Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata u sklopu projekta jačanje lokalne demokracije/demokratije III - LOD III koji finansira Evropska unija

Izvor: Nezavisne novine, 28.06.2013.
OPŠTINA VIŠEGRAD U SARADNJI SA RAZVOJNIM PROGRAMOM UJEDINJENIH NARODA RASPISUJE
 
 
JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA
ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA U SKLOPU PROJEKTA JAČANJE LOKALNE DEMOKRACIJE/DEMOKRATIJE III - LOD III KOJI FINANSIRA EVROPSKA UNIJA
 
Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) i 15 opština i gradova u Bosni i Hercegovini zajednički implementiraju projekat pod nazivom Jačanje lokalne demokracije/demokratije III - LOD III. Projekat finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura, a sufinansira ga i opština Višegrad, kao i UNDP BiH.
Projekt LOD III i opština Višegrad pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD) / nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima opštine Višegrad, iz sljedećih prioritetnih oblasti:
 
1. Smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti putem podrške održivom zapošljavanju i samozapošljavanju sa fokusom na mlade, žene i dugoročno nezaposlena lica na području opštine Višegrad
2. Podrška smanjenju socijalne isključenosti starih lica na području opštine Višegrad
 
Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 30.000 do 70.000 KM (konvertibilnih maraka).
 
UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije.
Dužina trajanja svakog projekta može biti od 6 do 8 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju sprovesti u periodu 01. septembar 2013 - 30. april 2014. godine.
 
PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje ili fondacija), u skladu s važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva.
 
PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Dokumentacija za prijavu na javni poziv za opštinu Višegrad se može preuzeti od 28. juna 2013. godine, slanjem zahtjeva s nazivom zainteresovane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.org ili lično preuzimanjem u - Opština Višegrad, kancelarija br. 5, Kralja Petra I broj 7, 73240 Višegrad. Kontakt: gda. Jela Rajak.
 
Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na sljedećim web stranicama: www.undp.ba. www.ngo.ba. kao i na web stranici opštine Višegrad www.opstinavisegrad.com
Pitanja u vezi s javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org s naznakom za LOD III projekt. Pitanja se mogu postavljati do 15. jula 2013. godine. Odgovori na pitanja će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar 3 radna dana od prijema upita.
 
PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (s kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak - petak), u periodu od 7.30 do 15.30, na sljedeću adresu, s naznakom za LOD III projekt:
Opština Višegrad
Protokol opštine Višegrad šalter br. 2 Kralja Petra I broj 7 73240 Višegrad
 
Rok za predaju aplikacija je 19. jul 2013. godine, u 15.30.
 
Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski pečat ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.
Spoljašnja strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod "Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja ".
O primljenoj pošiljci u opštini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.
 
Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi s njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.undp.ba. www.ngo.ba. zatim na web stranici opštine Višegrad (www.opstinavisegrad.com). kao i na oglasnoj tabli opštine Višegrad.
 
Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.
 
Ovdje možete preuzeti sav potrebni materijal:

Oglas za novine opština Višegrad

Projektni prijedlog

Pregled budžeta proračuna

Matrica logičkog okvira

Plan aktivnosti i promocije

Administrativni podaci o aplikantu

Finansijska identifikaciona forma

Izjava o podobnosti

Lista za provjeru

Smjernice za aplikante

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: