Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za ugovaranje usluga sa timovima porodične/obiteljske medicine

Izvor: Dnevni Avaz, 22.06.2013.

Na osnovu či. 52. stav 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", broj 46/10) i uz sagiasnost Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo raspisuje

JAVNI POZIV

za ugovaranje usluga sa timovima porodične/obiteljske medicine

1. Predmet javnog poziva

1.1 Predmet javnog poziva je ugovaranje usluga porodične/obiteljske medicine Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo sa 3 tima porodične/obiteljske medicine,

1.2. tim porodične/obiteljske medicine čine: jedan specijalista porodične/ obiteljske medicine ili doktor medicine sa završenom dodatnom edukacijom iz porodične/ obiteljske medicine i jedna sestra- tehničar sa završenom edukacijom iz porodične/obiteljske medicine,

1.3. jedan tim porodične/obiteljske medicine osigurava se na 1.800 osiguranih lica starosti od 14 godine.

2. Kvalifikacija - pravo učešća

Pravo učešća imaju pružaoci zdravstvenih usluga - privatne zdravstvene ustanove i privatne specijalističke ordinacije (privatna praksa) koje pružaju usluge zdravstvene zaštite osiguranicima Kantona Sarajevo iz odobrene tj. registrovane djelatnosti koja je predmet ovog javnog poziva.

3. Potrebna dokumentacija — dokazi

Za učešće po ovom javnom pozivu potrebno je dostaviti:

3.1. Za zdravstvene ustanove - pravna lica:

3.1.1. rješenje Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o odobrenju rada iz oblasti porodične/obiteljske medicine ( ovjerena fotokopija),

3.1.2. rješenje o upisu u sudski registar (ovjerena fotokopija),

3.1.3. dokaz da u stalnom radnom odnosu ima najmanje jednog ijekara specijalistu porodične/obiteljske medicine Hi doktora medicine s posebnom edukacijom iz porodične/obiteljske medicine i jednu medicinsku sestru-tehničara sa završenom edukacijom iz porodične/obiteljske medicine,

3.1.4. izvod iz matične evidencije PIO o stalno uposlenom kadru,

3.1.5. dokaz o stručnoj edukaciji kako slijedi:

•  ovjerena kopija diplome i uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu za specijalistu porodične/obiteljske medicine, odnosno ovjerena kopija diplome i dokaz o završenoj edukaciji iz porodične/obiteljske medicine,

•  ovjerena kopija dipbme o završenoj srednjoj medicinskoj školi i dokaz o završenoj edukaciji iz porodične/obiteljske medicine.

3.2. Za privatne ordinacije fprivatna praksa}:

3.2.1. rješenje Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo o odobrenju rada iz oblasti porodične/obiteljske medicine,

3.2.2. privatne ordinacije koje imaju uposlen kadar, trebaju dostaviti i dokaz o stalno uposlenom kadru:

•  ovjerena kopija diplome i uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu za specijalistu porodične/obiteljske medicine, odnosno ovjerena kopija diplome i dokaz o završenoj edukaciji iz porodične/obiteljske medicine.

•  ovjerena kopija diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi i dokaz o završenoj edukaciji iz porodične/obiteljske medicine.

3.2.3. izvod iz matične evidencije PIO o stalno uposlenom kadru.

3.3. Pored naprijed navedenih usiova, svi zainteresovani pružaoci zdravstvenih usluga koji apliciraju po ovom javnom pozivu dužni su dostaviti i slijedeće:

3.3.1. izjava o uslugama za koje pružaoc usluga dostavlja prijavu sa spiskom članova tima koji će pružati predmetne usluge,

3.3.2. uvjerenje izdato odstrane ovlaštenog organa u BiH u cilju dokazivanja da je ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini,

3.3.3. izjava pružaoca usluga kopm garantuje zdravstvenu uslugu standardnog kvaliteta u skladu sa savremenim dostignućima medicinske struke,

3.3.4. ovjerena fotokopija važeće licence Ljekarske/Liječničke komore Kantona Sarajevo (odnosno nadležne ijekarske komore) za ijekara koji će pružati zdravstvene usluge,

3.3.5. izjava ovjerena kod nadležnog organa da nema angažovane liječnike po osnovu dopunskog rada, za pružanje zdravstvenih usluga koje su predmet registrovane djelatnosti ustanove odnosno ordinacije koja se prijavljuje na javni poziv.

4. Sve bliži uslovi regulrsat će se posebnim ugovorom zaključenim između Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo i odabranih timova porodične/obiteljske medicine.

5.  Zainteresirani pružaoci zdravstvenih usluga mogu dostaviti svoje prijave po ovom javnom pozivu u roku od 15 dana od dana objave.

6.  Prijave se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom "Prijava za javni poziv za odabir pružaoca zdravstvenih usluga timova porodične/obiteljske medicine " na adresu: Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, ui Zmaja od Bosne do broja 62, Sarajevo.

7.  Za sve detaljnije informacije možete se obratiti na telefon Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo (033) 725200.

8.  Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

DIREKTOR ZZOKS

Prof. dr. Faris Gavrankapetanović

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: