Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.03.2023. 08:11

Oglas o produžetku izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima za katastarsku opštinu Dragaljevac Srednji na području Grada Bijeljina

Izvor: Akta.ba, 16.03.2023.

REPUBLIČKA UPRAVA ZA GEODETSKE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

BANјA LUKA PODRUČNA JEDINICA BIJELjINA Dušana Baranina broj 17 , 76300 Bijelјina, 055/425-026 (adresa, poštanski broj, grad/opština, tel,. faks;, e-mail adresa)

Na osnovu člana 78. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske broj 6/12, 110/16 i 62/18), a u svrhu osnivanja katastra nepokretnosti

KOMISIJA ZA IZLAGANјE NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANјE PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA

imenovana rješenjem Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove broj 21.04/951-3773-1/21 od 11.10.2021 godine objavlјuje

 

O G L A S

O PRODUŽETKU IZLAGANјA NA JAVNI UVID PODATAKA O NEPOKRETNOSTIMA I UTVRĐIVANјU PRAVA NA NEPOKRETNOSTIMA ZA KATASTARSKU OPŠTINU DRAGALjEVAC SREDNјI NA PODRUČJU GRADA BIJELjINA

 

Postupak izlaganja na javni uvid podataka o nepokretnostima i utvrđivanju prava na nepokretnostima za sve nepokretnosti (zemlјište, zgrade, stanove i poslovne prostorije kao i posebnim dijelovima zgrade i druge građevinske objekte) koje se nalaze u katastarskoj opštini Dragalјevac Srednji na području Grada Bijelјina produžava se do 30.06.2023. godine.

Komisija će svakom pravnom i fizičkom licu, za koje su prikuplјeni podaci i adrese, a za čije se nepokretnosti vrši izlaganje, uputiti najkasnije osam dana prije izlaganja podataka poseban poziv, da u označeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i da ponese sve isprave koje služe kao dokaz o pravima na nepokretnostima.

U slučajevima propisanim članom 89a. Zakona o premjeru i katastru Republike Srpske Komisija za izlaganje će sprovesti skraćeni postupak u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku.

Lica za koja nisu prikuplјeni lični podaci i adrese, te nisu pozvana, a polažu pravo i imaju pravnog interesa na navedenim nepokretnostima, dužna su da se jave Komisiji i da sa sobom donesu sve pismene isprave koje služe za dokazivanje njihovih prava na predmetnim nepokretnostima.

Obavještavaju se lica koja polažu pravo i imaju pravni interes na navedenim nepokretnostima, da su dužna da u određeno vrijeme dođu u radne prostorije Komisije i daju potrebne podatke o nepokretnostima.

Građani treba da ponesu ličnu kartu sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana, a predstavnik pravnog lica ovlaštenje za zastupanje sa upisanim jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB).

Malolјetna lica treba da ponesu izvod iz matične knjige rođenih sa upisanim jedinstvenim matičnim brojem građana.

Izlaganje na javni uvid podataka o nepokretnostima i pravima na nepokretnostima obavlјaće se svakim radnim danom od 7 do 15 časova u radnim prostorijama Komisije koje se nalaze u Bijelјini, ulica Dušana Baranina broj 17.

Ovaj oglas će se istaći na javnim mjestima u katastarskoj opštini Dragalјevac Srednji i objaviti na internet stranici Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne poslove Banja Luka.

Predsjednik Komisije

Andrea Vesković, dipl. pravnik

Broj: 21.12-951-I-024- 3/23 Bijelјina, 14.03.2023. godina

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: