Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Prodaja neizgrađenog građevinskog zemljišta u državnoj svojini, na lokalitetu Regulacionog plana dijela posebnog područka Jahorina

Izvor: eKapija.ba, 15.05.2013.

 

OPŠTINA PALE

 

Tekst ili adresa int Broj: 02-475/218

Pale, 14.05.2013. godine

 

Na osnovu člana 15. Zakona o građevinskom zemljištu ("Službeni glasnik Republike Srpske", br. 112/06), Odluke o uslovima i načinu prodaje neizgrađenog građevinsdkog zemljišta u državnoj svojini,broj: 01-022/27 od 29.03.2013. godine i člana 6. Pravilnika o postupku javnog nadmetanja za prodaju građevinskog zemljišta u državnoj svojini („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 14/07) načelnik opštine Pale raspisuje,

 

O G L A S

o prodaji neizgrađenog građevinskog

zemljišta u državnoj svojini

 

1. Opština Pale prodaje građevinsko zemljište u državnoj svojini, na lokalitetu Regulacionog plana dijela posebnog područka „Jahorina“- katastarska opština Pale i to:

- građevinsku parcelu označenu kao k.č. br. 2926/2041 u površini od 84 m2,

- građevinsku parcelu označenu kao k.č. br. 2926/2042 u površini od 84 m2.

 

2. Prodaja označenog građevinskog zemljišta, izvršiće se putem javnog nadmetanja- licitacije, koja će se održati dana 31.05.2013. godine, sa početkom u 11,00 časova u sali Skupštine opštine Pale.

 

3. Početna prodajna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta utvrđuje se prema stambeno-poslovnim zonama koje su određene Odlukom o građevinskom zemljištu i to za neizgrađeno građevinsko zemljište iz tačke 1. ovog oglasa, koje se nalazi u prvoj stambeno-poslovnoj zoni građevinskog zemljišta u iznosu od 300,00 KM po 1 m2 zemljišta.

 

4. Na zemljištu iz tačke 1. ovog oglasa, predviđena je izgradnja vikend objekta, gabarita 8,00 h 8,00 metara i spratnosti Su+P+Pk, korisne površine do 120 m2.

 

5. Zainteresovani učesnici mogu da učestvuju na licitaciji za sve navedene građevinske parcele ili pojedinačno utvrđenu parcelu.

Za učešće u postupku licitacije učesnik je dužan platiti jednokratni iznos kaucije u iznosu od 2.520,00 KM, i to za učešće na svakoj pojedinačnoj parceli, na žiro račun opštine Pale, broj: 562-012-00000033-02 sa naznakom „Kaucija za licitaciju“.

 

5. Zainteresovana lica mogu izvršiti razgledanje zemljišta te izvršiti uvid u potrebnu dokumentaciju, u vremenu od 11 do 14 časova u opštini Pale, soba broj 21, te dobiti potrebne informacije na telefon: 057/223-272.

 

6. Sa učesnikom licitacije čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija, nakon pribavljenog mišljenja Pravobranilaštva Republike Srpske, će se zaključiti pismeni kupoprodajni ugovor.

Kupoprodajnu cijenu zemljišta, učesnik licitacije sa kojim će se zaključiti kupoprodajni ugovor, dužan je uplatiti odmah nakon zaključenja ugovora. a predaja zemljišta u posjed izvršiće se u roku od sedam dana od dana uplate kupoprodajne cijene o čemu će se sačiniti zapisnik o primopredaji zemljišta u posjed.

Ukoliko učesnik licitacije iz prethodnog stava odustane od zaključenja pismenog kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povrat položene kaucije

 

7. Rok za podnošenje prijava za učešće u licitaciji je 29.05.2013. godine.

 

N A Č E L N I K

Miodrag Kovačević

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: