Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.02.2024. 16:05

Prodaja kuće i zgrade dvorište, motornog vozila Jeep Cherokee, bakrene žice, staklene izolacije, namotaja, lampe, fena...

Izvor: Akta.ba, 16.02.2024.

BOSNA I HERCEGOVINA                                                                                                                               

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE                                                                                                                     

FEDERALNO MINISTARSTVO FINANCIJA - FINANSIJA                                                                                                          

POREZNA UPRAVA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE                                                                                                       

KANTONALNI POREZNI URED ZENICA                                                                                                                     

Broj: 13-4-01-15-25-1320/19 BLJ Zenica, 14.02.2024. godine

Na osnovu člana 54. Zakona o Poreznoj upravi Federacije BiH („Službene novine Federacije BiH", broj: 33/02, 28/04, 57/09, 40/10, 27/12, 7/13, 91/15, 44/22) i člana 62. do 69. Pravilnika o procedurama prinudne naplate poreznih obaveza („Službene novine Federacije BiH", broj: 50/02, 54/03, 31/11, 38/16, 69/17, 18/21), Porezna uprava Federacije BiH, Kantonalni porezni ured Zenica, oglasio je prodaju zaplijenjene imovine radi namirenja dužnih poreznih obaveza poreznog obveznika - dužnika Putem

 

I

PRVE JAVNE AUKCIJE

imovine radi namirenja dužnih poreznih obaveza poreznog obveznika - dužnika

1. „NINO - HA" d.o.o. Doboj Jug, ulica Sarajevska, broj 76, jedinstveni identifikacioni broj: 4218078000007

R. br.

Opis imovine

količina

Procjenjena vrijednost

Lokalitet

1.

Putničko motorno vozilo Jeep Cherokee

1

23.200,00

Skladište KPU Zenica

 

 

 

23.200,00

 

 

 

II

DIREKTNE PRODAJE

imovine radi namirenja dužnih poreznih obaveza poreznog obveznika - dužnika

2. Rudnik mrkog uglja „KAKANJ" d.o.o. Kakanj, ulica Alije Izetbegovića broj 17., jedinstveni identifikacioni broj: 4218055050007

R.

Opis imovine

Površina/količina

Lokalitet

br.

 

 

 

1.

POGON STARA JAMA; Kuća i zgrada Dvorište

Parcela broj k.č. 1346/1, ZK uložak 503, K.O. Kakanj.

1.130 m2 3.464 m2

Ulica 7. Muslimanske brigade b.b.

2.

P OGON STARA JAMA; Kuća i zgrada Dvorište

Parcela broj k.č. 1346/20, ZK uložak 503, K.O. Kakanj.

702 m2 5.026 m2

Ulica 7. Muslimanske brigade b.b.

3.

P OGON STARA JAMA; Kuća i zgrada Dvorište

Parcela broj k.č. 1346/22, ZK uložak 503, K.O. Kakanj.

1.905 m2 4.469 m2

Ulica 7. Muslimanske brigade b.b.

 

 

3. Rudnik mrkog uglja „ZENICA" d.o.o. Zenica, ulica Stjepana Radića, broj 2, jedinstveni identifikacioni broj: 4218116700000

R. br.

Opis imovine

Površina/količina

Lokalitet

 

N ekretnine iz ZK uložaka broj: 686, 733,

 

Rudnik

1.

757, 826, 1413,

73.788 m2

Stranjani

 

K.O. Stranjani

 

 

 

 

4. „TOROIDAL STEEL" d.o.o. Zavidovići, adresa Omladinsko naselje bb, jedinstveni identifikacioni broj: 4218786340004

Lokalitet - Skladište KPU Zenica

R. br.

Opis imovine

Jed mjere

Količina

1.

Mašina za namotavanje izolacione trake HERBERRT RUFF KG instalisana snaga 400W (IV mašina 500 W)

kom

4

2.

Mašina za namotavanje el. žice HERBERT RUFF KG 500w (3 primarne +2 sekundarne + 3 rastavljene + 2 zasebne)

kom

10

3.

Uređaj za testiranje transformatora sa frekventnim pretvaračem (frekventni pretvarač ELEKTRORAVA CAFSO8 tv. broj: 9025014, uređaj za testiranje transformatora HGN 335)

kom

1

 
 

4.

Mašina za sječenje izolacije ERREBI SP, tip:101, tv. Broj:235

kom

1

5.

Automatska mašina za izolaciju jezgra CASTAGNOLE DI PAESE - Italija, tip:APM, Model:70x50, tv.broj:108

kom

1

6.

Bakrena žica 4,5 mm

kom

1

7.

Bakrena žica 4,0 mm

kom

2

8.

Bakrena žica 3,75 mm

kom

1

9.

Staklena izolacija za kabl-sorto

kom

14

10.

Namotaji bakreni TR 3000 MV

kom

1

11.

Frekventni stabilizator-transformator

kom

1

12.

Stabilizator - SAMA veći

kom

1

13.

Bakreni namotaji

kom

62

14.

Bakreni namotaji klase B

kom

30

15.

Bakreni namotaji sorto

kom

123

16.

Bakreni namotaji sorto

kom

62

17.

Aku bušilica BOSCH

kom

1

18.

Fen MAKITA, hg5012

kom

1

19.

Let lampa

kom

1

 

 

Aukcija i direktna prodaja će se održati na slijedeći način:

  1. Aukcija i direktna prodaja će se održati dana 20.03.2024. godine (srijeda) u zgradi Kantonalnog poreznog uredu Zenica, ulica Zmaja od Bosne, broj 57, u sali broj 46, četvrti sprat, kako slijedi:

-za poreznog obveznika Rudnik mrkog uglja „KAKANJ" d.o.o. Kakanj sa početkom u 12 sati -za poreznog obveznika Rudnik mrkog uglja „ZENICA" d.o.o. Zenica sa početkom u 13 sati -za poreznog obveznika „TOROIDAL STEEL" d.o.o. Zavidovići sa početkom u 14 sati -za poreznog obveznika „NINO HA" d.o.o. Doboj Jug sa početkom u 15 sati.

 

  1. Ponuđači        na prvoj aukciji su dužni uplatiti depozit u iznosu od 10% početne cijene najkasnije dan prije aukcije na račun Budžeta Federacije BiH 1027080000052437.

Upozoravaju se kupci na aukciji da su dužni izvršiti uplatu razlike između položenog depozita i prodajne cijene u roku od pet dana od dana održavanja aukcije, te da će u suprotnom položeni depozit biti uplaćen Federalnom Ministarstvu finansija - financija bez prava na povrat, kao kompenzacija za štetu prouzrokovanu Poreznoj upravi. Ponuđačima na aukciji koji ne dobiju nikakvu imovinu položeni depozit će biti vraćen u zakonskom roku.

Ukoliko nakon završene prve aukcije ostane imovina koja nije prodata održat će se druga aukcija, pola sata nakon završetka prve. Na drugoj aukciji najniža cijena je 75% od najniže početne cijene na prvoj aukciji.

 

  1. Najniža cijena na direktnoj prodaji nije ograničena i ne podliježe obavezi polaganja depozita, pa se roba može prodati bez obzira na postignutu cijenu, ali Odbor može odlučiti da odbije sve ponude ukoliko ih smatra neprihvatljivim.

Imovina se prodaje putem direktne prodaje iz razloga što, nakon dvije održane aukcije, ista nije prodata. Ponuđači na direktnoj prodaji su dužni dostaviti pismenu ponudu u zapečaćenoj koverti najkasnije 24 sata prije početka direktne prodaje, na adresu: Kantonalni porezni ured Zenica, sa obaveznom naznakom „Odbor za aukciju i direktnu prodaju" u Zenici, ulica Zmaja od Bosne broj 57, kancelarija broj 15, prvi sprat. Ponude se predaju referentu za protokol i arhivu. Ponuđač je dužan u ponudi jasno navesti imovinu za koju je zainteresovan i cijene koje nudi za tu imovinu, kao i biti prisutan otvaranju koverata sa ponudama.

U slučaju da je više od jednog ponuđača na direktnoj prodaji dalo najbolju ponudu, Odbor održava aukciju između ovih najboljih ponuđača i prodaje imovinu ponuđaču koji ponudi najbolju cijenu. Na ovoj aukciji se ne prihvata ponuda niža od ponude u zatvorenoj koverti.

 

4)Sva zainteresovana lica imovinu mogu pogledati na adresama navedenim u oglasu, dana 13.03.2024. godine (srijeda) u vremenu od 10,00 do 14,00 sati i to isključivo uz prethodnu najavu kod KPU Zenica na telefon +387 32 465 508, a dokaze o vlasništvu mogu pogledati u Kantonalnom poreznom uredu Zenica, kancelarija broj 34 i 35.

Svi ponuđači su dužni dokazati svoj identitet ličnom kartom ili pasošem i dokumentovati pravo za zastupanje.

Aukcija i direktna prodaja će biti odgođena ukoliko porezni dug, troškovi prinudne naplate i troškovi zapljene budu plaćeni prije prodaje imovine.

Za aukciju i direktnu prodaju se mogu prijaviti sva punoljetna fizička lica i pravna lica. Lica zaposlena u bilo kojoj organizacionoj jedinici pri Ministarstvu finansija i njihovi srodnici do trećeg stepena krvnog srodstva po direktnoj ili bočnoj liniji ne mogu biti kupci na aukciji.

U cijene iz ovog oglasa nije uračunat porez, pa ukoliko imovina podliježe obavezi plaćanja poreza isti pada na teret kupca

Prodaja imovine se vrši po principu viđeno - kupljeno, pa se naknadne reklamacije neće uvažavati.

 

KONTAKT TELEFONI: 032-465-508; 032-465-509 i web stranica www.pufbih.ba

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: