Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za odabir korisnika sredstava Akcioni plan Strategije okoliša za 2013. godinu, program Sufinansiranje podrške boljem funkcionisanju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH

Izvor: eKapija.ba, 31.05.2013.

Na osnovu Odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele „Akcioni plan Startegije okoliša” utvrđenog u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2013.godinu Federalnom  ministarstvu okliša i turizma (“Službene novine Federacije BIH”, broj: 35/13 od 08.05.2013.g) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva federalne ministrice okoliša i turizma broj: 04-23-249/13-IV od 20.05.2013.godine, federalna ministrica okoliša i turizma, raspisuje

 

JAVNI POZIV

Za odabir korisnika sredstava „Akcioni plan Strategije okoliša“ za 2013. godinu, program Sufinansiranje podrške boljem funkcionisanju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH

 

I.

Predmet javnog poziva je prikupljanje projekata za raspodjelu sredstava „Akcioni plan Strategije okoliša” utvrđenih u razdjelu 61, na poziciji 614100 Budžeta Federacije BiH za 2013.godinu („Službene novine Federacije BiH”, br. 106/12) Federalnom ministarstvu okoliša i turizma.

 

II.

Naziv programa

  1. Sufinansiranje podrške boljem funkcionisanju upravljanja uspostavljenim zaštićenim područjima u Federaciji BiH, u ukupnom iznosu od 500.000,00 KM.

 

Pravo sudjelovanja na javnom pozivu ostvaruju: javne institucije koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine sa projektima kojima se poboljšava upravljanje, razvoj neophodne infrastrukture i održivo korištenje resursa u zaštićenom području.

Implementator: Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

Cilj projekta: Podrška unaprjeđenju upravljanja uspostavljenim institucijama zaštićenih prirodnih područja na teritoriji Federacije BiH (spomenici prirode; parkovi prirode i zaštićeni pejsaži: Prokoško jezero, Konjuh, Blidinje, Hutovo Blato; Vrelo Bosne; Vodopad Skakavac; Bijambarska pećina, Tajan i dr.). Javne institucije koje upravljaju zaštićenim prirodnim područjima na području Federacije BiH će putem javnog oglasa biti pozvane da kandidiraju projekte kojima se poboljšava upravljanje, razvoj neophodne infrastrukture i održivo korištenje resursa u zaštićenom području.

Kriteriji za izbor projekata: usklađenost planiranih aktivnosti sa  Akcionim planom  strategije okoliša, relevantnom prostorno-planskom dokumentacijom, kantonalnim planovima zaštite okoliša i planom upravljanja zaštićenim područjem; Pripremljenost projekta (postojeće dozvole, pripremljenost stručne i tehničke dokumentacije, stepen spremnosti za početak aktivnosti); Mjerljive koristi koje će se dobiti realizacijom  kandidovanih projekata u cilju poboljšanja upravljanja zaštićenim područjem i održivog korištenja resursa u zaštićenom području; Visina obezbjeđenih sredstava korisnika za sufinansiranje u odnosu na sveukupno potrebnu finansijsku konstrukciju.

 

II.

Neophodna dokumentacija za sudjelovanje

Sredstva iz Javnog poziva dodjeljuju se na osnovu zahtjeva i obavezne dokumentacije.

Svi dokumenti koji se predaju uz zahtjev kao osnovna dokumentacija moraju biti originali ili ovjerene kopije. Posebna dokumentacija mora biti pregledna, vjerodostojna i tehnički korektna.

Nekompletni zahtjevi se neće razmatrati. Dokumenti koji se šalju na javni poziv ne vraćaju se aplikantu.

 

Obavezna dokumentacija mora sadržavati sljedeće:

A)   Osnovna dokumentacija:

  1. Zahtjev napisan na memorandumu ustanove koja upravlja zaštićenim područjem;
  2. Zvanično pismo podrške od strane kantonalnog ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša, na čijem području se nalazi zaštićeno područje, uz odgovarajuće obrazloženje značaja realizacije projekta.

B)   Posebna dokumentacija:  

  1. Elaborat ili projekat u kojem su prikazani svi važniji podaci o planiranim aktivnostima, a posebno vezano za aktuelno stanje u zaštićenom području i mjerljivim rezultatima koji će se postići u cilju poboljšanja upravljanja, razvoja neophodne infrastructure, održivom korištenju resursa u zaštićenom području, kao prevazilaženje postojećih problema upravljanja zaštićenim područjem,
  2. Finansijska konstrukcija za realizaciju navedenog projekta, koja obavezno treba da sadrži: (1) sveukupno potreban iznos baziran na odgovarajućem predmjeru i predračunu; (2) tačan iznos sopstvenih sredstva i (ili) sredstava osiguranih iz drugih izvora i (3) tačan iznos koji se traži po ovom Javnom pozivu.

 

III.

Vrednovanje projekata

Vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv vršit će posebna Komisija koju imenuje ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma. Komisija razmatra zahtjeve i dokumentaciju zaprimljenu na osnovu Javnog poziva, ocijenjuje ispunjenost uslova i kriterija za odobravanje, te zapisnik s obrazloženom ocjenom i prijedlogom dostavlja federalnoj ministrici koja donosi konačnu Odluku o korisnicima sredstava.

Rezulatati Javnog poziva o izboru korisnika sredstava bit će objavljeni na www.fmoit.gov.ba i u najmanje jednim dnevnim novinama velikog tiraža.

Prije donošenja konačne odluke o odabiru Federalno ministarstvo zadržava pravo od predlagatelja tražiti dodatna pojašnjenja dokumentacije, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja.

Sa odabranim predlagateijima zaključit će se ugovor o međusobnim pravima i obavezama u realizaciji projekta koji se sufinansira, te praćenje namjenskog korištenja dobivenih sredstava.

Za vrednovanje i rangiranje projekata pristiglih na Javni poziv koristit će se sljedeći kriteriji:

Kvalitet ponuđenog elaborata, odnosno projekta i dokazi o usklađenosti tih aktivnosti sa odgovarajućim planskim dokumentima koji postoje (Federalna strategija zaštite okoliša; kantonalni planovi zaštite okoliša; prostorno – planska dokumentacija; plan upravljanja zaštićenim područjem i dr.).

Mjerljivi efekti koji će biti postignuti realizacijom projekta, odnosno planiranih aktivnosti u cilju unapređenja upravljanja zaštićenim područjem, razvoja neophodne infrastrukture, održivom korištenju resursa u zaštićenom području, kao i prevazilaženja postojećih problema upravljanja zaštićenim područjem.

Visina traženog ukupnog iznosa, sredstva iz sopstevnih izvora i/ili sredstva obezbjeđena iz drugih izvora finansiranja u koliko postoje.

 

IV.

Opće odredbe

Zahtjev za sudjelovanje s obaveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu Federalno ministarstvo akoliša i turizma, Marka Marulića 2, 71000 Sarajevo u zatvorenim omotnicama sa naznakam „NE OTVARAJ — PRIJAVA NA JAVNI POZIV – AKCIONI PLAN STARTEGIJE OKOLIŠA – PROGRAM 4“.

Javni poziv objavljuje se na www.fmoit.gov.ba, „SIužbenim novinama Federacije BiH” i u najmanje jednim dnevnim novinama velikog tiraža. Rok za podnošenje zahtjeva je 30 dana od dana posljednjeg objavljivanja javnog poziva. Zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom, podneseni nakon datog roka i utvrđene forme, neće se razmatrati.

Sve dodatne informacije vezane za javni poziv, mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 033/726 719, 033 726 744.

                                                                                              

Broj: 04-23-249-1/13-IV                                                                                                                                                                M I N I S T R I C A  

Sarajevo, 20.05.2013. godine                                                                                                                                                    Branka Đurić,dipl.ecc.          .

 

 

 

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: