Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za odabir korisnika sredstava Akcioni plan Strategije okoliša za 2013.godinu, program Sufinanciranje projekata za zatvaranje tehnički neuređenih općinskih deponija, unapređenje rada postojećih regionalnih centara za upravljanje komunalnim otpadom i/ili tehničko unapređenje postojeće infrastrukture i postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine

Izvor: eKapija.ba, 31.05.2013.

Na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Akcioni plan Startegije okoliša” utvrđenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu Federalnom ministarstvu okliša i turizma (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 35/13 od 08.05.2013.g) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva federalne ministrice okoliša i turizma broj: 04-23-249/13-I od 20.05.2013.godine, federalna ministrica okoliša i turizma, raspisuje

 

JAVNI POZIV

Za odabir korisnika sredstava „Akcioni plan Strategije okoliša“ za 2013.godinu, program Sufinanciranje projekata za zatvaranje tehnički neuređenih općinskih deponija, unapređenje rada postojećih regionalnih centara za upravljanje komunalnim otpadom i/ili tehničko unapređenje postojeće infrastrukture i postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine.

 

I.

Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava „Akcioni plan Strategije okoliša” utvrđenih u razdjelu 61, na poziciji 614100 Budžeta Federacije BiH za 2013.godinu („Službene novine Federacije BiH”, br. 106/12) Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

II.

Naziv programa

  1. Sufinanciranje projekata za zatvaranje tehnički neuređenih općinskih deponija, unapređenje rada postojećih regionalnih centara za upravljanje komunalnim otpadom i/ili tehničko unapređenje postojeće infrastrukture i postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom na području Federacije Bosne i Hercegovine, u ukupnom iznosu  od 2.250.000,00 KM

 

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: Sve općine i subjekti koji upravljaju uspostavljenim regionalnim centrima za upravljanje komunalnim otpadom sa područja Federacije BiH, osim onih subjekata koji su u protekle dvije godine iz Transfera Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine (Transferi iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2011. i 2012.) dobili nepovratna sredstva za ove programske aktivnosti.

Implementator: Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Ciljevi programa su: U cilju realizacije Akcionog plana Federalne strategije zaštite okoliša (2008-2018.) i Federalnog plana upravljanja otpadom potrebno je pružiti pomoć općinama, kantonima i subjektima koji upravljaju regionalnim centrima (deponijama) komunalnog otpada u Federaciji BiH za unaprjeđenje postojeće infrastrukture i postrojenja za upravljanje komunalnim otpadom na području Federacije BiH, a sve u skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom („Službene novine Federacije BiH“, br: 33/03 i 72/09) i Pravilnikom o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnostima koje poduzima nadležni organ („Službene novine Federacije BiH“, br: 09/05). Upravljanje komunalnim otpadom podrazumjeva uspostavu odgovarajuće infrastrukture za prikupljanje komunalnog otpada; izgradnju pretovarnih stanica, selektiranje i selektivno prikupljanje komunalnog otpada; recikliranje komunalnog otpada i izgradnju reciklažnih dvorišta i odlaganje komunalnog otpada na okolišno prihvatljiv način na tehnički uređenim regionalnim deponijama.  Program će se realizirati putem javnog poziva.

Kriteriji za odabir projekata: Osnovni kriteriji koji trebaju biti korišteni kod evaluacije podnesenih zahtjeva po javnom pozivu su sljedeći:             

Pripremljenost projekta (pripremljenost stručne i tehničke dokumentacije, postojeće dozvole, stepen spremnosti za početak radova i dr.); Usklađenost planiranih aktivnosti sa Akcionim planom Federalne strategije zaštite okoliša, okolišnim planskim dokumentima na kantonalnom i lokalnom nivou (LEAPi i KEAPi), kao i sa relevantnom prostorno-planskom dokumentacijom; Izjave općina, odnosno kantona (ako je upravljanje komunalnim otpadom na nivou kantona) da će izmjeniti odluku o komunalnoj djelatnosti u smislu uvođenja obaveze selektiranja otpada na mjestu nastanka i ovjerena kopija sporazuma o zbrinjavanju komunalnim otpadom na regionalnom nivou, odnosno putem odgovarajućeg regionalnog centra za upravljanje komunalnim otpadom; Kvalitet ponuđenog tehničkog rješenja i plana prilagođavanja u skladu sa Pravilnikom o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnosti koje poduzima nadležni organ („Službene novine Federacije BiH“, br.09/05); Mjerljivi efekti koji se predloženim projektima postižu kao što su: (1) količina otpada koje će se selektivno prikupljati; (2) količina otpada koje će se reciklirati; (3)  količina otpada koji će se organizirano prikupljati u smislu proširenje područja prikupljanja komunalnog otpada; (4) količine otpada koje će biti moguće odložiti na tehnički (sanitarno) uređenim deponijama; Minimalno jedna trećina obezbjeđenih sredstava korisnika za sufinansiranje u odnosu na sveukupno potrebnu finansijsku konstrukciju .

 

II.

Neophodna dokumentacija za sudjelovanje

Sredstva iz Javnog poziva dodjeljuju se na osnovu zahtjeva i obavezne dokumentacije.

Svi dokumenti koji se predaju uz zahtjev kao osnovna dokumentacija moraju biti originali ili ovjerene kopije. Posebna dokumentacija mora biti pregledna, vjerodostojna i tehnički korektna.

Nekompletni zahtjevi se neće razmatrati. Dokumenti koji se šalju na javni poziv ne vraćaju se aplikantu.

 

Obavezna dokumentacija mora sadržavati sljedeće:

A)   Osnovna dokumentacija:

  1. Zahtjev napisan na memorandumu općine ili nadležnog ministarstva, potpisan od strane načelnika općine ili nadležnog ministra, koji su istovremeno ovlašteni za potpisivanje ugovora u slučaju dobijanja sredstava i odgovorni za njihovo namjensko  trošenje;
  2. uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj (ID broj),
  3. uvjerenje nadležnog organa za izmirene obveze: MIO/PIO,
  4. uvjerenje nadležnog organa za izmirene obveze: zdravstveno osiguranje,
  5. uvjerenja nadležnih organa o izmirenim porezima (direktnih i indirektnih poreza)

B)   Posebna dokumentacija:  

  1. Plan prilagođavanja urađen u skladu sa Pravilnikom o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnosti koje poduzima nadležni organ (“Službene novine Federacije BiH”, br.09/05),
  2. Izvod iz relevantne prostorno-planske dokumentacije za lokalitet deponije; dokaz o postojanju usvojenog Lokalnog akcionog plana za zaštitu okoliša(LEAP), odnosno Kantonalnog plan zaštite okoliša (KEAP) koji problematiziraju upravljanje komunalnim otpadom, kao i dokaz, ukoliko postoji o odgovarajućem projektu (idejni ili glavni) za tehničko  uređenje deponije,
  3. Finansijska konstrukcija za realizaciju Plana prilagođavanja, koja obavezno treba da sadrži: (1) sveukupno potreban iznos baziran na odgovarajućem predmjeru i predračunu; (2) tačan iznos sopstvenih sredstva i (ili) sredstava osiguranih iz drugih izvora i (3) tačan iznos koji se traži po ovom Javnom oglasu.

 

III.

Vrednovanje projekata

Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv vršit će posebna Komisija koju imenuje ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Komisija razmatra zahtjeve i dokumentaciju zaprimljenu na osnovu Javnog poziva, ocijenjuje ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje, te zapisnik s obrazloženom ocjenom i prijedlogom dostavlja federalnoj ministrici koja donosi konačnu Odluku o korisnicima sredstava.

Rezulatati Javnog poziva o izboru korisnika sredstava bit će objavljeni na www.fmoit.gov.ba i u najmanje jednim dnevnim novinama velikog tiraža.

Prije donošenja konačne odluke o odabiru Federalno ministarstvo zadržava pravo od predlagatelja tražiti dodatna pojašnjenja dokumentacije, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja.

Sa odabranim predlagateijima zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta koji se sufinansira, te praćenje namjenskog korištenja dobivenih sredstava.

 

Za vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv koristit će se sljedeći kriteriji:

Kvalitet ponuđenog tehničkog rješenja Plana prilagođavanja u skladu sa Pravilnikom o sadržaju plana prilagođavanja upravljanja otpadom za postojeća postrojenja za tretman ili odlaganje otpada i aktivnosti koje poduzima nadležni organ („Službene novine Federacije BiH”, br.09/05);

Usklađenost planiranih aktivnosti sa relevantnom prostorno-planskom dokumentacijom, okolišnim planskim dokumentima na kantonalnom i lokalnom nivou (LEAP i KEAP) i postojanje odgovarajućeg projektnog rješenja (idejni ili glavni projekat) za tehničko uređenje deponije.

Stepen ugroženosti okoliša u postojećem stanju i okruženju (blizina zaštićenih područja, turistički potencijali, naselja i dr.) koje predloženim projektom treba biti prevaziđeno.

Visina obezbjeđenih sredstava korisnika za sufinansiranje u odnosu na sveukupno potrebnu finansijsku konstrukciju.                

Prednost kod odabira će imati oni podnosioci zahtjeva, koji prema  podacima sa kojima raspolaže federalno ministarstvo, predhodno nisu dobili ili nisu predviđeni da dobiju nepovratna sredstva iz drugih izvora (IPA, bilateralna pomoć; Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH i dr.) za iste namjene.

Zahtjevi općina koje ne provode potpisane Sporazume o odlaganju komunalnog otpad na novoizgrađenim Regionalnim centrima za upravljanje otpadom kao i općina koje nisu pokrenule postupak odobravanja Plana prilagođavanja kod federalnog ministarstva,  neće biti razmatrani.

 

IV.

Opće odredbe

Zahtjev za sudjelovanje s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Federalno ministarstvo akoliša i turizma, Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo u zatvorenim omotnicama sa naznakam „NE OTVARAJ — PRIJAVA NA JAVNI POZIV – AKCIONI PLAN STARTEGIJE OKOLIŠA – PROGRAM 1“.

Javni poziv objavljuje se na www.fmoit.gov.ba, „SIužbenim novinama Federacije BiH” i u najmanje jednim dnevnim novinama velikog tiraža. Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva. Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom, podneseni nakon datog roka i utvrđene forme, neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije vezane za javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033/726 719, 033 726 744.

                                                                                              

Broj: 04-23-249-1/13-I                                                                                                                                                                                 M I N I S T R I C A  

Sarajevo, 20.05.2013. godine                                                                                                                                                                   Branka Đurić,dipl.ecc. 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: