Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izdavanje u zakup dijela poslovnog prostora kina Kozara u Ulici Kralja Petra I Oslobodioca 39 u Prijedoru (bivši prostor kina Radnik)

Datum objave: 09.02.2017. 11:16 / Izvor: Akta.ba, 07.02.2017.

REPUBLIKA SRPSKA                                                                                                                               

GRAD  PRIJEDOR

JAVNA USTANOVA

„CENTAR ZA PRIKAZIVANJE FILMOVA“

PRIJEDOR

 

Broj: 41/17

Datum: 30.01. 2017. godine

 

Na osnovu člana 7. stav 1. i 2. Zakona o zakupu poslovnih zgrada i prostorija ( „Sl. gl. list SR BiH“, br: 33/77, 12/87, 30/90, 7/92 ), Odluke Upravnog odbora Javne  ustanove  „Centar za prikazivanje filmova“  Prijedor, broj: 22/17 od 24.01. 2017. godine, Javna ustanova „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor,        r a s p i s u j e

 

O  G  L  A  S

O DAVANJU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

I

Predmet: Zakup dijela poslovnog prostora kina „Kozara“ u Ulici Kralja Petra I Oslobodioca 39. u Prijedoru (bivši prostor kina „Radnik“), površine 35 m2 sa korištenjem sanitarnog čvora i mogućnost korištenja javne površine ispred objekta kina „Kozara“, sa posebnim odobrenjem i uplatama godišnje.

Namjena objekta: Pružanje ugostiteljskih usluga.

Početna zakupnina iznosi 20 KM/ m2,  bez PDV-a.

 

II

Učesnik na licitaciji je obavezan da ponudi najmanje početni iznos zakupnine.

 

III

Izdavanje u zakup putem prikupljanja pismenih ponuda, može se izvršiti ukoliko bude prispjela jedna odgovarajuća ponuda.  Datum prispijeća ponuda, Komisija utvrđuje na osnovu prijemnog pečata na koverti u kojoj je ponuda prispjela.

Poslovni prostor (dio prostora) daje se u zakup na određeno vrijeme u periodu od 3 ( tri ) godine, namjene za ugostiteljstvo.

Uslov za sklapanje ugovora je davanje 3 ( tri ) zakupnine unaprijed.

 

IV

Ponude sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u zatvorenoj koverti direktno na protokol pisarnice JU „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor, sa naznakom na koverti: Javna ustanova „Centar za prikazivanje filmova“ – PRIJAVA NA OGLAS ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA, u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja oglasa.

 

V

Učesnik na oglasu može biti svako pravno i fizičko lice, državljani Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Federacije BiH, osim lica koja imaju dospjelih a neizmirenih obaveza prema Gradu Prijedor.

U pismenoj ponudi ponuđač je dužan nevesti slijedeće podatke:

-  ime, očevo ime, prezime i tačnu adresu za fizička lica, a za pravna lica tačan naziv pod kojim je pravno lice upisano u sudski registar, puni naziv firme i njegovo sjedište;

-  iznos zakupnine koju nudi po 1 m2 iskazan brojkama i slovima, plus PDV-ost 17 %;

-  broj telefona ponuđača;

    

VI

Neblagovremene, nepotpune i ponude podnesene protivno uslovima oglasa komisija će odbaciti.

Ukoliko ne uspije prvi postupak javnog nadmetanja, postupak će se ponoviti.

 

VII

Ukoliko dva ili više ponuđača ponude jednak iznos zakupnine prednost će imati onaj ponuđač čija je ponuda ranije prispjela.

 

VIII

Ponuđač čija je ponuda odlukom komisije utvrđena kao najpovoljnija, dužan je zaključiti ugovor u roku od 5 (pet) dana od dana donošenja odluke.

Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor o zakupu u roku iz predhodnog stava, ugovor će se zaključiti sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.

U toku trajanja javnog oglasa zainteresovanim licima će se omogućiti da razgledaju prostor koji je predmet izdavanja.

Rezultati sprovedenog postupka licitacije i odluka o dodjeli u zakup biće objavljeni na oglasnoj tabli Grada Prijedor u roku od pet dana od dana otvaranja ponuda.

Dodatne informacije mogu se dobiti na tel:052/211 259, e-mail: centarfilm@gmail.com.

Ugovorom o zakupu između ugovornih strana, regulisaće se sve što nije obuhvaćeno ovim oglasom.

 

IX

Rok za dostavljanje ponuda je 15 (petnaest ) dana od dana objavljivanja oglasa u sedmičnom listu „Kozarski vjesnik“  do 27. februara 2017. godine do 12:00 časova.

Ovaj oglas biće objavljen u sedmičnom listu „Kozarski vjesnik“, web stranici Grada Prijedora-www.prijedorgrad.org i web stranica JU „Centar za prikazivanje filmova“ Prijedor-www.kinokozara-prijedor.com

Otvaranje ponuda održaće se narednog radnog dana, od dana zatvaranja oglasa, sa početkom u 12:00 časova, u sali kina „Kozara“, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, broj: 39. Prijedor.

 

JU „Centar za prikazivanje filmova“

P r i j e d o r                                  

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: