Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o utvrđivanju najniže početne prodajne tržišne cijene građevinskog zemljišta po zonama gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području Opštine Istočno Novo Sarajevo za 2013.godinu

Izvor: eKapija.ba, 15.04.2013.

Službene novine grada Istočno Sarajevo broj 6 od 15.04.2013.godine

Na osnovu čl. 16, 17. i 22. Zakona o građevinskom zemljištu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 112/06), člana 54. Zakona o eksproprijaciji („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 112/06), člana 31. Odluke o građevinskom zemljištu („Službene novine grada Istočno Sarajevo“, broj 20/07) i člana 35. Statuta Opštine Istočno Novo Sarajevo
("Službene novine grada Istočno Sarajevo", br. 12/05 i 6/10), a na prijedlog Komisije za utvrđivanje tržišne cijene građevinskog zemljišta, broj: 01/I-013-183/13 od 6.3.2013. godine, Skupština opštine Istočno Novo Sarajevo, na IV redovnoj sjednici održanoj 28. marta 2013. godine, donijela je


O D L U K U
O UTVRĐIVANJU NAJNIŽE POČETNE PRODAJNE
TRŽIŠNE CIJENE GRAĐEVINSKOG
ZEMLjIŠTA PO ZONAMA GRADSKOG
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA I OSTALOG
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA NA PODRUČJU
OPŠTINE ISTOČNO NOVO SARAJEVO ZA 2013.GODINU


 

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se najniža početna prodajna t ržišna cijena neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta po zonama gradskog građevinskog zemljišta i ostalog građevinskog zemljišta na području opštine Istočno Novo Sarajevo za 2013. godinu.


Član 2.

Najniža početna prodajna tržišna cijena gradskog građevinskog zemljišta utvrđuje se prema stambeno-poslovnim zonama koje su određene Odlukom o građevinskom zemljištu i to:
1. u prvoj stambeno-poslovnoj zoni 60,00 KM/m2
2. u drugoj stambeno-poslovnoj zoni 40,00 KM/m2
3. u trećoj stambeno-poslovnoj zoni 20,00 KM/m2
4. u četvrtoj stambeno-poslovnoj zoni 18,00 KM/m2
5. u petoj stambeno-poslovnoj zoni 12,00 KM/m2
6. u šestoj stambeno-poslovnoj zoni 10,00 KM/m2.


Član 3.

Početna prodajna tržišna cijena građevinskog zemljišta van obuhvata gradskog građevinskog zemljišta (ostalo građevinsko zemljište) obračunava se 50% od vrijednosti za prodaju gradskog građevinskog zemljišta u VI stambeno-poslovnoj zoni, što iznosi 5,00 KM/m2.


Član 4.

U slučajevima prodaje neizgrađenog građevinskog zemljišta neposrednom pogodbom u I i II zoni, kada u skladu sa propisima nije predviđeno provođenje postupka licitacije odnosno javnog nadmetanja početna tržišna cijena iz člana 2. ove Odluke se uvećava za 20% za slučajeve navedene u članu 16. Zakona o građevinskom zemljištu, radi građenja:
a) objekata za službene potrebe državnih organa;
b) objekata za potrebe stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava;
v) objekata komunalne infrastrukture;
g) objekata za potrebe zdravstva, prosvjete i kulture u državnom vlasništvu i
d) kompletiranja građevinske parcele.


Član 5.

Početna prodajna cijena neizgrađenog građevinskog zemljišta u III, IV, V i VI zoni se u izuzetnim slučajevima može smanjiti posebnom odlukom Skupštine Opštine kada se na osnovu geološkog nalaza i nalaza sudskog vještaka poljoprivredne struke utvrdi da je zemljište manje vrijedno od utvrđene početne cijene.


Član 6.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje da važi odluka broj: 01-022-16/12 od 2. marta 2012. godine.


Član 7.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u "Službenim novinama grada Istočno Sarajevo".


Broj 01-022-62/13

Predsjednik Skupštine
Istočno Novo Sarajevo, Opštine Istočno Novo Sarajevo
Dejan Šantić, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: