovjere ugovora kod nadležnog notara, uz dostavljanje izjave Načelnika opštine Prnjavor da su ispunjeni uslovi za uknjižbu prava vlasništva i posjeda, da je isplaćena cijena u CJelosti i dostavljena bankarska garancija od strane kupca, te da se upiše zabilježba određena tačkom IV ovog oglasa.

 

VII

Licitacija će biti održana dana 28.03.20223. godine u 11,00 časova, u sali Skupštine opštine Prnjavor, ulica Karađorđeva broj 2.

Uvid u dokumentaciju se može izvršiti svaki radni dan od 7,00 do 15,00 časova u Odjeljenju za prostorno uređenje Opštinske uprave opštine Prnjavor, počev od dana objave u dnevnom listu, te se isto tako može izvršiti razgledanje nepokretnosti u prisustvu službenika, u navedenom periodu.

Postupak licitacije sprovodi Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja, imenovana rješenjem Skupštine opštine Prnjavor broj 01-111-2/23 od 23.02.2023. godine („Službeni glasnik opštine Prnjavor" broj 5/23), u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave („Službeni glasnik Republike Srpske" broj 20/12 i 63/19) i Pravilnikom o uslovima i načinu otuđenja nepokretnosti u svojini Opštine Prnjavor, u cilju realizacije investicionog projekta od posebnog značaja za lokalni ekonomski razvoj, ispod tržišne cijene ili bez naknade („Službeni glasnik opštine Prnjavor" broj 5/18 i 6/18).

 

VIII

Pravo učešća na licitaciji imaju privredna društva i samostalni preduzetnici koji mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i koji:

-prihvate obavezu da zadrže ukupan broj zaposlenih radnika, u periodu od tri godine od dana potpisivanja ugovora o otuđenju zemljišta iz tačke II ovog oglasa,

-prihvate obavezu da na predmetnom zemljištu izgrade i privedu namjeni objekat iz člana 3. Odluke, prema izdatim lokacijskim uslovima, u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji zemljišta,

-prihvate obavezu dostavljanja garancija definisanih ovim oglasom,

-prihvate obavezu da posluju na predmetnim lokacijama u periodu od pet godina od dana stavljanja u upotrebu izgrađenog objekta,

-prihvate da se u „C" teretnom listu zemljišno - knjižnog uloška upiše zabilježba zabrane daljeg raspolaganja i otuđenja nepokretnosti bez saglasnosti opštine Prnjavor, na period od osam godina;

-ispune ostale uslove definisane ovim oglasom,

-da ispunjavaju uslove propisane članom 45. Zakona o javnim nabavkama,

-da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Uz prijavu za učešće na licitaciji privredni subjekti/preduzetnici moraju dostaviti:

-Dokaz o uplati kaucije (originalnu uplatnicu);

-Ovjerenu fotokopiju rješenja o registraciji za pravna lica ili rješenje o odobrenju obavljanja djelatnosti izdato od strane opštinskog/gradskog organa uprave za preduzetnike;

-Ovjerena punomoć za zastupanje ako ponudu ne potpisuje ili ne učestvuje nalicitaciji ovlašteni zastupnik privrednog subjekta ili vlasnik preduzetničke radnje;

-Uvjerenje Osnovnog suda prema sjedištu ponuđača, kojim se dokazuje da privrednom subjektu/ preduzetniku u krivičnom postupku nije izrečena pravosnažna presuda kojom je osuđen za krivično djelo učešća u kriminalnoj organizaciji, za korupciju prevaru ili pranje novca -original ili ovjerena kopija sa datumom izdavanja ne starijim od tri mjeseca, računajući od dana predaje prijave;

-Uvjerenje nadležnog suda ili organa uprave kod kojeg je registrovan privredni subjekt, kojim se potvrđuje da nije pod stečajem niti je predmet stečajnog postupka - za pravna lica, odnosno da nije u postupku obustavljanja poslovne djelatnosti - za preduzetnike (za preduzetnike dokaz izdaje opštinski/gradski organ uprave) - original ili ovjerena fotokopija, sa datumom izdavanja ne starijim od tri mjeseca, računajuđi od dana predaje prijave;

-Uvjerenje izdato od strane nadležne Poreske uprave kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze po osnovu direktnih poreza i doprinosa za penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje-original ili ovjerena kopija, sa datumom izdavanja ne starijim od tri mjeseca, računajući od dana predaje prijave;

-Uvjerenje izdato od strane Uprave za indirektno oporezivanje kojim se potvrđuje da je ponuđač izmirio dospjele obaveze u vezi sa plaćanjem indirektnih poreza-original ili ovjerena fotokopija, sa datumom izdavanja ne starijim od tri mjeseca, računajući od dana predaje prijave;

-Uvjerenje nadležnog suda da se protiv privrednog društva ne vodi krivični postupak, odnosno da se protiv vlasnika preduzetničke radnje ne vodi krivični postupak - original ili ovjerena kopija, sa datumom izdavanja ne starijim od tri mjeseca, računajući od dana predaje prijave;

-Spisak zaposlenih radnika izdat od strane Poreske uprave-original ili ovjerena kopija, sa datumom izdavanja ne starijim od 30 dana, računajući od dana predaje prijave;

-Kopije Ugovora o radu - samo za radnike koji su zaposleni od 04.03.2023. godine do dana predaje prijave (ukoliko je bilo prijema radnika na neodređeno vrijeme u navedenom periodu);

-Izjavu (na memorandumu firme), kojom privredni subjekt/preduzetnik izjavljuje pod materijalnom i kriičnom odgovornoššću da:

-prihvata obavezu da u periodu od tri godine, od dana potisivanja ugovora o kupoprodaji predmetnog zemljišta, zadrži ukupan bro) zaposlenih radnika;

-prihvata obavezu da-na predmetnom zemljištu izgradi i privede namjeni objekat iz člana 3. Odluke, prema izdatim lokacijskim uslovima, u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji zemljišta; -

-prihvata obavezu dostavljanja garancija definisanih tačkom V oglasa;

-prihvata obavezu da posluje na predmetnim lokacijama u periodu od pet godina od dana stavljanja u upotrebu izgrađenog objekta.

-Izjavu (na memorandumu firme) koja sadrži sledeće podatke:

-podatke o poslovnom objektu koji namjerava graditi na predmetnom zemljištu, i to najmanje: djelatnost, opis i namjena objekta, cca bruto razvijena građevinska površina objekta, spratnost;

-minimalna vrijednost investicije u objekat/objekte u kojima će poslovati (osim vrijednosti sredstava za rad);

-broj radnika koje namjerava zaposliti u roku od tri godine od dana zaključenja ugovora/broj koje je zaposlio od dana 04.03.2023. godine do dana predaje prijave (ako je bilo prijema novih radnika u navedenom periodu, a koji se računa u broj novozaposlenih).

Izjave potpisuje ovlašteni zastupnik privrednog društva/preduzetničke radnje ili lice koga on ovlasti (u tom slučaju punomoć prilaže uz prijavu) i ovjerava pečatom firme.

Prijave se primaju do 28.03.2023. godine do 8,00 časova, bez obzira da li se dostavljaju neposredno ili putem pošte.

Prijave za učešće na licitaciji sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju neposredno u Šalter salu Opštinske uprave opštine Prnjavor (Karađorđeva broj 2,78430 Prnjavor) ili putem pošte, u zatvorenim kovertama na adresu: Opština Prnjavor, Ul. Karađorđeva broj 2, sa naznakom:

"Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja - prijava za učešđe na licitaciji broj 01/1-014-93/23".

Učesnicima javnog nadmetanja - licitacije, uplađeni iznos kaucije vraća se u roku od tri dana od dana održavanja javnog nadmetanja - licitacije, osim učesniku licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija (povrat kaucije se vrši na žiro račun sa kojeg je kaucija uplaćena).

 

IX

Oglas o licitaciji objaviće se u dnevnom listu „Euroblic", na internet stranici Opštine i oglasnim tablama Opštine.

Sve ostale informacije se mogu dobiti na broj 051/663-740, lok. 209.

 

NAČELNIK

Darko Tomaš

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: