Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za prikupljanje ponuda za iznajmljivanje poslovnog prostora u Banja Luci za smještaj oduzete robe

Izvor: Dnevni Avaz, 16.05.2013.

 

Bosna i Hercegovina 
Uprava za indirektno-neizravno oporezivanje 
Broj: 01-16-12-1266-1/13 
 
Banja Luka, 14.05.2013. godine
 
Na osnovu člana 7. stav 1. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj: 44/03), člana 61. stav 1. i stav 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", broj: 32/02), člana 24. i 25. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), Uprava za indirektno oporezivanje BiH, objavljuje
 
 
JAVNI OGLAS
za prikupljanje ponuda za iznajmljivanje poslovnog prostora u Banja Luci za smještaj oduzete robe
 
 
I - PREDMET JAVNOG OGLASA:
 
Predmet javnog oglasa je prikupljanje ponuda za iznajmljivanje poslovnog prostora u Banja Luci za smještaj oduzete robe.
 
 
II - PRAVO UČEŠĆA:
 
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica .
 
Poslovni prostor za smještaj oduzete robe mora biti na teritoriji grada Banja Luka, maksimalno udaljen od sjedišta Uprave za indirektno oporezivanje do 7 (sedam) kilometara Poslovni prostor treba da se nalazi uz magistralni put, odnosno da se u isti ulazi - izlazi sa magistralnog puta.
 
Poslovni prostor treba da ispunjava sljedeće uslove:
 
- da površina zatvorenog i otvorenog poslovnog prostora iznosi najmanje 10.000 m2 od čega površina otvorenog poslovnog prostora iznosi najmanje 6.000 m2 a površina zatvorenog poslovnog prostora najmanje 4.000 m2.
 
- prostor koji je predmet ponude mora biti ograđen, osvjetljen, te ispunjavati ostale uslove propisane tenderskom dokumentacijom.
 
 
III - PREUZIMANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE:
 
Tenderska dokumentacija se može preuzeti po objavi oglasa u dnevnim novinama „Dnevni avaz" u Upravi za indirektno oporezivanje BiH, Ulica Bana Lazarevića bb. Banja Luka, II sprat.
 
Naknada za tendersku dokumentaciju iznosi 20,00 KM. Ovaj iznos je nerefundirajući
 
Uplata naknade za tendersku dokumentaciju vrši se u skladu sa Naredbom o izmjenama i dopunama Naredbe o uplatnim računima za administrativne takse SI. glasnik BiH . broj:3/12, kako slijedi:
 
Vrsta uplate za svaku uplatu treba biti: O Vrsta prihoda :722153
 
Opština:treba da sadrži šifru opštine sjedišta uplatioca Buđetska organizacija: 1601001 Poziv na broj: 0
 
Nazivi i brojevi uplatnih računa za administrativne takse su JRT trezor BiH Depozitni račun. Broj računa: 3380002210018390 UniCredit Bank, 5520040002547572 Hipo Alpe Adria Banja Luka, 1610000010751006 Raiffaisen Bank
 
Kontakt telefon za preuzimanje tenderske dokumentacije.051-335-224 ili 051-335-123.
 
 
IV - PODNOŠENJE PONUDE:
 
Propisno kovertirane i zatvorene ponude dostaviti na protokol Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Banja Luka, Ulica Bana Lazarevića bb, najkasnije do 31.05.2013.godine do 12,00 sati.
 
Na omotu koverte obavezno je naznačiti naziv i adresu ponuđača, sa napomenom: Ponuda za poslovni prostor za smještaj oduzete robe- Ne otvarati, otvara komisija
 
Ponude primljene poslije vremena određenog za podnošenje ponuda biće vraćene neotvorene.
 
 
V - OSTALE ODREDBE:
 
Ponude će se smatrati validnim za period od 60 (šezdeset) dana od dana podnošenja ponude.
 
Shodno članu 5. stav 1, tačka e) Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 49/04), na predmetni postupak ne primjenjuju se odredbe navedenog Zakona.
 
 
DIREKTOR 
Dr. Miro Džakula
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: