Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Izdavanje u zakup poslovnog prostora u ulici Svetosavska bb

Izvor: Press Republika Srpska, 23.05.2013.

 

Broj:01-374-12/13
Datum: 22.05.2013. godine.
 
Na osnovu člana 14. Odluke o uslovima i načinu raspolaganja i davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu opštine Kozarska Dubica („Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica", br.9/08), člana 6. Odluke o načinu i uslovima davanja u zakup poslovnog prostora u vlasništvu opštine Kozarska Dubica putem javog nadmetanja- prikupljanjem pismenih ponuda („Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica", br. 5/13) i člana 3. Pravilnika o postupku i uslovima davanja u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica („Službeni glasnik Opštine Kozarska Dubica", br.2/09 i 3/09), načelnik opštine Kozarska Dubica raspisuje
 
OGLAS
o prikupljanju pismenih ponuda za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Opštine Kozarska Dubica
 
I
Opština Kozarska Dubica daje u zakup, putem javnog nadmetanja - prikupljanjem pismenih ponuda, poslovne prostore u vlasništvu Oppggine Kozarska Dubica, i to:
 
Poslovni prostor u ulici Svetosavska bb, (kancelarijski prostor koji koristi 00 PDP-a) površine 63,19 m2, po početnoj cijeni zakupnine u iznosu od 05,00 KM/m2 mjesečno (bez uračunatog PDV-a), za obavljanje kancelarijskog poslovanja.
 
II
Podnosilac ponude dužan je da na ime kaucije uplati iznos od 10% od ukupnog godišnjeg iznosa zakupnine obračunatog na bazi početne cijene zakupnine bez PDV-a, na račun zakupodavca br. 551 024 0000 852308 kod UniCredit banke, i to iznos od 379,14 KM.
 
Kaucija koju su uplatili ponuđači čije ponude nisu prihvaćene, vratiće se ponuđačima, najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Kaucija najpovoljnijeg ponuđača, čija je ponuda prihvaćena uračunava se u iznos zakupnine.
Ako ponuđač čija je ponuda prihvaćena ne sklopi ugovor o zakupu poslovnog prostora u roku od 5 dana od dana konačnosti odluke o izboru gubi pravo na povrat uplaćene kaucije.
Podnosilac ponude je dužan da za učešće u postupku nadmetanja uplati iznos od 20,00 KM na ime troškova provođenja oglasa, na račun zakupodavca broj: 551 024 0000 852405 vrsta prihoda 729 124 poziv na broj 1245.
 
III
Poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme, i to na period od pet godina.
Učesnik može biti svako fizičko i pravno lice, osim lica koja nisu u cjelosti izmirila obaveze po ranije zaključenom ugovoru o zakupu sa Opštinom Kozarska Dubica.
Davanje u zakup poslovnog prostora vrši se putem licitacije prikupljanjem pismenih ponuda zainteresovanih zakupaca na osnovu javnog oglasa pri čemu se poslovni prostor može dati u zakup ako su učestvovala najmanje dva ponuđača.
Cijena zakupnine ne može biti niža od početne cijene objavljene u oglasu.
Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjene uslove iz oglasa sadrži i najviši iznos zakupnine. Ukoliko dva ili više ponuđača ponude isti najviši iznos zakupnine, prednost ima onaj ponuđač čija je ponuda ranije prispjela.
 
IV
Ukoliko najpovoljniji ponuđač ne zaključi ugovor o zakupu u roku iz prethodnog stava, ugovor će se zaključiti sa sljedećim najpovoljnijim ponuđačem.
Ponuđač čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija dužan je nakon zaključenja ugovora o zakupu u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora započeti sa obavljanjem djelatnosti u zakupljenom poslovnom prostoru, u suprotnom smatraće se da je ugovor saglasno raskinut. 
 
V
Ponuđač čija je ponuda utvrđena kao najpovoljnija dužan je zaključiti ugovor o zakupu u roku od 5 dana od dana konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača.
Ponuda treba da sadržisljedeće:
osnovne podatke o podnosiocu ponude (puni naziv firme, sjedište, JIB, kontakt tel.)
preciznu oznaku poslovnog prostora na kojeg se odnosi ponuda
iznos zakupnine koja se nudi u KM po 1m2 (iskazano u brojkama i slovima) bez uračunatog PDV-a.
Uz pismenu ponudu, učesnik je obavezan priložiti sljedeće:
fotokopija rješenja o upisu u sudski registar
dokaz o uplati kaucije
dokaz o uplati troškova provođenja oglasa
ovjerenu punomoć za lice koje zastupa podnosioca ponude
ovjerenu izjavu da će započeti sa obavljanjem djelatnosti u roku od 30 dana od dana zaključenja ugovora.
 
VI
Ponude se podnose Komisiji za davanje u zakup poslovnog prostora i dostavljaju se u zatvorenoj koverti na kojoj je označeno naziv i sjedište ponuđača, adresa i kontakt telefon sa obaveznom naznakom: "Prijava na oglas za zakup poslovnog prostora" (sa obaveznom naznakom poslovnog prostora)
Ponude moraju biti dostavljenje u prijemnu kancelariju Administrativne službe Opštine Kozarska Dubica najkasnije do 06.06.2013. godine do 12 časova.
Ponuda primljena nakon navedenog vremena biće vraćena neotvorena.
Neblagovremene ponude se neće razmatrati i vratiće se neotvorene ponuđaču. Nepotpune ponude i ponude podenesene protivno uslovima oglasa Komisija odbacuje donošenjem Zaključka.
Otvaranje ponuda obaviće se dana 06.06.2013. godine u 13 časova u prostorijama Male sale Skupštine opštine Kozarska Dubica.
Zainteresovana lica mogu razgledati poslovne prostore koji su predmet zakupa svakim radnim danom u vremenu od 14-15 časova. Kontakt za razgaedanje poslovnih prostora:kancelarija br. 30, drugi sprat, tel. 052/416-027, kontakt osoba: Darijan Babić.
Obrasci prijave mogu se preuzeti u šalter sali Administrativne službe opštine Kozarska Dubica, svakim radnim danom u vremenu od 07-15 časova za vrijeme trajanja oglasa na veb-stranici Administrativne službe Opštine Kozarska Dubica.
 
Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 052/416-027 ili 052/425-241.
 
NAČELNIK OPŠTINE
Mile Zlojutro, dipl.ekon

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: