Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.03.2023. 14:57

Prodaja njive 3. klase k.o. Krnete, Laktaši

Izvor: Akta.ba, 13.03.2023.

REPUBLIКA SRPSКA

GRADLAКTAŠI

Gradonačelnik

 

Broj: 08-47-9/2023

Datum: 10.03.2023. godine

 

Ha osnovu člana 348. Zakona o stvarnim pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15 i 107/19), a u vezi sa članom 9. i 10. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 20/12), te Odluke o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u vlasništvu Grada JTaktaši, broj:

01-022-50/23 od 27.02.2023. godine, Gradonačelnik Grada JTaktaši raspisuje OGLAS o prodaji nepokretnosti putem usmenog javnog nadmetanja - licitacija

1.            PUNI NAZIV I ADRESA PRAVNOG LICA - PRODAVCA NEPOКRETNOSTI

-              Grad Laktaši

-              Adresa: Ul. Кarađorđeva br.56

-              Poštanski broj i mjesto: 78250 Laktaši

-              Identifikacioni broj: 401140250006

-              Telefon: 051/334-244

-              Faks: 051/334-258

-              Кontakt osoba: Jelena Milanović Milekić

2.            NAČIN PRODAJE NEPOКRETNOSTI

Putem usmenog javnog nadmetanja - licitacija.

3.            PODACI O NEPOКRETNOSTIMA

Prema podacima iz javnih evidencija predmet prodaje su nepokretnosti označene kao:

k.č. broj: 234/52 "Tabla 11" njiva 3. klase, površine 7020 m2 upisana u List nepokretnosti broj: 45 k.o. Кrnete.

Navedena parcela je posjed i svojina Grada Laktaši, sa 1/1 dijela.

Navedena nepokretnost prodaje se sa postojećim stepenom uređenja.

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta za postojeći stepen uređenja i renta obračunaće se prema korisnoj površini objekta, a način plaćanja će se utvrditi u postupku izdavanja odobrenja za građenje prema važećim propisima

4.            USLOVI PRODAJE

Početna prodajna cijena nepokretnosti iznosi 6,00 КM/m2, što za ukupnu površinu iznosi 42.120,00 КM, a licitacioni korak iznosi 1.000,00 КM.

Pravo učešća na javnom nadmetanju - licitaciji imaju pravna/fizička lica registrovana/prijavljena u Bosni i Hercegovini koja mogu imati u svojini proizvodno-poslovne objekte, i koja su na javnu licitaciju dostavila sljedeću dokumentaciju - u orginalu ili ovjerenoj fotokopiji, kako

slijedi:

-              prijavu,

-              rješenje o upisu u odgovarajući registar koji se vodi kod suda, organa

jedinice lokalne samouprave ili drugog nadležnog organa u ovjerenoj kopiji, posebnu punomoć za učešće na licitaciji izdatu od strane skupštine privrednog društva, a za fizička lica važeći identifikacioni dokument (lična karta ili pasoš) ili ovjerena punomoć za zastupanje, idejno rješenje objekta koji će se graditi, ovjerenu izjavu kojom se obavezuje da će imati minimalno 10 novozaposlenih,

-              biznis plan koji sadrži: ukupnu vrijednost investicije, namjenu

poslovnog objekta, planirane rokove izgradnje, planirani početak proizvodnje, opis tehnološkog procesa, pismo namjere banke za izdavanje bezuslovne bankarske garancije naplative na prvi poziv na period od 24 mjeseca, odnosno, da će u periodu od 24 mjeseca od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora izvršiti izgradnju objekata i obezbjediti upotrebnu dozvolu za ishi, Bezuslovna bankarska garancija na prvi poziv treba da glasi na iznos od 50.000,00КM, orginal uplatnicu na ime kaucije u iznosu od 10% od ukupne početne tržišne cijene u svrhu učešća na licitaciji.

Кaucija se uplaćuje na žiro račun (jedinstveni račun trezora) Grada Laktaši broj: 5550070003183021, uz obaveznu naznaku svrha - licitacija.

Učesnicima usmenog javnog nadmetanja - licitacije čije ponude ne budu prihvaćene kao najuspješnije, vratiće se uplaćena kaucija, u roku od 8 dana no okončanju postupka usmenog javnog nadmetanja - licitacije.

Prijave za učešće na usmenom javnom nadmetanju - licitaciji podnose se na propisanom obrascu, koji se može dobiti u prijemnoj kancelariji (br.

9 u prizemlju) ili na web stranici www.laktasi.net.

Prijave sa navedenim prilozima mogu se podnijeti lično u zatvorenoj koverti ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu Grada Laktaši, Ul. Кarađorđeva broj 56 Laktaši sa naznakom:

"Prijava za učešće na usmenom javnom nadmetanju - licitaciji za nepokretnosti u k.o. Кrnete - ne otvaraj".

Oglas o prodaji nepokretnosti postupkom usmenog javnog nadmetanja- licitacije objaviće se u dnevnim novinama "Večernje Novosti, "web"

stranici Grada Laktaši, oglasnoj tabli Grada Laktaši i oglasnoj tabli Mjesne zajednice Aleksandrovac.

Ponuđačima sa nepotpunim i neblagovremenim prijavama neće se dozvoliti učešće na usmenom javnom nadmetanju - licitaciji.

Usmeno javno nadmetanje - licitaciju provešće Кomisija za prodaju građevinskog zemljišta, dana, 03.04.2023. godine sa početkom u 13,00 časova u sali za sastanke zgrade gradske uprave - I sprat. Кomisija za sprovođenje usmenog javnog nadmetanja-licitacije sprovešće postupak shodno odredbama Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srspke i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik Republike Cpcmce", broj: 20/12), a u skladu sa Odlukom o načinu i uslovima prodaje nepokretnosti u vlasništvu Grada Laktaši, broj: 01-022-50/23 od 27.02.2023. godine.

Sa učesnikom licitacije koji izlicitira najvišu cijenu, zaključiće se kod notara Ugovor o prodaji nepokretnosti, no prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva Republike Srpske, Sjedište zamjenika Banjaluka.

Učesnik licitacije, sa kojim će se zaključiti kupoprodajni ugovor obavezan je uplatiti cjelokupnu kupoprodajnu cijenu u roku od 8 dana od dana potpisivanja kupoprodajnog ugovora.

Predaja nepokretnosti u posjed izvršiće se nakon isplate kupoprodajne cijene, o čemu će se sačiniti zapisnik o uvođenju u posjed.

Troškove izrade notarske isprave snosi kupac.

5.            OBAVEZE КUPCA

Кupac nekretnine obavezan je na kupljenom zemljištu izgraditi objekat u skladu s prostorno planskim aktom - regulacionim planom, odnosno Urbanističko - tehničkim uslovima izrađenim od strane lincencirane projektne kuće, a u skladu sa mogućnostima koje je predvidio regulacioni plan i potrebama investitora u roku od 24 mjeseca od dana zaključivanja kupoprodajnog ugovora.

6.            UVID U DOКUMENTACIJU

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u stanje nepokretnosti i dokumentaciju o nepokretnosti koja se prodaje, te dobiti tražene informacije u zgradi Eradske uprave Grada Laktaši, drugi sprat, kancelarija broj 41, svakog radnog dana od 7,30 do 15,30 časova.

7.            ROК ZA PODNOŠENJE PRIJAVE -15 dana od dana objavljivanja.

3 -

Ukoliko Oglas o prodaji nepokretnosti postupkom usmenog javnog nadmetanja - licitacije ne bude objavljen istovremeno, rok za podnošenje prijave računaće se od dana poslednjeg objavljivanja.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: