Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.03.2023. 10:07

Javni poziv za izbor zakupaca poslovnih prostora u objektu Zatvorenog bazena na lokalitetu Abazovina, Grad Trebinje

Izvor: Akta.ba, 10.03.2023.

Broj; 1714

Datun: 09.03.2023. god.

 

Na osnovu Odluke Uprave MJešovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje broj: 2187 od 22.03.2022. godine i Odluke broj: 1689 od 07.03.2023. godine, Rješenja o imenovanju Komisije za licitaciju broj: 3025 od 14.04.2022. godine, dana 09,03.2023." godine, Komisija raspisuje

 

JAVNI POZIV

za izbor zakupaca poslovnih prostora u objektu „Zatvorenog bazena" na lokalitetu Abazovina

 

Komisija imenovana Rješenjem Uprave broj: 3025 od 14.04.2022. godine, raspisuje Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda za potencijalne zakupce za poslovne prostore u objektu „Zatvorenog bazena", na lokalitetu Abazovina, Grad Trebinje, odnosno korištenje objekata u određenom vremenu definisanog ovim pozivom i to:

 

Prizemlje:

1.Poslovni prostor, projektovani broj prostorija 24+25, površine 69,95 š2,

2.Poslovni prostor, projektovani broj prostorija 26+27, površine 72,28 t!

3.Poslovni prostor, projektovani broj prostorija 28+29, površine 74,40 t!,

4.Hotel (prizemlje i I sprat)

Prostori u sklopu restorana, projektovani broj prostorija 4+5+6+12+13+ 14+16+17+18+19+20+21, površine 500,87 t2(prizemlje) i Prostori ( u    sklopu   hotela,    projektovani    broj prostorija 14+15.a+32+33+34+35+Zb+ 37+38+39+40+41, površine 502,54 tg (I sprat). Ukupno površine za hotel 1.003,41 š2.

I Sprat:

5.Poslovni prostor, projektovani broj prostorija 16+17+18+19 površine

149,87 m2

Navedene poslovne prostorije se nalaze na nekretninama k.č. br. 283, k.č. br 284/1, k.č, br. 284/3 i k.č. br. 285 KO SP Trebinje, upisane u ZK uložak bro) 32 (stari operat), što odgovara dijelu nekretnine k.č. br. 2/1 KO Police 1 (novi operat), upisana u PL broj 271, u vlasništvu i posjedu Hidroelektrana na Trebišnjici sa 1/1 dijela.

Početni i na(niži iznos zakuliine ianosi 4 KM/m' bea PDV - a njesečno. Rok zakupa je 10 godina.

Za učešće u postupku izbora zakupaca poslovnih prostorija u objektu „Zatvo-renog bazena" na lokalitetu Abazovina, učesnik je dužan uplatiti akontaciju, u iznosu od 10 % godišnje zakupnine na jedinstveni račun HET - a broj: 562-008-00000313-37 otvoren kod NLB RazvoJna banka a.d. Banja Luka, i uz ponudu dostaviti dokaz o uplaćekoj akontaciji.

Zakupac Je dužan da se pridržava tehničke dokumentacije, odnosno ne smije odstupiti od namjene poslovnog prostora definisanog u tehničkoj dokumen-taciji bez saglasnosti zakupodavca.

Nakon isteka roka zakupa ili eventualnog raskida ugovora, zakupac ima pravo odnošenja samo montažno-demontažnog inventara, a fiksni inventar ostaje u vlasništvu zakupodavca, bez naknadnog refundiranja troškova zakupcu, čiji će popis izvršiti KomisiJa imenovana rJešenjem Uprave Preduzeća, a prije stavljanja u upotrebu izdatog poslovnog prostora. Izabranim zakupcima će se omogućiti greJs period od 6 (šest) mjeseci za plaćanje zakupnine od dana obostranog potpisivanja ugovora o zakupu, s tim da su navedenu zakupninu zakupci dužni plaćati mjesečno i to do 10. - og u mjesecu za prethodni mjesec, nakon isteka greJs perioda.

Nakon isteka zakupa, odnosno ugovora o zakupu, utvrdiće se kriterijumi po kojima zakupac ima prednost prilikom ponovne prijave za zakup predmetnog poslovnog prostora.

Pravo na dostavljanje pismenih ponuda imaJu sva pravna i fizička lica. Ponuda treba da sadrži:

1.Obrazac za ponudu (sastavni dio javnog poziva)

Puni naziv pravnog ili fizičkog licasjedište i adresa.

Ime i prezime ovlaštene osobe za zastupanje. olnosno punomoćnika

Ovlaštenje, odnosno punomoć za ovlaštene predstavnike odnosno punomoćnike.

Jedinstveni identifikacioni broj (|IB) za pravna lipa. jedinstveni matični broj PMB).

Broj telefona.

Broj žiro računa radi eventualnog povrata akontapije.

Ponuđeni iznos: cijena po m2.

Dokaz o uplati akontanije (uplatnipa)

Redni broj poslovnog prostora za koji se polnosi ponula.

Javni poziv za dostavljanje ponuda se objavljuje na oglasnoj tabli, u upravnoj zgradi HET - a, zvaničnoj web stranici stranici XET -a (www.henatrebisnjici.net ) i dnevnim novinama Glasu Srpske.

 

Rok za dostavljanje ponuda je do 23.03.2023. godine najkasnije do 12,00 časova.

 

Pismene ponude se podnose u zatvorenim kovertama, sa obaveznom naznakom na omotu koverte „PISMENA PONUDA ZA IZBOR ZAKUPACA POSLOVNIH PRO-STORA U OBJEKTU ZATVORENOG BAZENA", „ne otvaraj".

Zatvorene koverte se podnose neposredno na protokol Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje ili preporučenom pošiljkom na adresu: Obala Luke Vukalovića 2, Komisiji zalicitaciju.

2.Najpovoljniji ponućač je onaj koji u postupku izbora zakupca ponudi najveći iznos po m

Ako su dva ili više lica učesnika ponudili isti najviši iznos, prednost ima ponuđač čiJa je ponuda ranije prispjela.

Ukoliko su dva ili više lica ponudili isti najviši iznos i čije su ponude prispjele u isto vrijeme, održaće se javno nadmetanje o kojem će ponuđači biti naknadno obavješteni.

Predmet zakupa se daje u „viđenom stanju". Pregled se može vršiti svakog rad-nog dana u vrijeme trajanja Javnog poziva od 10,00 -12,00 časova, uz prethodnu prijavu na br. tel. 066/636-703 kontakt osoba Maja GoliJanin.

Sa ponuđačem koji ispuni propisane uslove iz Javnog poziva i ponudi najveću cijenu zakupa po m2, zaključiće se Ugovor o zakupu.

U slučaju da se sa izabranim ponuđačem iz bilo kog razloga ne zaključi ugovor o zakupu, Mješoviti Holding „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" LJ. Trebinje može pozvati drugoplasiranog ponuđača i ponudi mu zaključenje ugovora. U slučaju da drugoplasirani i svaki drugi ponuđač, koji Je ispunio uslove Javnog poziva, ne pristane na zaključivanje ugovora, Javni poziv se smatra neuspješnim.

Ugovorom sa zakupcem će se definisati rok i način predaje „predmeta zakupa" zakupcu, iznos i način plaćanja zakupnine, rok za izvršenje kategorizacije „predmeta zakupa" i početak korištenja istog u skladu sa kategorizacijom, od-redbe o prestanku ugovora, posebno o otkazu i otkaznim rokovima.

Zakupac ne može „predmet zakupa" dati u podzakup drugom licu. "

Rezultate Javnog poziva utvrđuje Komisija obavještenjem o rezultatima pro-vedenog postupka na »eć stranici HET - a i oglasnoj tabli u upravnoj zgradi, u roku 5 (pet) dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

Prigovor se podnosi u pismenoj formi putem Komisije, u roku od 3 (tri) dana

od dana objavljivanja rezultata.

0 izJavljenom prigovoru odlučuje Uprava Preduzeđa.

Ugovorom o zakupu između MJešovitiog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje i zakupaca, biće regulasana sva prava i obaveze ugovornih strana.

Ukoliko najpovoljniji izabrani ponuđač odustane od potpisivanja ugovora gubi pravo na povrat akontaciJe.

Uvođenje zakupaca u posJed poslovnog prostora izvršiće se na način kako bude u ugovoru definisano i sačiniće se zapisnik o primopredaji.

Neblagovremene i nepotpune ponude Komisija neće uzeti u razmatranje.

NAPOMENA:

Obrazac prijave na Javni poziv za dostavljanje pismenih ponuda je sastavni dio ovoga poziva.

Obrazac prijave može se preuzeti svakog radnog dana u vrijeme trajanja Javnog poziva na protokolu Mješovitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hid-roelektrane na Trebišnjici" ad. Trebinje i zvaničnoj ieć stranici Mješo-vitog Holdinga „ERS" - MP a.d. Trebinje ZP „Hidroelektrane na Trebišnjici" a.d. Trebinje.

 

Komisija za licitaciju:

1.

2.

3.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: