Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.05.2016. 10:10

Zakup poslovnog prostora u Zvorniku

Izvor: Glas Srpske, 25.05.2016.

REPUBLIKA SRPSKA

JAVNA USTANOVA "VODE SRPSKE" BIJELJINA

Ulica M. Obilića broj 51, Bijeljina,

Centrala 055/201-784

faks: 055/211-517;

 

Broj: 01/3-3117/16

Datum: 24.5.2016.

 

Na osnovu Rješenja Javne ustanove "Vode Srpske" o pokretanju postupka odabira najpovoljnijeg ponuđača za zakup poslovnog prostora u Zvorniku i to tački 1., 4. i 5., člana 10. stav 1) tačka E) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH" broj: 39/14 i 47/14), Finansijskog plana Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina za 2016. godinu i članova 17. i 23. Statuta Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina, direktor Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina objavljuje

 

JAVNI POZIV

za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Zvorniku

 

Javna ustanova "Vode Srpske" Bijeljina ovim putem objavljuje javni poziv za prikupljanje ponuda za zakup poslovnog prostora u Zvorniku za potrebe rada Područne kancelarije za podsliv rijeke Drine u Zvorniku, i poziva sve zainteresovane ponuđače da uzmu učešće po predmetnom pozivu i dostave svoje ponude.

 

1. USLOVI KOJE POSLOVNI PROSTOR TREBA DA ZADOVOLJAVA:

Lokacija traženog poslovnog prostora mora biti u naseljenom mjestu Zvornik.

Period na koji se odnosi zakup poslovnog prostora jeste 2 godine, odnosno od 1.7.2016 - 30.6.2018. godine.

Zakup poslovnog prostora podrazumijeva poslovni prostor koji je pogodan, svrsishodan i koji odgovara kancelarijskom poslovanju za vršenje poslovne Djelatnosti oez obzira da li se isti nalazi u poslovnoj ili stambenoj zgradi.

Poslovni prostor treba da je nenamješten, ukupne površine od 40 m2 do 50 m2 u jednoj ukupnoj cjelini, tako da se prostor sastoji od jedne zasebne cjeline (kancelarije), jednog mokrog čvora u skladu sa građevinskim normama.

Potrebno je da se poslovni prostor nalazi u prizemlju zgrade (na nivou ulice), da ima svoj zaseban ulaz.

Poslovni prostor treba da posjeduje razvedene priključke za fiksne telefone, internet, razvedenu računarsku LAN mrežu koja se cjelokupna završava na jednom mjestu u samom objektu. Prostor mora imati svoje zasebno brojilo za utrošak električne energije, zasebno brojilo za utrošak vode (vodomjer), unutrašnje protivpožarne hidrante (jedan ili više), internet mrežu, vatro dojavu, sigurnosni alarmni uređaj i sl.

Poslovni prostor treba da posjeduje mogućnost zagrijavanja prostora putem centralnog grijanja na struju, plin ili čvrsto gorivo, osim zagrijavanja putem klima uređaja.

Fakture za utrošak električne energije, telefona, vode, odvoza smeća, interneta i sl., u zakupljenom poslovnom prostoru Javna ustanova "Vode Srpske" će plaćati posebno, i ti troškovi neće ulaziti u cijenu zakupa.

 

2. DOKUMENTACIJA  KOJU JE POTREBNO DOSTAVITI U PONUDI:

Svi zainteresovani ponuđači koji ispunjavaju naprijed navedene uslove moraju u svojoj ponudi dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1. Potpisanu i ovjerenu sopstvenu Izjavu da je ponuđač vlasnik navedenog poslovnog prostora koji se nudi u zakup, da na istom nema evidentiranih nikakvih tereta kao ni na zemljištu na kojem je izgrađen objekat, niti da ima bilo kakvih sporova u vezi sa ponuđenim prostorom i zemljištem na kojem je izgrađen objekat sa trećim licima,

2. Potpisanu i ovjerenu sopstvenu izjavu da je spreman dati u zakup na period od 1.7.2016 - 30.6.2018. godine poslovni prostor koji nudi,

3. Tačnu adresu i položaj poslovnog prostora u objektu (ulica i broj, ulaz, položaj u objektu i sl.),

4. Podatke o starosti objekta u kojem se nalazi ponuđeni poslovni prostor,

5. Dokaze o stanju uslovnosti prostora koji se nudi u zakup (SB sa fotografijama enterijera i eksterijera poslovnog prostora i objekta u kojem se poslovni prostor nalazi),

6. Podatke o površini poslovnog prostora koji se nudi u zakup,

7. Cijenu zakupa poslovnog prostora na mjesečnom nivou koja podrazumijeva dostavljanje jedinične cijene zakupa po principu KM/m2, i ukupno iskazane cijene zakupa poslovnog prostora iskazanu na mjesečnom nivou u KM, sa uračunatim svim obavezama koje je zakupac dužan izmiriti (ponuđač je u svojoj ponudi dužan navesti taksativno sve dodatne troškove i obaveze koji padaju na teret zakupca); U iskazanu cijenu zakupa ne mogu ulaziti oni troškovi koji u skladu sa zakonom padaju na teret zakupodavca (naknade za održavanje zajednice etažnih vlasnika, održavanje objekta po drugim osnovama i sl.),

8. Sve druge relevantne podatke i dokumentaciju za koju ponuđač smatra da može uticati na izbor najpovoljnije ponude;

 

3. KRITERITUM ZA ODABIR NALPOVOLJNIJE PONUDE:

Kriterijum za odabir najpovoljnije ponude jeste najniža ponuđena ukupna cijena kvalifikovanog ponuđača.

 

4. ANALIZA PONUDA I DONOŠENJE ODLUKE O DODJELI UGOVORA:

Ponuda koja će se dostaviti od strane Ponuđača treba da sadrži sve tražene dokumente navedene u ovom Javnom pozivu, na način i u formi kako je to utvrđeno. U suprotnom ista može biti eliminisana zbog formalno pravnih ili suštinskih nedostataka.

Ugovorni organ će komisijski nakon provedenog postupka analize i vrednovanja ponuda donijeti odluku o izboru najpovoljnije ponude, te nakon pravosnažnosti odluke pozvati izabranog ponuđača radi zaključenja ugovora kojim će se regulisati predmetna nabavka, kao i prava i obaveze ugovornih strana.

Alternativne ponude nisu dozvoljene.

 

5. DOKUMENTACIJA KOJA SE DOSTAVLJA NAKON IZBORA NAJPOVOLJNIJEG PONUĐAČA:

Izabrani najpovoljniji ponuđač je dužan da u roku od 7 dana od dana dostavljanja Odluke o izboru najpovoljnije ponude dostavi ugovornom organu sljedeću dokumentaciju:

1. Dokaz o vlasništvu ponuđenog poslovnog prostora - zemljišno-knjižni izvadak izdat od strane nadležne zemljišno-knjižne Kancelarije (gruntovnice) Republičke uprave za imovinsko-pravne poslove Republike Srpske u Zvorniku dostavljen u formi originala ili ovjerene kopije,

2. Lični podaci ponuđača:

Za pravna lica:

1. Puno ime preduzeća,

2. Aktuelni izvod iz sudskog registra preduzeća ne stariji od 3 mjeseca od dana dostavljanja svoje ponude - u formi ovjerene kopije,

3. Rješenja o registraciji preduzeća kod nadležne poreske uprave Republike Srpske - JIB - u formi ovjerene kopije,

4. Potvrdu nadležnog privrednog suda da preduzeće nije u postupku stečaja ili likvidacije u - formi originala ili ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca od dana dostavljanja svoje ponude,

5. Poreska uvjerenja o izmirenim porezima izdata od strane nadležne poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje ne starija od 3 mjeseca računajući od dana dostavljanja ponuce,

6. Žiro-račun na koji će se uplaćivati sredstva;

Za fizička lica:

1. Puno ime i prezime,

2. JMBG,

3. Ovjerenu kopiju lične karte izdatu od strane nadležnog MUP-a,

4. Dokaz o prebivalištu izdat od strane nadležnog organa u formi ovjerene kopije, ne stariji od 3 mjeseca od dana dostavljanja ponude,

5. Ovjerenu kopiju tekućeg računa u poslovnoj banci;

 

6. ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

Ovaj javni poziv je otvoren do 3.6.2016. godine. Krajnji rok za dostavu ponuda jeste 3.6.2016. godine do 15.30 časova.

Ponude se dostavljaju preporučeno u Javnu ustanovu "Vode Srpske" u Bijeljini, ulica Miloša Obilića 51, najkasnije do naprijed navedenog roka. Sve ponude koje se dostave nakon navedenog roka za dostavu ponuda neće se razmatrati i biće vraćene ponuđačima neotvorene.

Ponuda se zajedno sa pripadajućom dokumentacijom priprema na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini, na latiničnom ili ćiriličnom pismu.

Ponuda se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Pod čvrstim uvezom podrazumijeva se ponuda ukoričena u knjigu ili ponuda osigurana jemstvenikom. Ako je ponuda izrađena u dva ili više dijelova, svaki dio se čvrsto uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova. Dijelove ponude kao što su SB i sl. koji ne mogu biti uvezani ponuđač obilježava nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude.

Ponude moraju biti dostavljene u zatvorenoj koverti na kojoj će čitkim i jasnim slovima biti navedeno sljedeće:

"PONUDA za zakup poslovnog prostora u Zvorniku". Svi ponuđači će biti pismenim putem obaviješteni o rezultatima ovog javnog poziva.

Ovaj javni poziv se objavljuje na internet stranici ugovornog organa www.voders.org  i u dnevnim novinama “GLAS SRPSKE".

 

7. NAKNADNA POJAŠNJENJA I DODATNE INFORMACIJE:

Zainteresovani ponuđač može tražiti pojašnjenje vezano za predmetni poziv najkasnije do 3.6.2016. godine do 15 časova, na adresi Javne ustanove "Vode Srpske" Bijeljina, ulica Miloša Obilića 51, ili na broj telefona 055/ 226-033.

Kontakt osoba je Zoran Lazić.

Javna ustanova 'Vode Srpske" Bijeljina ne snosi nikakve  troškove ponuđača nastale po ovom javnom pozivu.

 

DIREKTOR

Milan Kikić, dipl. ek.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: