Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni natječaj za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

Izvor: eKapija.ba, 04.06.2013.

REPUBLIKA HRVATSKA

DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

 

Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, sukladno člancima 46. i 53. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11 i 16/12) raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini iz sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu

 

1. VRSTA FINANCIJSKE POTPORE

Registrirane pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini mogu podnijeti prijave za dobivanje financijske potpore za provedbu prioritetnih programa i projekata koji nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje općih i javnih potreba Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su:

- izgradnja, obnova i opremanje obrazovnih ustanova (od osnovne škole do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku

- izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja

- izgradnja, obnova i opremanje ustanova kulture te zaštita i obnova spomenika kulture, kao i podrška najznačajnijim kulturnim manifestacijama

- infrastrukturni projekti usmjereni na stvaranje preduvjeta za održivi povratak i opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini

- potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku, koja osiguravaju pravo na informiranje

- nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole i narodne knjižnice te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja.

Prednost u dobivanju financijske potpore imat će veći projekti koji će proizvoditi dugoročnije učinke za opstojnost hrvatskoga naroda u Bosni i Hercegovini, programi i projekti koji se provode u partnerstvu s pravnim osobama iz Republike Hrvatske u smislu prekogranične suradnje, kao i programi i projekti koje financijski podupire lokalna zajednica.

Iz ovih sredstava nije predviđeno financiranje:

- programa i projekata prijavljenih od organizacija ovisnih o bilo kojem političkom usmjerenju ili stranci

- programa i projekata koji se odnose na jednokratne manifestacije kao npr. konferencije, okrugle stolove, seminare, proslave obljetnica i sl.

- programa i projekata koji imaju tržišno usmjerenje.

 

2. UVJETI PRIJAVE

Za ostvarivanje prava na financijsku potporu zainteresirane pravne osobe moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

- biti registrirane i djelovati na području Bosne i Hercegovine, što dokazuju ovjerenom preslikom sudskog registra

- ne obavljaju poslove iz djelokruga tijela državne uprave

- čiji su programi i projekti od posebnog interesa za opće/javno dobro i usmjereni su na stvarne potrebe Hrvata u Bosni i Hercegovini

- imaju ljudske i materijalne resurse potrebne za provedbu prijavljenih programa i projekata

- vode transparentno financijsko poslovanje.

 

3. POTREBNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Sve zainteresirane pravne osobe dužne su svoje programe/projekte prijaviti na propisanim obrascima uz detaljan opis programa/projekta.

Prijava mora sadržavati:

- Opisni obrazac (Word format)

- Obrazac proračuna (Excel format)

- Obrazac životopisa - Europass (Word format) voditelja/ice programa/projekta s datumom i potpisom

- Presliku poslovnika o radu, statuta ili nekog drugog odgovarajućeg dokumenta iz kojeg je razvidno čime se organizacija bavi

- Presliku financijskog izvješća o poslovanju pravne osobe u 2012. godini (ukoliko je pravna osoba aktivna duže od godinu dana)

Napomena: Ukoliko se program/projekt provodi u partnerstvu, prijava mora sadržavati obrazac izjave o partnerstvu (Word format).

 

4. NAČIN PRIJAVE

Prijavu programa i projekta na prijavnom obrascu s traženom projektnom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu: Državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Trg hrvatskih velikana 6,10 000 Zagreb, Republika Hrvatska, s napomenom “za Javni natječaj”. Obrasci za prijavu dostupni su za preuzimanje na internetskoj stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (www.hrvatiizvanrh.hr).

 

5. ROK PODNOŠENJA PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna RH za 2013. godinu, sukladno uvjetima ovog Natječaja, je zaključno 28. lipnja 2013. godine.

 

6. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

- dostavljene nakon roka za podnošenje prijava

- nepotpune ili sadrže odstupanja ili dijelove koji nisu u skladu s natječajem i dokumentacijom za prijavu

- nisu napisane na propisanom obrascu za natječaj te su podnesene na drugi način, suprotno uvjetima ovog Natječaja.

 

7. NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROGRAMA I PROJEKATA

Povjerenstvo će razmotriti pristigle prijave i Vladi Republike Hrvatske dati prijedlog odluke za financijske potpore. Vlada Republike Hrvatske će na temelju prijedloga Povjerenstva donijeti Odluku o raspodjeli sredstava za prihvaćene programe i projekte. Odluka će biti objavljena u “Narodnim novinama” te na internetskoj stranici Državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (www.hrvatiizvanrh.hr). Pravne osobe dužne su s Državnim uredom za Hrvate izvan Republike Hrvatske potpisati ugovor o financijskoj potpori za provedbu programa/projekata za 2013. godinu.

 

Klasa: 016-04/13-02/02; Urbroj: 537-13-01;

Zagreb, 29. svibnja 2013.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: