Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.10.2023. 08:44

Prodaja neparcelisanog zemljišta u KO SP Soko, stana u Širokom Brijegu, poljoprivrednog zemljišta-njive KO Vrpolje u selu Rakitno, voćnjaka KO SP Lise

Izvor: Večernji List, 03.10.2023.

Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH na osnovu Odluke Uprave Banke br. MB_21_23/4.2. od 26.09.2023. godine, objavljuje

 

Oglas

o javnoj prodaji nepokretne imovine

 

l. Predmet javnog oglasa

Predmet prodaje je imovina - nekretnine, vlasništvo Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH i to:

 

 

II.Pravo učešća

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lica.

 

III. Sadržaj ponude

Pismena ponuda treba da sadrži predmet kupovine sa naznakom broja LOT-a iz oglasa, ponuđenu cijenu, puno ime i prezime ili naziv ponuđača sa adresom i kontakt telefonom. Uz ponudu potrebno je dostaviti kopiju registracije za pravna lica odnosno lične karte za fizička lica te uplatnicu iznosa kapare od 20% od ponuđene cijene na ime ozbiljnosti ponude na transakcijski račun Intesa Sanpaolo Banke d.d. BiH br. 1540010000001910.

 

Rok za dostavu ponuda je 15 dana od dana objave ovog oglasa.

 

Ponude slati u zatvorerioj koverti na adresu Intesa Sanpaolo Banka d.d. BiH, Obala Kulina bana br. 9A, Sarajevo sa naznakom "oglas o javnoj prodaji nekretnina - NE OTVARAJ".

 

IV. Način plaćanja

Nakon što se dobije obavijest o prihvaćanju ponude ponuđač je obavezan u roku od 10 dana potpisati kupoprodajni ugovor i izvršiti plaćanje ostatka kupoprodajne cijene odmah po potpisivanju kupoprodajnog ugovora. Ukoliko to ne učini smatrati će se da je isti odustao od kupovine.

 

V.Banka zadržava pravo da odbije bilo koju ponudu ili sve ponude bez daljih obrazloženja.

 

VI. Sve nekretnine se prodaju u viđenom stanju i mogu se pogledati u dogovoru sa zaposlenicima Banke osim imovine gdje Banka nije u posjedu.

 

VII. Sve troškove prijenosa vlasništva snosi kupac.

 

VIII. Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon br. 033 497 852 i 033 497 832

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: