Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.08.2023. 09:01

Prodaja neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta k.o. SP Pale

Izvor: Glas Srpske, 19.08.2023.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PALE

NAČELNIK

 

Broj: 02-475-95/23

Pale; 16.08.2023. godine

 

Na osnovu člana 348. stav 1. Zakona o stvarnim pravima ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 124/08, 58/09, 95/11, 60/15,18/16 i 107/19,1/21 i 119/21), Odluke o uslovima i načinu prodaje neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Pale, broj: 01-022-97/23 od 07.08.2023. godine i člana 9. Pravilnika o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glas-nik Republike Srpske", br. 20/12 i 63/19) načelnik opštine Pale, raspisuje

 

OGLAS

o prodaji neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini opštine Pale

 

1.Opština Pale prodaje neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište i to:

1.1.Lokalitet u obuhvatu Plana parcelacije „Luke 1"

k.č. broj 2063/290 gradilište u površini od 166 m2 upisana u list nepokret-nosti broj: 2485 k.o. Pale Grad /kat.stanje/, odnosno k.č. broj 2926/1648, upi-sana u zemljišnoknjižni uložak broj 38 k.o. SP Pale /z.k.stanje/,

1.2.Lokalitet Stanica Pale

- k.č. broj 1175/15 livada u površini od 2560 m2 upisana u list nepokretnosti broj: 2485 k.o. Pale Grad /kat.stanje/, odnosno k.č. broj 583/42, upisana u zeM-ljišnoknjižni uložak broj 2258 k.o. SP Pale /z.k.stanje/.

 

2.Prodaja građevinskog zemljišta iz tačke 1.1. ovog oglasa, izvršiće se putem usmenog javnog Nadmetanja-licitacije, koja će se održati dana 05.09. 2023. godine, u zgradi Opštine Pale, sala Skupštine opštine, sa početkom u 11,00 časova. Pravo učestvovanja u postupku lici-tacije, imaju fizička i pravna lica, koja, u skladu sa zakonom, mogu biti nosioci prava svojine na nepokretnostima u Republici Srpskoj, odnosno Bosni i Hercegovini.

 

3.Početna prodajna cijena zemljišta iz tačke 1.1. ovog oglasa, prema nalazu sudskog vještaka, iznosi 10,00 KM po 1m2 zemljišta, što za površinu od 166 m2 iznosi 1.660,00 KM /slovima: hiljadušeststotinašezdeset KM/.

Početna prodajna cijena zemljišta iz tačke 1.2. ovog oglasa, prema nalazu sudskog vještaka, iznosi 10,00 KM po 1m2 zemljišta, što za površinu od 2560 m2 iznosi 25.600,00 KM (slo-vima: dvadestpethiljadašeststotina KM).

 

4.Kupac zemljišta odnosno investitor objekta je dužan platiti naknadu za pogodnosti (jed-nokratnu rentu) i naknadu troškova uređenja građevinskog zemljišta, prema korisnoj po-vršini objekta i pripadnosti stambeno-poslovnoj zoni, koje će biti obračunate u postupku izdavanja lokacijskih uslova i odobrenja za građenje.

 

5.Za učešće u postupku licitacije, učesnik je dužan uplatiti kauciju koja iznosi 1.000,00 KM za zemljište iz tačke 1.1. i 2.560,00 KM za zemljište iz tačke 1.2. ovog oglasa.

Kaucija se plaća na žiro račun opštine Pale broj 562-012-00002611-28, sa naznakom „Kau-cija za licitaciju zemljišta". Dokaz o uplati kaucije, sa tačno označenom lokacijom, pri-laže se uz prijavu na ovaj oglas.

 

6.Učesnicima u licitaciji čije ponude ne budu prihvaćene, izvršiće se povrat uplaćene kaucije u roku od osam dana od dana zaključenja licitacije, a učesniku sa najpovoljnijom po-nudom, kaucija se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ako učesnik licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija odustane od zaključenja ugovora, gubi pravo na povrat položene kaucije. Pravo učešća na licitaciji imaju samo lica koja su uplatila kauciju.

 

7.Uvid u dokumentaciju o vlasničkom stanju i odgovarajuću urbanističku dokumentaciju ve-zanu za građevinsko zemljište koje je predmet prodaje, može se izvršiti u prostorijama Opštinske uprave opštine Pale, kancelarija broj 21, svakim radnim danom od 10,30 do 15,00 časova, kontakt telefon: 057/ 223- 272.

 

8.Postupak licitacije, sprovešće Komisija za prodaju graćevinskog zemljišta, u skladu sa Pravilnikom o postupku javnog konkursa za raspolaganje nepokretnostima u svojini Repub-like Srpske i jedinica lokalne samouprave („Sl. glasnik RS", br. 20/12 i 63/19).

 

9.Licitacija se može održati ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika. Ako se na licitaciju javi samo jedan učesnik, Komisija za prodaju građevinskog zemljišta, može pristupiti po-stupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uslovom da cijena zemljišta ne može biti niža od početne cijene objavljene u ovom oglasu.

 

10.Sa učesnikom licitacije čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija, zaključiće se kupo-prodajni ugovor u formi notarski obrađene isprave, po prethodno pribavljenom mišljenju Pravobranilaštva Republike Srpske-Sjedište zamjenika Istočno Sarajevo. Kupac je dužan kupoprodajnu cijenu nepokretnosti isplatiti u roku od 15 dana nakon zaključenog postupka licitacije. Kupac stupa u posjed kupljene nekretnine, u roku od sedam dana, od dana uplate kupoprodajne cijene.

 

11.Troškove notarske obrade kupoprodajnogugovora, kao i troškove provođenja kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

 

12.Prijave za učešće na licitaciji, sa prilozima naznačenim na obrascu prijave, podnose se pisanim putem, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Prijava za licitaciju građevinskog zem-ljišta", lično ili na adresu: Opština Pale, Komisija za prodaju građevinskog zemljišta.

Prijava se može preuzeti na zvaničnoj stranici opštine Pale, kao i u kancelariji broj 18. Rok za dostavljanje prijava je najkasnije do 04.09.2023. godine do 15,00 časova. Opština Pale za-država pravo da ovaj oglas poništi, pri čemu ne snosi nikakvu materijalnu odgovornost prema učesnisima postupka.

Ovaj oglas objaviće se u dnevnom listu „Glas Srpske", na oglasnoj tabli Opštine Pale i na zva-ničnoj stranici Opštine Pale.

 

NAČELNIK

Boško Jugović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: