Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 30.08.2023. 09:32

Prodaja nepokretnosti u naselju Špilja, Kozarska Dubica

Izvor: EuroBlic, 30.08.2023.

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA KOZARSKA DUBICA

NAČELNIK OPŠTINE

 

Broj: 01-477-37/23 Datum: 29.08. 2023. godine

Na osnovu člana 59.3akona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske", broj: 97/16, 36/19 i 61/21], člana 66. Statuta Opštine Kozarska Dubica („Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica", broj: 9/17), tačke VI Odluke o načinu i uslovima javne prodaje putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije neizgrađenog građevinskog zemlјišta u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u naselјu „Špilјa", broj: 02-013-18/23 od 15.03.2023. godine, načelnik Opštine Kozarska Dubica, objavlјuje

 

OGLAS

o prodaji nepokretnosti u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u naselјu „Špilјa", putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije

 

I-PREDMET JAVNOG NADMETANјA-LICITACIJE

Prodaje se putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije neizgrađeno građevinsko zemlјište u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica u naselјu „Špilјa", radi izgradnje individualnih stambenih objekata, i to:

1.Građevinska parcela broj 9 (naselјe „Špilјa), ukupne površine 414m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/25 površine 414m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1, po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.726,00 KM (slovima: trihilјadesedamsto dvadesetšest KM).

2.Građevinska parcela broj 10 (naselјe „Špilјa), ukupne površine 417m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/26 površine 417m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1, po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.753,00 KM (slovima: trihilјadesedamsto pedesettri KM).

3.Građevinska parcela broj 11 (naselјe „Špilјa"), ukupne površine 454m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/36 površine 454m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1, po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 4.086,00 KM (slovima: četirihilјade osamdesetšest KM).

4.Građevinska parcela broj 12 (naselјe „Špilјa"), ukupne površine 423m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/35 površine 423m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1, po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.807,00 KM (slovima: trihilјadeosamsto sedam KM).

5.Građevinska parcela broj 14 (naselјe „Špilјa), ukupne površine 416m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/33 površine 416m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1, po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.744,00 KM (slovima: trihilјadesedamsto četrdesetčetiri KM).

6.Građevinskaparcelabroj 15 (naselјe„Špilјa),ukupne površine 413m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/32 površine 413m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1, po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.717,00 KM (slovima: trihilјadesedamsto sedamnaest KM).

7.Građevinska parcela broj 17 (naselјe „Špilјa), ukupne površine 363m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/30 površine 363m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1, po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.267,00 KM (slovima: trihilјadedvjesto šezdesetsedam).

8.Građevinska parcela broj 18 (naselјe „Špilјa), ukupne površine 360m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/29 površine 360m2, upisana u l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1, po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.240,00 KM (slovima: trihilјadedvjesto četrdeset KM).

9.Građevinska parcela broj 19 (naselјe „Špilјa), ukupne površine 357m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/28 površine 357m2, upisanau l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1, po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.213,00 KM (slovima: trihilјadedvjesto trinaest).

10.Građevinska parcela broj 20 (naselјe „Špilјa), ukupne površine 356m2, koja se nalazi na zemlјištu označenom kao:

-k.č. br. 875/27 površine 356m2, upisanau l.n. br. 1476 k.o. Kozarska Dubica 1 na ime Opština Kozarska Dubica sa dijelom 1/1, po početnoj prodajnoj cijeni koja iznosi 3.204,00 KM (slovima: trihilјadedvjesto četiri KM).

 

II-PRAVO UČEŠĆA NA LICITACIJI

Pravo učešđa na licitaciji imaju sva zainteresovana fizička i pravna lica koja uz prijavu za učešće na licitaciji prilože i slijedeće: Za fizička lica:

1.Kopiju lične karte

2.Original uplatnicu na ime kaucije u iznosu od 10% od ukupne početne prodajne cijene, u svrhu učešća na licitaciji, sa naznakom broja građevinske parcele za koju se plaća kaucija. Kaucija seuplađuje na jedinstveni račun trezora Opštine Kozarska Dubica broj: 567 301 8200000272 kod ASoz Vapk a.d Banja Luka.

3.Ovjerenu pismenu punomoć.Ukoliko učesnik licitacije ima punomoćnika

4.Kopiju tekućeg računa učesnika licitacije Za pravna lica:

1.Kopiju rješenja o upisu u sudski registar

2.Original uplatnicu na ime kaucije u iznosu od 10% od ukupne početne prodajne cijene, u svrhu učešća na licitaciji, sa naznakom broja građevinske parcele za koju se plaća kaucija. Kaucija se uplaćuje na jedinstveni račun trezora Opštine Kozarska Dubica broj: 567 301 8200000272 kod ASoz Vapk a.d. Banja Luka.

3.Ovjereno ovlaštenje za zastupanje pravnog lica

4.Broj transakcionog računa pravnog lica

Komisija za sprovođenje postupka licitacije će pregledati sve prijave i zapisnički konstatovati koja lica ispunjavaju uslove za učešće na licitaciji. Lica koja ne ispune tražene uslove ili čija prijava ne pristigne u propisanom roku neće moći učestvovati u licitaciji.

Prijave za učešće na licitaciji mogu se preuzeti svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 15:00 časova u zgradi Opštinske uprave Kozarska Dubica, u šalter sali ili u kancelariji br. 8 u prizemlјu zgrade.

 

III-RAZGLEDANјE NEPOKRETNOSTI I UVID U DOKUMENTACIJU

Zainteresovana lica mogu izvršiti uvid u dokumentaciju o nepokretnostima koje se prodaju (katastarske i druge podatke), u zgradi Opštinske uprave Kozarska Dubica, prizemlјe zgrade, kancelarija br. 8, svakog radnog dana u vremenu od 8:00 do 15:00 časova, tel. br.052/425-241.

Zainteresovana lica mogu razgledati nekretnine koje su predmet prodaje svakim radnim danom u vremenu od 09:00-13:00 časova. Kontakt za razgledanje je kancelarija br.8, kontakt lice: Dejan Krnjajić.

Za sve dodatne informacije obratiti se na tel:052/425-241.

 

IV-DATUM I MJESTO PODNOŠENјA PRIJAVA

Prijave se podnose neposredno ili putem pošte i moraju biti zaprimlјene na protokol u prijemnoj kancelariji Opštinske uprave Kozarska Dubica najkasnije do 15.09.2023.godine do 10,00 časova.

Prijava sa potrebnim dokazima se dostavlјa u zatvorenoj koverti sa naznakom: PRIJAVA ZA LICITACIJU GRAĐEVINSKOG ZEMLjIŠTA U NASELjU „ŠPILjA" - NE OTVARAJ - ZA KOMISIJU ZA JAVNU PRODAJU NEPOKRETNOSTI OGLAS BROJ: 01-477-37/23

PRIJAVA ZA GRAĐEVINSKU PARCELU POD REDNIM

BROJEM             

Na kovertni obavezno navesti puno ime, prezime i adresu ponuđača.

 

V-DATUM I MJESTO ODRŽAVANјA LICITACIJE

Licitacija će se održati dana 15.09. 2023.godine (petak) sa početkom u 12,30 časova u zgradi Opštinske uprave Opštine Kozarska Dubica, kancelarija broj: 8 (prizemlјe).

 

VI-NAČIN PRODAJE NEPOKRETNOSTI

Prodaja nepokretnosti vršiće se putem usmenog javnog nadmetanja-licitacije;

-Licitacija se može održati samo ako u njoj učestvuju najmanje dva učesnika, koja su položila određenu kauciju;

-Ponude se na licitaciji ističu javno usmenim putem uz podizanje identifikacione kartice s brojem ponuđača;

-Svaki učesnik vezan je svojom cijenom sve dok se ne istakne veća ponuda;

-Licitacija traje sve dok se ističu veće ponude;

-Učesnicima u licitaciji na njihov zahtjev dozvoliće se kraći rok za razmišlјanje;

-Licitacija će se zaklјučiti ako i poslije drugog poziva u roku od 5 minuta nije istaknuta veća ponuda;

-Prije zaklјučenja licitacije, predsjednik komisije još jednom ponavlјa poslednju ponudu, a zatim objavlјuje da je licitacija zaklјučena i proglašava učesnika sa najvećom ponudom;

-Poslije zaklјučenja licitacije, predsjednik Komisije upoznaje učesnike licitacije da mogu odmah na zapisnik izjaviti prigovore na sprovedeni postupak licitacije;

-Opostupkulicitacijevodisezapisniku koji se unosi cio tok postupka i sve ponude izjavlјene od pojedinih učesnika, kao i izjavlјeni prigovori;

-Poslije zaklјučenja zapisnika, koji potpisju članovi komisije i prisutni učesnici licitacije, prigovori se ne mogu izjavlјivati.

Ako se na licitaciju javi i samo jedan učesnik, Komisija može pristupiti postupku prodaje neposrednom pogodbom, pod uslovom da cijena ne može biti niža od početne cijene objavlјene u oglasu.

 

VII-NAČIN I USLOVI PLAĆANјA KUPOVNE CIJENE, VRIJEME I NAČIN PREDAJE NEPOKRETNOSTI KUPCU U POSJED

Sa učesnikom licitacije koji bude izabran kao najpovolјniji zaklјučiće se ugovor o prodaji odnosno notarski obrađena isprava, a nakon pribavlјanja mišlјenja Pravobranilaštva Republike Srpske sjedište zamjenika Prijedor.

Kupac je obavezan uplatiti izlicitiranu kupoprodajnu cijenu nepkretnosti u roku od 15 dana od dana zaklјučivanja ugovora o prodaji.

 

VIII-KAUCIJA

Svi ponuđači, osim najpovolјnijeg imaju pravo na povrat kaucije nakon zaklјučenja licitacije.

Učesnik u licitaciji koji izlicitira najvišu cijenu, a nakon zaklјučenja licitacije odustane od kupoprodaje, kao i lica koja su podnijela prijave, a ne pojave se na licitaciji, gube pravo na povrat kaucije.

Licu koje izlicitira najvišu cijenu i prihvati zaklјučenje ugovora o prodaji kaucija se ne vraća, već se uračunava u kupoprodajnu cijenu.

 

NAČELNIK OPŠTINE

Mr sci. dr. med.  Radenko Relјić

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: