Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.08.2023. 10:21

Javni oglas za korišćenje izgrađenog gradskog građevinskog zemljišta radi održavanja manifestacije Gradiška jesen 2023

Izvor: Glas Srpske, 23.08.2023.

REPUBLIKA SRPSKA

GRAD GRADIŠKA

GRADONAČELNIK

Broj: 05.02-022-186/23

Dana: 21.08.2023.godine

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", br.97/16, 36/19 i 61/21), člana 68. i 88. Statuta grada Gradiška („Službeni glasnik opštine Gradiška" broj 4/17 i „Službeni glasnik grada Gradiška" broj 5/19), člana 5. Odluke o održavanju manifestacije grada Gradiška „Gradiška jesen" („Službeni glasnik grada Gradiška" broj 10/19) i Odluke Organizacionog odbora za održavanjemanifestacije„Gradiškajesen2023" GradonačelnikgradaGradiška,raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za korišćenje izgrađenog gradskog građevinskog zemlјišta radi održavanja manifestacije „Gradiška jesen 2023"

 

1.Daje se na korišćenje izgrađeno gradsko građevinsko zemlјište u dalјnjem tekstu (javna površina) u ulici Lijevčanska označeno kao k.č. broj 2444/2,2444/6 i 2525/3 k.o.Gradiška 1, u 5 (pet) parcela i to:

Parcela I     u površini od 1.330,00 m2,

Parcela II    u površini od 1.283,00 m2,

Parcela III   u površini od 1.287,00 m2,

Parcela IV   u površini od 1.406,00 m2,

Parcela V    u površini od 1.404,00 m2, Parcele I-V daju se na korištenje radi postavlјanja uređaja i opreme za pružanje usluga zabavnih igara, u okviru održavanja manifestacije „Gradiška jesen 2023".

Period korišćenja predmetnih parcela za navedene namjene je od 16.09.2023. do 22.09.2023. godine. Početna visina zakupnine za korišćenje javne površine iznosi 8,00 KM/t2+PDV.

2.Pravo učešća u postupku dodjelјivanja na korišćenje imaju sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica registrovana za djelatnost pružanja usluga zabavnih igara, koja raspolažu adekvatnom strukturom i obimom atestovanih uređaja i opreme za navedene namjene.

3.Prijava za učešće u postupku dodjele na korišćenje podnosi se u pismenoj formi. Prijava treba da sadrži: podatke o učesniku,

ponuđena cijena po 1,00 m2 (koja ne može biti niža od 8,00 KM/m2+PDV)., naznačen period korištenja, identifikacioni broj poreskog obveznika (JIB), rješenje odobrenja za rad za pružanje usluga zabavnih igara (Sudsko rješenje o registraciji za pravna lica /opštinsko/gradsko Rješenje za rad za fizička lica i preduzetnike), potvrdu o izmirenim finansijskim obavezama prema Gradu Gradiška, struktura uređaja i opreme zabavnih igara sa potrebnom dokumentacijom (prateći atesti i licence).

4.Najpovolјnijim ponuđačem se smatra onaj koji je ponudio najviši iznos zakupnine po 1,00 m2 uz obavezu ispunjenja ostalih uslova iz oglasa.                        

5.Sa najpovolјnijim ponuđačem Gradonačelnik Grada će zaklјučiti ugovor o zakupu javne površine.

6.Ponuđač iz prethodne tačke dužan je uplatiti zakupninu u roku od 3 (tri) dana od dana zaklјučenja ugovora.

7.Rok za dostavlјanje prijava je 8 (osam) dana od dana objavlјivanja Javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske" do 15:35 sati. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa pratećom dokumentacijom se u zatvorenoj koverti dostavlјaju na adresu: Gradska uprava Gradiška, Organizacioni odbor za održavanje manifestacije „Gradiška jesen 2023" ulica Vidovdanska 1A, 78400 Gradiška.

8.Lokacije koje se daju na korištenje moći će se pogledati u dogovoru sa kontakt osobom ispred Gradske uprave. Za sve dodatne informacije, kontakt: na šalteru broj 10. u šalter sali gradske uprave Gradiška Gordana Nikolić, tel. 051/810-322 u periodu od 13:00 do 15:00.

9.Oglas je objavlјen na oglasnoj ploči Gradske uprave Gradiška, a obavještenje o objavlјivanju Javnog oglasa u dnevnom listu „Glas Srpske".

 

GRADONAČELNIK

Zoran Adžić

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: