Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2013. godinu

Izvor: eKapija.ba, 12.06.2013.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

BOSANSKO-PODRINJSKI KANTON GORAŽDE

MINISTARSTVO ZA OBRAZOVANJE, NAUKU,

KULTURU I SPORT

 

Broj:10-14-430-3/13

Goražde,12.06.2013. godine

 

Na osnovu člana 11. Zakona o kantonalnim ministarstvima i drugim tijelima kantonalne uprave („Službene novine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde“, broj: 5/03, 8/04, 6/10 i 13/12) a u skladu sa Programom utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) –– Tekući transfer za kulturu za 2013.godinu („Službene novine Bosansko -podrinjskog kantona Goražde“, broj: 3/13), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport,r a s p i s u j e:

 

JAVNI POZIV

za prijavu prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2013. godinu

 

I. Predmet javnog poziva

Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava za sufinansiranje projektnih aktivnosti u svrhu ostvarivanja ciljeva Programa utroška sredstava iz Budžeta Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport sa ekonomskog koda 614 100 (KAN 002) – Tekući transfer za kulturu za 2013.godinu (u daljem tekstu: Program) i to:

a). Podrška razvoju kulture i afirmisanje kulturnih vrijednosti na području Bosansko – podrinjskog kantona Goražde (u daljem tekstu: Kanton).

b). Podrška razvoju i afirmaciji tehničke kulture na području Kantona.

II. Pravo prijave na javni poziv

Pravo prijave na javni poziv pod tačkom I. stav a). ovog javnog poziva imaju pravna lica sa područja Kantona, i to:

- Jedinice lokalne samouprave – organizatori manifestacija iz oblasti kulture,

- Ustanove kulture,

- Udruženja, kulturna i kulturno umjetnička društva.

Pravo prijave na javni poziv pod tačkom I. stav b). ovog javnog poziva imaju pravna lica sa područja Kantona, i to:

- Udruženja tehničke kulture.

III. Kriteriji

Da bi predložene projektne aktivnosti bile sufinansirane moraju zadovoljiti odreñene Kriterije utvrñene u Programu a isti su navedeni u nastavku ovog Javnog poziva.

Kriteriji prihvatljivosti za učešće u Programu (opći i posebni)

Prijedlozi projektnih aktivnosti se najprije razmatraju kako bi se utvrdilo odgovaraju li u potpunosti sa općim kriterijima prihvatljivosti za učešće u Programu ali i posebnim kriterijima prihvatljivosti za učešće u Programu

Opći kriteriji

Prihvatljivi su oni prijedlozi projektnih aktivnosti koji / čiji:

- su podneseni poštom u Programom predviñenim rokovima odnosno Javnim pozivom za prijedloge projektnih aktivnosti koje se dostavljaju putem javnog poziva, (prema datumu slanja naznačenom na pošiljci ili prijemnom pečatu Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport),

- su predani koristeći obrazac on – line prijave,

- u sklopu prijave imaju sve potrebne priloge, potpisane i ovjerene od strane ovlaštenih lica, ispis on –line prijave i tražene dokumente, a neće se razmatrati nepotpune i neispravno popunjene prijave te prijave koje ne stignu u propisnom roku,

- su predlagači u potpunosti ispunili prijavu a neće se razmatrati prijave ispunjene rukom,

- predlagači imaju registrovano sjedište na području Kantona,

- su predlagači dostavili Rješenje o upisu u registar pravnih lica (ovjerena kopija),

- su predlagači dostavili Identifikacioni broj i transakcijski račun otvoren u banci.

Posebni kriteriji

Razvoj kulture i afirmisanje kulturnih vrijednosti na području Kantona u svim oblicima stvaralaštva, prenošenja i očuvanja kulturnih vrijednosti u oblasti književne, muzičke, plesne pozorišne, likovne, filmske i video djelatnosti, očuvanje kulturnog i prirodnog naslijeđa, arhivske, muzejske, izložbene i bibliotečke djelatnosti kao i izdavaštva, kinematografije i radija i televizije.

Razvoj i afirmaciji tehničke kulture na području Kantona odnosno tehnički odgoj, obrazovanje i osposobljavanje djece i omladine, naučnotehničko stvaralaštvo i unaprjeđenje pronalazaštva, inovatorstva i racionalizatorstva, radioamaterizam, foto, filmske i video aktivnosti, aero-aktivnosti, ronilačke aktivnosti, tehničke sportove i naučno-tehničke manifestacije.

Kriteriji ne prihvatljivosti za učešće u Programu

Neprihvatljivi su oni prijedlozi projektnih aktivnosti koji / čiji:

- podrazumijevaju finansiranje plaća (bruto i neto lični dohodak i osnovna djelatnost),

- su na drugi način ostvarili finansiranje ili sufinansiranje iz Budžeta Kantona,

- imaju jedinu svrhu korist zaposlenih u pravnom licu,

- podrazumijevaju finansiranje adaptacije, rekonstrukcije, investiciono ulaganje u obnovu objekata, kupovina opreme i slično,

- predlagač nije dostavio Izvještaj sa kompletnom dokumentacijom kojom se dokazuje da su sredstva u prethodnoj godini dobivena od Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde ili Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport namjenski utrošena,

- akti predlagača na koje se odnosi Zakon o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj: 45/02) nisu usklađeni sa istim,

- predlagač ne ispunjava Kriterij prihvatljivosti za učešće u Programu (opće kriterije i posebne kriterije).

Selekcijski Kriteriji

Podnosioci prijedloga projektnih aktivnosti moraju imati profesionalne vještine i kvalifikacije za obavljanje predloženih projektnih aktivnosti (operativna sposobnost). U tom smislu Listu realizovanih projekata i programa manifestacija u 2012. godini, Izvještaj o radu za 2012. godinu, Program rada za 2013. godinu i CV osobe odgovorne za provoñenje projektnih aktivnosti u ime svakog prijedloga projektnih aktivnosti moraju biti dostavljeni kao dio prijave.

Bodovni Kriteriji

Bodovni kriteriji čine osnov za procjenu kvaliteta prijedloga projektnih aktivnosti. Oni sadrže elemente kvaliteta i kvantiteta, od kojih svaki nosi odreñen broj bodova na način kako je to definisano u Programu.

IV. Odabir korisnika i dodjela sredstava

Sve dostavljene prijedloge projektnih aktivnosti pregleda i ocjenjuje Komisija imenovana od strane Ministra za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Komisija daje Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport prijedlog o raspodjeli sredstava, predlaže listu predlagača ili projekata koji zaslužuju pomoć na osnovu postignutih bodova i raspoloživih sredstava, te sačinjava Obavještenje za sve predlagače prijedloga projektnih aktivnosti sa mogućnošću prigovora Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport. Konačnu raspodjelu sredstava sa utvrñenom listom predlagača ili projekata donosi Vlada Kantona na prijedlog Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.

V. Obrazac prijave

Obrazac prijave je sastavni dio Javnog poziva.

VI. Preuzimanje Javnog poziva

Javni poziv sa obrascem prijave može se preuzeti u prostorijama Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Bosansko – podrinjskog kantona Goražde, ulica 1 Slavna višegradska brigada ( II sprat, soba broj 21.) kao i Službenoj internet stranici Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde www.bpkgo.ba.

VII. Rok za podnošenje prijava

Rok za podnošenje prijava prijedloga projektnih aktivnosti za učešće u Programu je do 26.06.2013. godine na adresu:

Bosansko – podrinjskog kantona Goražde

Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport

(Komisija za pregled i ocjenu prijedloga projektnih aktivnosti)

1 Slavna višegradska brigade 2a Goražde

Sa naznakom:

«NE OTVARAJ –PRIJAVA ZA JAVNI POZIV – TEKUĆI TRANSFER ZA KULTURU ZA 2013 GODINU»

VIII. Način objave

Javni poziv se objavljuje u elektronskim medijima na području Kantona, službenoj internet stranici Vlade Bosansko – podrinjskog kantona Goražde kao i oglasnoj ploči Kantona.

 

M I N I S T A R

Dževad Adžem

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: