Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.08.2023. 09:13

Prodaja nekretnina: parcele označena kao k.č. br. 1300/1, parcele označena kao k.č. br. 1300/3, Bugojno

Izvor: Pravosudje.ba, 31.07.2023.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

SREDNJOBOSANSKI KANTON

OPĆINSKI SUD U BUGOJNU

 

Broj:46 0 I 104571 21 I

Bugojno, 31.07.2023. godine

 

OPĆINSKI SUD U BUGOJNU , sudija Samil Ramić , u izvršnom postupku tražioca izvršenja ZIRAAT BANK BH DD, protiv izvršenika Edin Goran, Donji Vakuf, Alekse Šantića 248, radi izvršenja na nepokretnostima, v.sp. 42.064,82 KM, van ročišta, donio je slijedeći:

 

ZAKLJUČAK O PRVOJ PRODAJI nepokretnosti

 

1.            Određuje se prva prodaja usmenim javnim nadmetanjem nekretnina izvršenika Edina Goran, označenih kao:

-              parcele označena kao k.č. br. 1300/1, opisana u A listu kao Lužina, livada površine 14690m2 a koja odgovara katastarskim parcelama br. 4124, naziva Luka, livada površine 9253m2' br. 4125, naziva Luka, vočnjak površine 885 m2

,dio br. 4126, naziva Luka,oranica površine 8018m2;

-              parcele označena kao k.č. br. 1300/3, opisana u A listu kao Lužina, oranica površine 6360m2 a koja odgovara katastarskim parcelama br. 4131, naziva Luka,oranica površine 2761m2, dio br. 4126, naziva Luka,oranica površine 8018m2.

2.            Nekretnine iz tačke 1. su vlasništvo izvršenika (pravo korištenja), nalaze se u posjedu izvršenika i slobodne su od stvari. Na nekretninama postoje uknjižena založna prava i zabilježbe izvršenja o kojima se zainteresovana lica mogu informisati kod Zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda u Bugojnu uvidom u ZK uložak broj 4802 k.o. SP_Donji Vakuf (P.L. br. 3358 k.o. Donji Vakuf I).

3.            Vrijednost nekretnina (tržišna) utvrđena je na osnovu nalaza stalnog sudskog vještaka Jusuf Sivro, mr preh.teh iz Viteza od 08.08.2022. godine i Dopune Nalaza od 20.07.2023. godine, kako slijedi:

-              Cijena parcele označene kao k.č. br. 1300/1, opisana u A listu kao Lužina, livada površine 14690m2 , iznosi 88.140,00 KM;

-              Cijena parcele označena kao k.č. br. 1300/3, opisana u A listu kao Lužina, oranica površine 6360m2 , iznosi 38.160,00 KM.

4.            Na prvom ročištu za prodaju usmenim javnim nadmetanjem nekretnina se ne može prodati ispod % utvrđene vrijednosti iz tačke 3.

5.            Na ročištu za javno nadmetanje kao kupci mogu učestvovati lica koja su do početka nadmetanja položila osiguranje koje iznosi jednu desetinu utvrđene vrijednosti nekretnine za koju se prijavljuje za nadmetanje s tim što osiguranje ne može iznositi više od 10.000,00 KM. Prije početka nadmetanja ova lica su dužna sudu predati dokaz da su osiguranje platili na depozitni račun Općinskog suda u Bugojnu broj 1011300000295629 kod PBS banke d.d. Filijala Bugojno. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, osim za tri najbolja ponuđača, vratit će se osiguranje odmah nakon zaključenja javnog nadmetanja. Ročište za javno nadmetanje održat će se i kad prisustvuje samo jedan ponuđač.

6.            Ponuđač sa najvišom ponudom na ročištu plaća ukupnu prodajnu cijenu umanjenu za položeno osiguranje polaganjem cijene sudu u roku od 30 dana. Ukoliko ponuđač sa najvećom ponudom ne deponuje prodajnu cijenu u ovom roku, sud će zaključkom proglasiti prodaju tom ponuđaču nevaljanom i novim zaključkom odrediti da je nepokretnost prodana drugom po redu ponuđaču koji treba da u roku od 30 dana od dana prijema ovog zaključka sudu deponuje prodajnu cijenu. Ukoliko drugi ponuđač ne položi cijenu u predviđenom roku sud primjenjuje ova pravila i na trećeg ponuđača. U slučaju da sva tri ponuđača sa najvišom ponudom ne ispune svoje obaveze plaćanja prodajne cijene u određenim rokovima, sud će oglasiti da prvo ročište nije uspjelo i zakazati novo ročište.

7.            Troškovi poreza i takse u vezi sa prodajom nekretnine plaća kupac.

8.            Ročište za prodaju nekretnina održat će se dana 08.09.2023. godine u 09,00 sati (petak) u zgradi Općinskog suda u Bugojnu, sudnica br. 2. na koje se pozivaju tražioci izvršenja, njihovi punomoćnici, izvršenik i zainteresovana lica kao kupci.

9.            Ovaj zaključak objaviće se na oglasnoj tabli suda, a stranka može o svom trošku zaključak objaviti i u sredstvima javnog informisanja.

 

S u d i j a:

Mr.sc. Samil Ramić

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka nije dopušten pravni lijek

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: