Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za dodjelu sredstava udruženjima nacionalnih manjina

Izvor: eKapija.ba, 13.06.2013.
Na osnovu člana 43. stav 1. alineja 17. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“, broj 101/04) člana 56. stav 1. alineja 7. Statuta grada Doboj („Službeni glasnik grada Doboj“, broj 9/12) i člana 3. Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava udruženjima građana („Službeni glasnik opštine Doboj“, broj 10/06) , Gradonačelnik grada Doboj upućuje 
 
 
JAVNI POZIV 
za raspodjelu sredstava udruženjima nacionalnih manjina
iz budžeta grada Doboj za 2013. godinu
 
 
1. Grad Doboj raspisuje javni poziv za finansiranje projekata sredstvima budžeta grada Doboj za 2013. godinu, namijenjenih za finansiranje udruženja nacionalnih manjina, u okviru potrošačke jedinice broj 0028150, a u iznosu do 5.000 (pet hiljada) konvertibilnih maraka.
 
2. Pravo učešća na javnom pozivu i raspodjeli sredstava, u okviru registrovane djelatnosti i programskih ciljeva imaju udruženja nacionalnih manjina koja su registrovana u Bosni i Hercegovini, koja imaju sjedište na području grada Doboj i čiji se projekti realizuju dijelom ili u potpunosti na području grada Doboj.
 
3. Raspodjelu sredstava na osnovu projektnih predloga, a u skladu sa članovima 8, 9, 10. i 11. Odluke, vrši komisija koju će imenovati Gradonačelnik grada Doboj.
 
4. Prioritet kod vrednovanja projekata i raspodjele sredstava daće se projektima iz sljedećih oblasti:
 
-   rješavanje problema rada udruženja i organizacije udruženja,
-   afirmacija kulturnih potencijala i kulturnih posebnosti svojih udruženja i kulturnog nasleđa,
-   afirmacija inicijativa i aktivnosti u cilju podizanja nivoa urbane kulture,
-   afirmacija i pomoć u očuvanju svojih kultura i uključivanje u društveni i kulturni život grada i opštine,
-   afirmacija i pomoć u očuvanju tradicije i običaja.
 
5. Prijava za učešće na javni poziv podnosi se poštom ili putem prijemne kancelarije, u zapečaćenoj koverti na adresu: Odjeljenje za privredu i društvene djelatnosti grada Doboj, Hilandarska 1, sa naznakom Komisiji za finansiranje projekata u 2013. godini.
 
6. Uz prijavu se prilaže
-  dokaz o registraciji kod nadležnog suda sa sjedištem podnosioca zahtjeva u Doboju, (original ili ovjerena fotokopija),
-  dokaz o registraciji kod Poreska uprave RS, Područna jedinica Doboj-JIB
-   kratak opis udruženja, sa podacima o prethodno realizovanim projektima,
-   projekat kojim udruženje konkuriše za dodjelu sredstava,
-   tekući račun
Dokaz o registraciji kod nadležnog suda i dokaz o registraciji kod Poreske uprave RS-JIB, dužna su dostaviti samo Udruženja koja se prvi put prijavljuju na javni poziv
 
7. Javni poziv objaviće se na oglasnoj tabli grada Doboj, na veb stranici grada Doboj i putem lokalnih medija i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.
 
Obrazac za prijavu na javni poziv može se dobiti u prijemnoj kancelariji – šalter sali grada Doboj ili preuzeti o v d j e.
 
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati, a sve dodatne informacije mogu se dobiti u kancelariji broj 47 grada Doboj ili na telefon broj 053-241-099.
 
 
 
 
Doboj, 13. jun 2013.
 
GRADONAČELNIK
 
Obren Petrović, s.r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: