Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.03.2023. 08:45

Javni poziv za dostavljanje ponuda za korištenje prostora unutar polazne stanice Trebevićke žičare, koji se nalazi u sklopu Zgrade polazne stanice – Trebevićke žičare, na Hrvatinu bb

Izvor: Akta.ba, 20.03.2023.

J.P. “Sarajevo” d.o.o., Brodac 1 (Gradska Vijećnica), 71000 Sarajevo

 ID: 4202276050008 | PDV: 202276050008 | Reg: 065-0-Reg-16-003581

Telefon: +387 33 292 801 | Fax: +387 33 292968

Transakcijski račun: 1028370000004212, Union Banka | 1861010310183615, Ziraat Bank

 

Broj: 01-05-544/23

Sarajevo, 16.03.2023. godine.

 

Na osnovu Člana 2 stav 1 Pravilnika o korištenju imovine i Člana 37 Statuta JP ''SARAJEVO'' d.o.o., direktor objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za dostavljanje ponuda za korištenje prostora

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet javnog poziva je korištenje prostora koji se nalazi unutar polazne stanice (unutrašnji dio 15 m2, i korištenja bašte od 25m2)Trebevićke žičare, koji se nalazi u sklopu Zgrade polazne stanice – Trebevićke žičare, na Hrvatinu bb.

 

2. IDENTIFIKACIJA

Lokacija (adresa) poslovnog prostora: Zgrada polazne stanice – Trebevićke žičare, na Hrvatinu, Hrvatin bb.

 

3. NAMJENA

Ugostiteljska djelatnost - prodaja svježe pripremljenih cijeđenih sokova i zdravih deserta – djelatnost će biti tačno definisana ugovorom, a sve u skladu sa namjenom prostora .

Ponuđač je obavezan striktno obavljati navedenu djelatnost u toku korištenja prostora. Svaka druga djelatnost je zabranjena.

 

4. NAKNADA ZA KORIŠTENJE

Početna cijena naknade za korištenje prostora iznosi 3.000,00 (trihiljade i 0/100 KM).

 

5. VREMENSKI PERIOD KORIŠTENJA

Korištenje predmeta javnog poziva je 3 godine. Zabranjen je bilo koji način reizdavanja prostora (podzakup).

Izabrani ponuđač je obavezna da u roku od 30 (trideset) dana od dana potpisa ugovora počne sa radom.

 

6. TROŠKOVI ODRŽAVANJA PROSTORA U PERIODU KORIŠTENJA

JP ''SARAJEVO'' d.o.o. obezbjeđuje redovno i uredno snabdijevanje svih potrebnih energenata u prostoru, i to: električna energija, grijanje, rashladni sistemi, kanalizacija i odvodnja , (redovno čišćenje i higijensko održavanje.

Najuspješniji ponuđač učestvuje u ovim troškovima, tako što je u naknadi za korištenje predviđeno plaćanje ovih troškova.

 

JP ''SARAJEVO'' d.o.o. ne obezbjeđuje mobilijar/namještaj za uređenje prostora koji je predmet ovog javnog poziva i to je obaveza ponuđača. Ponuđač je u obavezi da prostor uredi u skladu sa ambiijentom objekta. JP ''SARAJEVO'' d.o.o. ima pravo da ne odobri isti namještaj ukoliko isti nije kompatibilan sa prostorom.

 

7. PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Po objavljenom javnom pozivu, prijave sa ponudama mogu dati sva zainteresovana pravna i fizička lica, koja su registrovana za obavljanje navedene djelatnosti u dijelu 3. i koja zadovoljavaju tražene uslove ovog poziva.

Pismene prijave na javni poziv podnose se u zapečaćenoj koverti sa čitko napisanim podacima o ponuđaču i obaveznom naznakom ''Prijava na javni poziv za korištenje prostora''.

Koverta treba da sadrži dvije koverte, i to: jedna koverta sa elementima finansijske ponude i druga sa svom ostalom dokumentacijom kao uslovom iz poziva.

Na finansijskoj ponudi treba da piše ''Finansijska ponuda'', a na drugoj ''Ostala dokumentacija''.

Svi podaci unutar cjelokupne prijave moraju biti čitko popunjeni, bez ispravki. Finansijska ponuda mora glasiti na valutu Bosne i Hercegovine. Prijave se predaju putem pošte ili lično putem protokola JP ''SARAJEVO'' d.o.o. Nepotpune i neblagovremene prijave se odbacuju i neće se uzeti u razmatranje. Prijave koje pristignu evidentiraju se načinom prijema i tačnim vremenom prijema u skladu sa propisima kancelarijskog poslovanja.

 

8. KVALIFIKACIJSKI USLOVI

Svaka ponuda mora sadržavati (potvrdu da ponuđač):

- u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaru ili pranje novca, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan,

- nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan,

- je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem penzionog i invalidskog osiguranja i zdravstvenog osiguranja, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

- je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem direktnih i indirektnih poreza, u skladu s važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan,

- izvod iz kaznene evidencije nadležnog suda da u krivičnom postupku nije osuđen pravosnažnom presudom za krivična djela organiziranog kriminala, korupciju, prevaruili pranje novca, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan,

- izvod ili potvrda iz evidencije u kojim se vode činjenice da nije pod stečajem ili nije predmet stečajnog postupka, osim u slučaju postojanja važeće odluke o potvrdi stečajnog plana ili je predmet postupka likvidacije, odnosno u postupku je obustavljanja poslovne djelatnosti, u skladu sa važećim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan,

- potvrde nadležne poreske uprave ili ukoliko se radi o ponuđaču koji nije registrovan u Bosni i Hercegovini, potvrda ili izvod iz evidencije na osnovu koje se može utvrditi da uredno izmiruje obaveze za penzijsko i invalidsko osiguranje i zdravstveno osiguranje,

- potvrde nadležne/ih institucija o uredno izmirenim obavezama po osnovu direktnih i indirektnih poreza,

- je solventan (da transakcioni račun firme nije bio blokiran u proteklom periodu od 12 (dvanaest) mjeseci računajući od dana objavljivanja poziva),

- ima pozitivan bilans stanja i uspjeha, za period ne duži od dvije posljednje finansijske godine ili od datuma registracije, odnosno početka poslovanja u predmetnoj djelatnosti, ako je ponuđač registrovan, odnosno počeo sa radom prije manje od dvije godine,

- aktuelni izvod iz sudskog registra ili rješenja nadležnog organa,

- Izjavu o prihvatanju svih uslova ovog javnog poziva,

Sva prethodno navedena dokumentacija mora biti dostavljena u originalu ili u ovjerenoj kopiji.

 

9. NEPOSREDNI VIZUELNI KONTAKT

Svaki ponuđač ima pravo izvršiti neposredno razgledanje prostora koji je predmet ovog poziva.

Obavezna je prethodna najava direktno na službeni e-mail JP ''SARAJEVO'' d.o.o. dzena.zenicanin@jpsarajevo.ba. O svakom izvršenom neposrednom vizuelnom kontaktu odgovorno lice po ovlaštenju direktora će sačiniti zabilježbu.

 

10. DODATNE INFORMACIJE

Svaki ponuđač ima pravo u toku trajanja javnog poziva dobiti sve dodatne informacije o prostoru koji je predmet ovog javnog poziva i to slanjem upita na službeni e-mail JP ''SARAJEVO'' d.o.o.: dzena.zenicanin@jpsarajevo.ba.

 

11. OTVARANJE PONUDA

Komisija ponude pristigle po javnom pozivu otvara javno, i to dana 03.04.2023 . godine, u 10:00 sati, u prostorijama sjedišta JP ''SARAJEVO'' d.o.o., Ul. Brodac br. 1 – Gradska Vijećnica, II sprat, soba 346A.

Neblagovremene ponude nisu predmet otvaranja.

Komisija prvo utvrđuje da li ponude sadrže sve tražene uslove iz javnog poziva. Utvrđujući kvalifikacione uslove, komisija pristupa evaluaciji ponuda. Evaluacija podrazumijeva ispitivanje samih uslova ponude koji su krucijalni za rangiranje u odnosu na druge.

 

12. EVALUACIJA PONUDA

Komisija procjenjuje ponude onih ponuđača čije ponude sadrže sve tražene uslove iz dijela 8. ovog poziva.

Rang listu uspješnih ponuđača komisija sačinjava zavisno od najboljih uslova ponude koju su ponuđači ponudili, u skladu sa kriterijima za dodjelu ugovora.

 

13. KRITERIJ ZA DODJELU UGOVORA

Kriterij dodjele ugovora za navedeni javni poziv je ekonomski najpovoljnija ponuda, odnosno najveći ponuđeni novčani iznos koji ne može biti manji od cijene početnog iznosa.

Ugovor se dodjeljuje kvalifikovanom ponuđaču koji je dostavio najveći iznos zakupnine za korištenje prostora, koja ne može biti manja od cijene početnog zakupa 3.000,00 KM.

U slučaju dvije ili više ekonomskih najpovoljnijih ponuda, u skladu sa prethodno navedenim pristupiće se aukciji, gdje će predmet aukcije biti najveći ponuđeni iznos. Ishod aukcije određuje najuspješnijeg ponuđača, kojem će se dodijeliti ugovor.

 

14. ROK ZA PONUDU

Rok za podnošenje prijava na javni oglas je 10 (deset) dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama i na web stranici preduzeća, koji je predmet ovog Javnog poziva.

Ponude dostaviti najkasnije do 31.03.2023. godine do 10:00 sati, na adresu JP Sarajevo d.o.o., Brodac 1 (Gradska Vijećnica), 71000 Sarajevo, BiH.

Neblagovremene, nepotpune i prijave koje nisu u skladu sa ovim Javnim pozivom, Komisija neće uzeti u razmatranje.

 

Direktor

Bakir Hadžiomerović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: