Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.08.2023. 14:44

Prodaja prava građenja na zemljištu koje predstavlja građevisku parcelu K.O. Brčko 2

Izvor: Akta.ba, 08.08.2023.

Bosna i Hercegovina BRČKO DISTRIKT

Bosne i Hercegovine

Kancelarija - Ured za upravljanje javnom imovinom

 

Broj predmeta:

30-000171/22

Broj akta: 16-1453DP-030/23

Datum, Mjesto,

7. 8. 2023.. godine Brčko

 

Na osnovu članova 12. i 13. Zakona o javnoj imovini u Brčko distriktu BiH

(„Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj: 26/21 i 36/22), članova 6.,

7. i 10. Pravilnika o postupku raspolaganja javnom imovinom javnim

nadmetanjem („Službeni glasnik Brčko distrikta BiH", broj 22/22 i 2/23) i

Odluke o objavljivanju javnog konkursa za prodaju prava građenja na

zemljištu koje predstavlja urbanističku parcelu, broj predmeta:

30-000171/22, broj akta: 16-1453DP-028/23 od 03.07.2023. godine, direktor

Kancelarije za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta BiH o b j a v lj u j e

 

JAVNI KONKURS

za prodaju prava građenja na zemljištu koje predstavlja građevisku parcelu

putem usmenog javnog nadmetanja

 

Brčko distrikt BiH, Ured za upravljanje javnom imovinom Brčko distrikta

BiH, objavljuje javni konkurs za prodaju prava građenja na zemljištu koje

predstavlja građevinsku parcelu, putem usmenog javnog nadmetanja.

 

PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je zemljište označeno kao k. p. broj: 482/71 K.O. Brčko 2,

upisano u z.k.ul. broj: 204, kao „ILIĆKA - Gradilište", površine 205 m2, u

kojem je pravo vlasništva upisano u korist Breko distrikta BiH.

Izvodom iz Izmjena i dopuna Urbanističkog plana grada Brčko (II) -planski

period 2007- 2017.godine, stambeno naselje Ilićka, broj 30-000171/22, od

12.10.2022.godine, Odjel za prostorno planiranje i imovinskopravne poslove

se izjasnio da predmetna parcela označena kao k.č. 482/71 K.O. Brčko 2

predstavlja građevinsku parcelu na kojoj je planirana izgradnja objekta u

nizu. 

Dopisom broj predmeta: 30-000171/22 od 9.12.2022. godine, Odjel za javne

poslove se izjasnio da predmetna parcela označena kao k. č. 482/71, K.O.

Brčko 2 ima mogućnost priključka kako kolskog tako i pješačkog pristupa sa

postojeće gradske ulice (ulica Ilićka 11).

Dopisom broj: 03.01-02452/22, od 8.11.2022. godine, JP „Komunalno Brčko"

d.o.o. izjasnilo se da preko prednjeg dijela predmetne parcele prolazi NN

kabal koji napaja objekte na susjednim parcelama.

Dopisom broj 04.01-02453/22 od 4.11.2022.godine JP „Komunalno Brčko" d.o.o.

dostavilo je preglednu skicu položaja vodovodne i kanalizacione mreže kojima

raspolažu. Uvid u ovu dokumentaciju moguće je ostvariti u prostorijama

Kancelarije, u za to predviđenom roku.

Uvid u ovu dokumentaciju moguće je ostvariti u prostorijama Ureda za

upravljanje javnom imovinom, u za to predviđenom roku.

Početna licitaciona cijena predmetnog zemljišta, prema članu 13. Zakona o

javnoj imovini u Brčko distriktu BiH, i članu 10. Pravilnika o postupku

raspolaganja javnom javnim nadmetanjem, jednaka je tržišnoj vrijednosti koju

je ustanovila Direkcija za finansije Brčko distrikta BiH, Procjenom broj:

14.1 - 04.3-2159/22-AV od 27.10. 2022. godine, u iznosu od 11.750,97 KM.

Visina depozita za učestvovanje na konkursu za predmetnu nekretninu (20% od

početne cijene) iznosi 2.350,20 KM.

 

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU

1.            Pravo učešća na konkursu imaju sva fizička i pravna lica koja po

zakonu mogu biti nosioci prava vlasništva i prava građenja na nekretninama u

Brčko distriktu BiH, i koja podnesu prijave s potrebnom dokumentacijom, u

roku od 15 (petnaest) dana od dana njegovog objavljivanja u sredstvima

javnog informisanja, na adresu:

Ured za upravljanje javnom imovinom Breko distrikta BiH Vlada Breko

distrikta BiH Bulevar mira 1 76100 Breko

s naznakom:

„Za javni konkurs za prodaju prava građenja na zemljištu koje predstavlja

građevinsku parcelu, putem usmenog javnog nadmetanja - stambeno naselje

Ilićka - NE OTVARAJ - prijava na javni konkurs".

Na pozadini koverte napisati puno ime i prezime fizičkog lica odnosno naziv

pravnog lica, te adresu fizičkog odnosno sjedište pravnog lica, za fizičko i

pravno lice koje podnosi prijavu.

2.            Prijava treba da sadrži identifikacione podatke podnosioca prijave i

to:

- Za fizička lica:

o Prijavu (koja sadrži ime i prezime, adresu, broj telefona ponuđača te

tačan naziv lokacije za koju se podnosi prijava);

o original dokaza o uplati depozita u iznosu od 20% od početne licitacione

cijene, koja se uplaćuje na račun posebnih namjena za obavljanje unutrašnjeg

platnog prometa Ureda za upravljanje javnom imovinom, kod „ASA Banka" d.d.

Sarajevo, broj: 134¬001-03100016-97;

o Potvrdu banke o otvorenom tekućem računu s naznakom transakcijskog računa

banke te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita

fizičkom licu ukoliko isto ne bude izabrano kao najpovoljniji ponuđač (račun

ne smije biti devizni).

- Za pravna lica:

o Prijavu (koja sadrži naziv, sjedište, broj telefona pravnog lica te tačan

naziv lokacije za

koju se podnosi prijava); o Original dokaza o uplati depozita u iznosu od

20% od početne licitacione cijene, koja se uplaćuje na račun posebnih

namjena za obavljanje unutrašnjeg platnog prometa Ureda za upravljanje

javnom imovinom, kod „ASA Banka" d.d. Sarajevo, broj: 134¬001-03100016-97;

o Original ili ovjerenu kopiju izvoda iz Sudskog registra - ne starijeg od

6 mjeseci; o Potvrdu banke o otvorenom žiro računu s naznakom transakcijskog

računa banke

te pozivom na broj klijenta na koji će se izvršiti povrat depozita pravnom

licu ukoliko isto ne bude izabrano kao najpovoljniji ponuđač (račun ne smije

biti devizni).

 

NAPOMENA:

■             Svi priloženi dokumenti moraju biti u originalu ili ovjerenoj

kopiji.

■             Identitet ponuđača utvrđivat će se na dan održavanja javnog

nadmetanja, uvidom u identifikacione dokumente.

■             Ukoliko ponuđač učestvuje na javnom nadmetanju putem opunomoćenika,

neophodno je da opunomoćenik priloži ovjerenu punomoć za učestvovanje u

javnom nadmetanju po predmetnom konkursu.

 

IZBOR NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA

1.            Uslov za održavanje usmenog javnog nadmetanja, jeste da su pristigle

najmanje dvije pravovremene i potpune prijave za učestvovanje u javnom

nadmetanju

2.            Ako je po objavljenom javnom konkursu pristigla samo jedna

pravovremena i potpuna prijava ugovor o raspolaganju imovinom koja je

predmetom ovog konkursa može se zaključiti s licem koje je dostavilo prijavu

po cijeni ne nižoj od početne licitacione cijene.

3.            Prijava na usmeno javno nadmetanje neće se uzeti u obzir ukoliko

podnosilac prijave, lično ili posredstvom opunomoćenika, na zakazno vrijeme

i mjesto ne pristupi javnom nadmetanju.

4.            Kriterij za izbor najpovoljnijeg ponuđača za nekretninu koja je

predmet konkursa jeste najviša i posljednja ponuđena licitaciona cijena za

predmetnu nekretninu.

5.            S učesnikom koji ponudi najvišu i posljednju licitacionu cijenu za

predmetnu nekretninu će se, a po pribavljanju mišljenja Pravobranilaštva

Brčko distrikta BiH, zaključiti ugovor o kupovini imovine koja je predmetom

ovog konkursa. Po zahtjevu Pravobranilaštva, Ured za upravljanje javnom

imovinom Brčko distrikta BiH može od izabranog ponuđača zahtijevati

dostavljanje dodatne dokumentacije.

6.            U slučaju odustajanja najpovoljnijeg izabranog ponuđača od

zaključivanja kupoprodajnog ugovora koja je predmetom ovog konkursa, isti

gubi pravo na povrat depozita kao i pravo učešća na ponovljenom konkursu, a

navedeni ugovor će se zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem, sa

istim postupkom primijene pri odustajanju svakog sljedećeg ponuđača.

7.            Uplaćeni depozit najpovoljnijem ponuđaču će se uračunati u

kupoprodajnu cijenu, a ostalim ponuđačima će se vratiti.

8.            Razgledanje nekretnina koja je predmet ovog konkursa, i uvid u

potrebnu dokumentaciju, može se izvršiti u periodu od 14.08.2023. godine do

18.08.2023. godine.

9.            Krajnji rok za podnošenje prijava je 23.08.2023. godine do 1400 sati

po lokalnom vremenu.

10.          Ugovor iz tačke 5. će, između ostalog, definisati: rok i način

plaćanja utvrđene kupoprodajne cijene; obaveze kupca u odnosu na postojeće

infrastrukturne instalacije na parceli, a posebno obaveze kupca da

eventualno izmještanje postojećih infrastrukturnih instalacija vrši o

vlastitom trošku, kao i obavezu kupca da u svakom trenutku omogući nadležnim

službama nesmetan pristup postojećim infrastrukturnim instalacijama na

parceli;

11.          Usmeno javno nadmetanje za prodaju prava građenja na zemljištu koje

predstavlja urbanističku parcelu održat će se u kancelariji 59 u zgradi

Vlade Brčko distrikta BiH, dana 25.08.2023.godine, s početkom u 1200 sati.

12.          Prijave za učešće po ovom konkursu koje pristignu poslije naznačenog

roka iz tačke 9., kao i one prijave koje ne sadrže sve elemente zahtijevane

konkursom iz tačke 1. i 2., neće se razmatrati.

13.          Prilikom usmenog javnog nadmetanja, učesnici ovog konkursa dužni su

davati ponude na način da se visina naredne u odnosu na prethodnu ponudu

povećava za iznos u rasponu od 100 do 300 KM.

14.          Troškove uplate depozita, pripremanja i podnošenja prijava, kao i

sve troškove oko zaključenja i provođenja prodajnog ugovora, snosi

najpovoljniji ponuđač.

15.          Brčko distrikt BiH zadržava pravo da u bilo kojem dijelu postupka

poslije objavljivanja javnog konkursa može odustati od prodaje, odnosno

poništiti javni konkurs, bez obrazloženja.

16.          Uredno kovertirane prijave s naznakom:

„Za javni konkurs za prodaju prava građenja na zemljištu koje predstavlja

građevinsku parcelu, putem usmenog javnog nadmetanja - stambeno naselje

Ilićka - NE OTVARAJ - prijava na javni konkurs"

dostaviti lično na šalter broj 9 u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, ili

poštom na adresu:

Ured za upravljanje javnom imovinom Breko distrikta BiH Vlada Brčko

distrikta BiH Bulevar mira 1 76100 Breko.

Na pozadini koverte napisati puno ime i prezime fizičkog lica odnosno naziv

pravnog lica, te adresu fizičkog odnosno sjedište pravnog lica, za fizičko i

pravno lice koje podnosi prijavu.

17.          Kompletan tekst Javnog konkursa objavljuje se na internet portalu

Vlade Brčko distrikta BiH:

http://knji.bdbih.gov.ba/Content/Read/oglasi-kancelarije i na oglasnoj ploči

u zgradi Vlade Brčko distrikta BiH, a sve dodatne informacije o konkursu

mogu se dobiti na broj telefona 049 / 240-632.

Direktor Kancelarije Dijana Pajić, dipl.ing.arh

 

Dostaviti:

1.            Za oglasnu ploču - x3

2.            Evidenciji

3.            Arhivi.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: