Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

(HR) Izdavanje u zakup ugostiteljskog objekta Buffet Grohote u općini Šolta

Izvor: Slobodna Dalmacija, 13.05.2013.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ŠOLTA
Općinski načelnik
 
KLASA: 372-03/13-01/06
URBROJ: 2181/03-03-13-1
 
Grohote, 10. 05. 2013.
 
Temeljem čl. 3. st. 2. i čl. 30. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Općine Šolta, (Službeni glasnik Općine Šolta br. 3/2011), Općinski načelnik Općine Šolta objavljuje: 
 
NATJEČAJ
ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
BUFFET- GROHOTE
 
1. PREDMET ZAKUPA
- Ugostiteljski objekt, Buffet Grohote, Gustirna 15, Grohote, površine 81,5 m2 zatvorenog prostora i 100m2 otvorenog prostora (štekata)
 
 
2. VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA
- Pet (5) godina od dana zaključenja ugovora
 
3. NAMJENA PROSTORA
- Ponuda toplih i hladnih napitaka, jednostavna kuhana i gotova jela
 
4. UVJETI PLAĆANJA ZAKUPNINE
- Zakupnina se plaća najkasnije do 10. (desetog) u mjesecu za tekući mjesec
 
5. POČETNI IZNOS ZAKUPNINE
- Iznosi 4350,00 kn mjesečno
 
6. OSIGURANJE NADMETANJA
- Pravo na natjecanje imaju sve pravne i fizičke osobe. 
- Sve pravne osobe dužne su uz ponudu dostaviti:
- a) izvod iz registra trgovačkog društva ili obrtnicu iz koje je vidljivo pravo obavljanja djelatnosti prema namjeni prostora
- b) potvrdu porezne uprave o nepostojanju dugovanja prema državnom proračunu
- c) potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta o nepostojanju dugovanja prema Općini Šolta
- d) potvrdu komunalnog poduzeča Komunalno Basilija d.o.o., o nepostojanju dugovanja prema Komunalno basilija d.o.o.
- Svi sudionici natječaja dužni su platiti jamčevinu u iznosu od 1.000,00 kn na žiro račun Općine Šolta broj 2360000-1844700006, model 68 s pozivom na broj 7722- Vaš OIB.
Zakupodavac će izvršiti povrat jamčevine u slučaju ne prihvaćanja ponude, a ponuđaču čija ponuda bude prihvaćena jamčevina će se priznati u cjelokupni iznos zakupnine.
Sve fizičke osobe dužne su uz ponudu dostaviti:
a) Potvrdu porezne uprave o nepostojanju dugovanja prema državnom proračunu
b) potvrdu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šolta o nepostojanju dugovanja prema Općini Šolta
c) potvrdu komunalnog poduzeča Komunalno Basilija d.o.o., o nepostojanju dugovanja prema Komunalno basilija d.o.o.
 
U slučaju da najpovoljnija ponuda bude ponuda fizičke osobe, ista je obvezna dostaviti obrtnicu ili izvadak iz sudskog registra iz koje je vidljivo pravo obavljanja djelatnosti 
prema namjeni prostora u roku od osam dana od dana odabira najpovoljnije ponude. U protivnom smatrati će se da je odustala od zaključenja ugovora a ugovor o zakupu će se 
zaključiti sa sljedećom najpovoljnijom ponudom.
U slučaju da najpovoljnija ponuda bude ponuda pravne osobe koja nije registrirana za obavljanje djelatnosti prema namjeni prostora ista je obvezna dostaviti obrtnicu ili izvadak 
iz sudskog registra iz koje je vidljivo pravo obavljanja djelatnosti prema namjeni prostora u roku od osam dana od dana odabira najpovoljnije ponude. U protivnom smatrati će se 
da je odustala od zaključenja ugovora a ugovor o zakupu će se zaključiti sa sljedećom najpovoljnijom ponudom.
 
7. IZRADA PONUDE
- Ponuda mora biti napisana neizbrisivom tintom na hrvatskom jeziku, izražena u kunama, brojkama i slovima.
- Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj treba naznačiti :PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA(BUFFET-GROHOTE) NE OTVARAJ na adresu Općina Šolta, Podkuća 8,21430 Grohote.
 
8. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA
- 8 (osam) dana od dana objave obavijesti o natječaju u tisku Slobodna Dalmaciji
- natječaj će se objaviti na oglasnoj ploći i na web stranici Općine Šolta 
- nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati
 
9. ODLUKU O NAJPOVOLJNIJOJ PONUDI DONOSI:
Općinski načelnik u roku od 5 dana od dana otvaranja ponuda.
 
10. NAJPOVOLJNIJA PONUDA:
ponuda koja uz ispunjenje zahtjeva iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
 
11. OTVARANJE PONUDA:
javno otvaranje ponuda provesti će se 21.05.2013. godine (utorak) u 13:30 sati u prostorijama Općinske vijećnice u Grohotama, Podkuća 8, 21430 Grohote.
 
12. Prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji ukoliko 
ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine.
 
13. Odluku o odabiru najpovoljnije ponude donosi Općinski načelnik u roku od pet dana od dana otvaranja ponuda.
 
14. Općina Šolta zadržava pravo ne odabrati nijednu ponudu, bez obrazloženja, i bez ikakvih obveza naknade štete prema natjecateljima.
 
Općinski načelnik
Nikola Cecić Karuzić, ing

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: