Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javi poziv za učešće u Programu zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2013. godini

Izvor: eKapija.ba, 07.06.2013.

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA ROMA U 2013. GODINI

U skladu sa Memorandumom o razumijevanju o implementaciji Akcionog plana Bosne i Hercegovine za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, broj 01-39-4569/12 od 07.12.2012. godine i Odlukom Upravnog odbora o odobravanju realizacije Programa zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2013. godini, broj 01/1-49-934/13 od 22.02.2013. godine, Federalni zavod za zapošljavanje raspisuje

 

JAVNI POZIV

za učešće u Programu zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2013. godini

 

1. Poticajne mjere

Raspoloživa finansijska sredstva u iznosu od 630.000,00 KM predviđena su za podrškum zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u Federaciji BiH u 2013. godini.

Ova sredstva će se usmjeriti za:

- sufinansiranje poslodavaca radi zapošljavanja Roma sa evidencije nezaposlenih u iznosu od:

- 6.000,00 KM po jednoj osobi, u trajanju od 12 mjeseci,

- 10.000,00 KM po jednoj osobi, u trajanju od 24 mjeseca,

- sufinansiranje samozapošljavanja Roma u iznosu od 8.000,00 KM po jednoj osobi za registraciju i obavljanje:

- zanata/obrta ili srodne djelatnosti (stari zanati, domaća radinost, proizvodno i uslužno zanatstvo),

- sakupljanja sekundarnih sirovina,

- poljoprivrede (plastenička proizvodnja, pčelarstvo ili druga grana poljoprivrede) ili druge djelatnosti, u trajanju od 12 mjeseci.

2. Korisnici

Korisnici bespovratnih sredstava su:

- poslodavci iz Federacije BiH,

- nezaposleni Romi prijavljeni na evidenciju nezaposlenih u Federaciji BiH.

3. Prijava na javni poziv

3.1. Pravna lica

Uz obrazac prijave na Javni poziv, pravna lica podnose:

- ovjerenu kopiju rješenja iz sudskog registra za obavljanje djelatnosti,

- kopiju identifikacijskog broja,

- broj računa u poslovnoj banci na koji će se sredstva doznačiti,

- uvjerenje o izmirenim obavezama po osnovu poreza i doprinosa, original ili ovjerenu kopiju ne stariju od tri mjeseca,

-  uvjerenje o broju zaposlenih osoba ne starije od 30 dana, i to ako se podnosi zahtjev za više od jedne osobe,

-  ovjerenu izjavu:

- da će sufinansiranu osobu zadržati u radnom odnosu najmanje 12 ili 24 mjeseca, zavisno od iznosa poticaja,

- da neće otpustiti eventualno postojeće zaposlenike iz ciljne grupe radi njihovog ponovnog zapošljavanja po Programu.

3.2. Fizička lica

Uz obrazac prijave na Javni poziv, fizička lica podnose:

- ovjerenu kopiju lične karte,

- uvjerenje nadležnog općinskog biroa za zapošljavanje da se osoba nalazi na evidenciji nezaposlenih,

- poslovni plan – opis poslovne aktivnosti, prema propisanom obrascu,

- potvrdu – uvjerenje kojim se utvrđuje status osobe sa invaliditetom, demobilisanog/demobiliziranog borca/branitelja, člana porodice šehida/poginulog borca, civilne žrtve rata, samohranog roditelja ili roditelja sa četvero i više djece,

- preporuku nadležnog savjetodavca, prema propisanom obrascu,

- ovjerenu izjavu:

- da će dodijeljena sredstva koristiti namjenski za samozapošljavanje,

- da se neće prijaviti na evidenciju nezaposlenih najmanje 12 mjeseci od dana zaključivanja ugovora, osim u zakonom opravdanim slučajevima,

- o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjini – opći obrazac izjave dostupan u općinama,

- i ostalu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz prijave na Javni poziv.

4. Prioriteti kod odobravanja sredstava

Kod odobravanja sredstava namijenjenih za sufinansiranje prioritet imaju projekti kojima se obezbjeđuje zapošljavanje:

- u proizvodnim i izvozno orijentiranim kompanijama, te proizvodnom i uslužnom zanatstvu,

- u poljoprivredi, prvenstveno u proizvodnji zdrave hrane,

- u trgovini, prikupljanju sirovina i drugim uslužnim djelatnostima.

Kada je riječ o sufinansiranju samozapošljavanja fizičkih lica, prednost pod istim uvjetima na osnovu priloženih dokaza imaju: osobe sa invaliditetom, demobilisani/demobilizirani borci/branitelji, samohrani roditelji i članovi porodica šehida/poginulih boraca, kao i osobe koje dostave dokaz o završenoj obuci iz poduzetništva.

5. Obaveze nakon odobravanja sredstava

5.1.Pravna lica

Nakon odobravanja sredstava, a najdalje u roku od 15 dana, kao uvjet za potpisivanje

ugovora, poslodavac dostavlja:

- ovjerenu kopiju obrasca JS 3100 za osobu/e koja se zapošljava/ju po Programu,

- uvjerenje nadležnog općinskog biroa za zapošljavanje da se osoba, čije se zapošljavanje sufinansira, nalazila na evidenciji nezaposlenih prije objave Javnog poziva,

- ovjerenu izjavu o pripadnosti Romskoj nacionalnoj manjini, koja je sastavni dio Javnog poziva,

- karton deponovanih potpisa kod poslovne banke,

- mjeničnu izjavu i bjanko mjenicu kao instrument obezbjeđenja odobrenih sredstava, odnosno bankovnu garanciju za iznose sufinansiranja veće od 30.000,00 KM.

Obaveza poslodavca je da osobu/e zaposlenu/e po Programu zadrži u radnom odnosu najmanje 12, odnosno 24 mjeseca, zavisno od iznosa poticaja, i o tome dostavlja potrebne

dokaze Zavodu:

- potpisane i ovjerene platne liste za osobu/e čije se zapošljavanje sufinansira,

- uplatnice za pojedinačne isplate plaća, odnosno u slučaju zbirne uplate plaća, kopije izvoda banke iz kojih je vidljiva isplata pojedinačnih plaća za sufinansirane osobe,

- specifikacije plaća ovjerene u Poreznoj upravi Federacije BiH.

5.2.Fizička lica

Nakon odobravanja sredstava, a najdalje u roku od 15 dana, kao uvjet za potpisivanje ugovora, podnosilac zahtjeva prilaže:

- ovjerenu kopiju rješenja o registraciji samostalne djelatnosti,

- ovjerenu kopiju obrasca JS 3100,

- kopiju identifikacijskog broja,

- broj računa registrirane djelatnosti kod poslovne banke,

- ovjerenu kopiju predračuna o nabavci sredstava za rad, opreme, repromaterijala i sl., u iznosu od 1.700,00 KM,

- mjeničnu izjavu i bjanko mjenicu kao instrument obezbjeđenja odobrenih sredstava.

5.3.Obaveze Federalnog zavoda za zapošljavanje

Po zaključivanju ugovora o sufinansiranju poslodavca radi zapošljavanja Roma, a nakon što poslodavac isplati plaću i uplati doprinose za osobu/e, čije se zapošljavanje sufinansira, Zavod se obavezuje da će u jednakim mjesečnim ratama na račun poslodavca isplatiti (refundirati) odobreni iznos sufinansiranja, i to:

- za poslodavce koji zapošljavaju Rome u trajanju od 12 mjeseci:

- 500,00 KM u narednih 12 mjeseci, po dostavljanju dokumentacije iz tačke 5.1.

- za poslodavce koji zapošljavaju Rome u trajanju od 24 mjeseca:

- 416,66 KM u naredna 24 mjeseca, po dostavljanju dokumentacije iz tačke 5.1.

Zavod će, nakon zaključivanja ugovora o samozapošljavanju Roma, fizičkom licu isplatiti na račun njegove registrirane djelatnosti odobreni iznos sufinansiranja, i to:

- 1.700,00 KM avansno za troškove registracije, nabavku sredstava za rad, opreme, repromaterijala i sl.,

- 6.300,00 KM u narednih 12 mjeseci u jednakim mjesečnim ratama (525,00KM), po dostavljanju računa, fakture i fiskalnog računa, te specifikacije o plaćenim doprinosima poduzetnika ovjerene u Poreskoj upravi za prvi mjesec sufinansiranja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se neposredno ili preporučeno poštom na adresu:

Federalni zavod za zapošljavanje

Đoke Mazalića 3

71 000 Sarajevo

s naznakom Prijava na Javni poziv za učešće u Programu zapošljavanja i samozapošljavanja Roma u 2013. godini“.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog poziva u sredstvima javnog informisanja, odnosno do utroška sredstava ako u tom periodu ne pristigne dovoljan broj zahtjeva.

Obrasci za podnošenje prijava za učešće u Programu dostupni su u nadležnom općinskom birou za zapošljavanje, Zavodu i na web stranici Zavoda www.fzzz.ba.

Prijave sa nekompletnom dokumentacijom neće se uzeti u razmatranje.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon 033/562-900.

 

Zahtjev, pravna lica

Zahtjev, fizička lica

Poslovni plan, fizička lica

Preporuka savjetodavca

Izjava o učešću u programu

 

Kriteriji za vrednovanje poslovne ideje, pravna lica

Kriteriji za vrednovanje poslovne ideje, fizička lica

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: