Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini u Mokrom i Palama

Izvor: eKapija.ba, 08.05.2013.

 

REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA PALE

NAČELNIK

Telefon: 057/ 223-459 faks 057/223-061

www.pale rs.ba

 

Broj: 02-475/207

Pale, 17.04.2013. godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o građevinskom zemljištu RS ("Sl. Glasnik RS", br. 112/06), Odluke o uslovima i načinu prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, broj: broj: 01-022/28 od 28.03.2013.godine,broj 01-022/74 od17.08.2011., i broj 01-022/65 od 29.10.2012. godine, i člana 6. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju građevinskog zemljišta u državnoj svojini ("Sl. glasnik Republike Srpske", br. 14/07) načelnik opštine Pale, raspisuje

 

O G L A S

o prodaji neizgrađenog građevinskog zemljišta

u državnoj svojini

 

1. Opština Pale, prodaje neizgrađeno građevinsko zemljište u državnoj svojini, i to:

 

1.1. Lokalitet naselje Karađorđevo u Mokrom

- građevinska parcela broj 135 – označena kao dio k.č.broj 327/2 i dio k.č.broj 327/15 upisana u p.l.broj 44 k.o.Mokro z.k. i kat.stanje u površini od 780 m2.,

-građevinska parcela broj 136 – označena kao dio k.č.broj 327/2 i dio k.č.broj 327/15 upisana u p.l.broj 44 k.o.Mokro z.k. i kat.stanje u površini od 700 m2,

- građevinska parcela broj 13 – označena kao dio k.č.broj 327/2 i dio k.č.broj 327/15 upisana u p.l.broj 44 k.o.Mokro z.k. i kat.stanje u površini od 680.

 

1.2. Lokalitet naselje Obilićevo u Palama

- k.č.broj 2143/37 k.o.Pale /z.k.stanje/, odnosno k.č.br.2732/1 k.o.Pale Grad kat.stanje u površini od 558 m2.

- k.č.broj 12 – dio broj 2949/1, 2942/2, 2571/1 i 2926/1501 dio k.č. 2063/1 u površini od 515 m2

 

2. Prodaja označenog građevinskog zemljišta, izvršiće se putem javnog nadmetanja-licitacije, koja će se održati 14.05.2013. godine, u zgradi Opštine Pale, salaSkupštine opštine, sa početkom u 11,00 časova.

 

3. Početna prodajna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđuje se prema stambeno-poslovnim zonama koje su određene Odlukom o građevinskom zemljištu, i to:

- za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačka 1.1. ovog oglasa, a koje se nalazi u šestoj stambeno-poslovnoj zoni građevinskog zemljišta u iznosu od 6,00 KM po 1 m2 zemljišta,

- za neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište iz tačke 1.2. i 1.3. ovog oglasa, a koje se nalazi u petoj stambeno-poslovnoj zoni građevinskog zemljišta u iznosu od 8,00 KM po 1 m2 zemljišta,

 

4. Na zemljištu iz tačke 1. ovog oglasa moguća je izgradnja stambeno-poslovnih i poslovnih objekata, prema urbanističko-tehničkim uslovima kojim će se bliže utvrditi gabariti, spratnost objekata i prostorna organizacija u skladu sa važećim planskim aktom.

 

Prije izrade lokacijskih uslova investitori su dužni dostaviti idejno rješenje objekata koji su predmet izgradnje.

Investitori su dužni platiti naknadu za pogodnosti jednokratnu rentu i naknadu troškova uređenja prema korisnoj površini objekata i pripadnosti stambeno-poslovnim zonama, a koja će biti utvrđena u postupku izdavanja lokacijskih uslova i odobrenja za građenje.

 

5. Za učešće u postupku licitacije učesnik je dužan uplatiti jednokratni iznos kaucije, koja iznosi 470,00 KM, za zemljište iz tačke 1.1. ovog oglasa, i 1.000,00  KM za zemljište iz tačke 1.2. i 1.2. ovog pglasa.  

Utvrđeni iznos kaucije se uplaćuje na žiro račun opštine Pale broj:  562-012-00000033-02 s naznakom „kaucija za licitaciju“.

 

6. Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje zemljišta te izvršiti uvid u potrebnu dokumentaciju, u vremenu od 11 do 14 časova u opštini Pale, soba broj 21, te dobiti potrebne informacije na telefon: 057/ 223- 272.

 

7. Kupovnu cijenu zemljišta, učesnik licitacije sa kojim će se zaključiti kupoprodajni ugovor, dužan je uplatiti u roku od 15 dana nakon zaključenog postupka licitacije, a predaja zemljišta u posjed, izvršiće se u roku od sedam dana od dana uplate kupoprodajne cijene. Ukoliko učesnik licitacije čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija,  odustane od zaključenja pismenog kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.

Sve troškove oko izrade i provođenja kupoprodajnog ugovora snosi kupac.

Učesnicima licitacije čija ponuda nije prihvaćena, izršiće se povrat uplaćene kaucije u roku od pet dana od dana održavanja licitacije.  

 

8. Rok za podnošenje prijava za učešće u licitaciji je do 13.05.2013. godine.

 

 

N A Č E L N I K

Miodrag Kovačević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: