Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izdavanje u zakup Sportsko rekreacionog centra Gradski bazeni

Izvor: eKapija.ba, 15.05.2013.

Opština Brod

Broj: 05-374-17/13

Datum: 14.05.2013. godine

 

Na osnovu člana 6. Odluke o uslovima i načinu iznajmljivanja poslovnih prostora i garaža u državnoj svojini („Službeni glasnik opštine Brod“, broj: 6/08 i 1/09), i člana 4. Odluke o načinu gazdovanja Sportsko rekreacionim centrom „Gradski bazeni“ („Službeni glasnik opštine Brod“, broj: 4/13), Odjeljenje za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju opštine Brod, raspisuje:

                                               

JAVNI OGLAS

o davanju u zakup Sportsko rekreacionog centra „Gradski bazeni“

 

I. PREDMET ZAKUPA  –  Sportsko rekreacioni centar „Gradski bazeni“,

-  Lokacija SRC „Gradski bazeni“ je u Ul. K. P. I. Oslobodioca u Brodu, II zona gradskog građevinskog zemljišta,

-   Površina SRC „Gradski bazeni“ je 1.836,53 m2 (otvoreni dio 599,54 m2 i zatvoreni dio 1.236,99 m2)

-   Početna cjena zakupnine je 7,00 KM/m2 na mjesečnom nivou.

 

II. VRIJEME TRAJANJA ZAKUPA:

Poslovni prostor se daje u zakup na određeno vrijeme, do dvije godine, uz mogućnost produženja ugovora o zakupu, prema odredbama Odluke o uslovima i načinu iznajmljivanja poslovnih prostora i garaža u državnoj svojini („Službeni glasnik opštine Brod“, broj: 6/08 i 1/09).

 

III. USLOVI O PRAVU UČESTVOVANJA U JAVNOM OGLASU:

Pravo učestvovanja na Javnom oglasu imaju fizička i pravna lica, a prednost imaju  lica koja imaju iskustvo u upravljanju sportsko rekreacionim centrima, bazenima i sličnim objektima.

 

Učesnik na oglasu obavezan je u pisanoj ponudi navesti sljedeće podatke:

- Prezime, očevo ime i ime, adresu stanovanja (za fizička lica) i puni naziv firme i sjedišta (za pravna lica);

- oznaku i lokaciju poslovnog prostora za koji se ponuda podnosi i

- iznos zakupnine koju nudi u KM po 1 m2 (iskazano u brojkama i slovima).

 

IV. OBAVEZE ZAKUPCA:

Sportsko rekreacioni centar „Gradski bazeni“ se daje u viđenom stanju.

Troškove pripremanja, opremanja, adaptacije ili održavanja poslovnog prostora snosi zakupac, uz saglasnost zakupodavca. Svaka dalja ulaganja zakupca u poslovni prostor, bilo da se radi o adaptaciji poslovnog prostora ili njegovom prilagođavanju namjeni ili djelatnosti, nemaju uticaj na ugovorenu cjenu zakupa.

Zakupac je dužan snositi troškove štete nastale u samom poslovnom prostoru ili učinjene prema trećim licima uzrokovane neodgovornim korišćenjem SRC „Gradski bazeni“.

Zakupac je dužan da obezbjedi bankovnu garanciju u visini 100.000,00 KM, nakon donošenja Odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Zakupac se obavezuje da će u svom radu zapošljavati radnike koji imaju prijavljeno prebivalište na području opštine Brod i koja se nalaze na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RS, filijala Doboj, PJ Brod, i lica koja zaposli  prijaviće Fondu PIO. 

 

V. NAČIN I ROK PODNOŠENJA PISMENIH PONUDA:

Postupak se sprovodi prikupljanjem pismenih ponuda koja se dostavljaju na adresu Administrativne službe opštine Brod direktno na protokol, u zatvorenoj koverti sa obaveznom naznakom: „Prijava na javni oglas za zakup SRC „Gradski bazeni“, ili putem pošte.

Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa u sredstvima javnog informisanja.

Neblagovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

 

VI. VRIJEME I MJESTO OTVARANJA PONUDA:

Otvaranje ponuda će obaviti Komisija za sprovođenje postupka javnog oglašavanja za davanje u zakup SRC „Gradski bazeni“ u prostorijama opštine Brod, Ul. Svetog Save br. 17, dana 30.05.2013. god., sa početkom u 11,00 časova.

Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ponuđači, odnosno njihovi punomoćnici.

 

VII. ROK I NAČIN OBJAVLJIVANJA REZULTATA OGLASA:

Nakon otvaranja ponuda navedena Komisija utvrđuje rezultate sprovedenog postupka i donosi Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača, koju objavljuje na oglasnoj tabli opštine Brod i pismeno obavještava sve učesnike javnog oglasa, u roku od 5 (pet) dana od dana otvaranja ponuda.

 

VIII. OSTALE ODREDBE:

Sve detaljnije informacije u vezi sa Javnim oglasom o davanju u zakup SRC „Gradski bazeni“ mogu se dobiti u Odjeljenju za prostorno uređenje, stambeno-komunalne poslove i ekologiju opštine Brod, kontakt telefon: 053/610-879.

 

Po ovlaštenju Načelnika opštine

Načelnik odjeljenja:   

Danimir Milkanović

 

Dostaviti:

1. Načelniku opštine,

2. Oglasna tabla opštine Brod,

3. Sam. str. saradniku odnosi s javnošću,

4. Dnevne novine „Glas Srpske“

5. Radio Brod,

6. Kablovska televizija,

7. Odjeljenje za prostorno uređenje, st.-kom. poslove i ek.,

8. a/a.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: