Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o provođenju Regulacionog plana Kovačići

Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 25, 27.06.2013.

Na osnovu člana 47. stav 2. alineja 1. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/05), te člana 16. stav 1. tačka 1. i člana 26. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Sarajeva ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 34/08 - Prečišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Sarajeva, na sjednici održanoj dana 29.05.2013. godine, donijelo je

 

ODLUKU O PROVOĐENJU REGULACIONOG PLANA "KOVAČIĆI"

 

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se provođenje Regulacionog plana "Kovačići" (u daljnjem tekstu: Plan), a naročito: granice prostorne cjeline, namjene površina, urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju građevina i uređenje građevinskog zemljišta, uslovi za legalizaciju građevina izgrađenih bez odobrenja za građenje, uslovi korištenja zemljišta na zaštitnim infrastrukturnim pojasevima i zaštićenim područjima, mjere zaštite stanovnika I materijalnih dobara od prirodnih i ljudskim djelovanjem izazvanih nepogoda, katastrofa i ratnih djelovanja, mjere zaštite prava lica sa smanjenim tjelesnim sposobnostima, uslovi uređenja zelenih i slobodnih površina, te odnosi prema postojećim građevinama.

 

Član 2.

Granica obuhvata polazi od tačke br. 1 koja se nalazi na međi između parcela k.č.3469 i 3504, a ima koordinate y=6533060, x=4856587, potom skreće na jug, te jugoistok idući putem k.č. 3472 (ne obuhvata ga), nastavlja u istom pravcu idući granicom između dvije katastarske općine K.O. Novo Sarajevo II i K.O. Sarajevo VIII, potom presijeca put k.č. 3475 i produžava u istom pravcu međama parcela k.č. 3974/1, 324, 2974/3 i dolazi na jugoistočni rub parcele k.č. 2974/3, potom presijeca u pravoj liniji parcelu kč. 2974/1 i dolazi do tromeđe parcela k.č. 2974/3, 2986/3 i 2986/2, nastavlja u pravcu istoka, te juga idući međama parcela k.č. 2986/2, 2992, 2994, i 2995 (obuhvata ih) i dolazi do tačke br. 2, koja se nalazi na međi između parcela k.č. 2995 i 3770 (gdje se ujedno nalazi i dejtonska granica), a ima coordinate y=6533295, x=4855630. produžava u pravcu jugozapada idući dejtonskom granicom i dolazi u tačku br. 3, koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1102/1 (put) i 88, zatim produžava na sjever idući putem k.č. 1102/1 (ne obuhvata ga), potom nastavlja u istom pravcumeđama parcela k.č. 2949, 2947/1, 2835/1, 2836/1, 2808/1 (obuhvata ih), zatim siječe u pravoj liniji parcelu k.č. 2810 i nastavlja međama parcela u pravcu sjevera k.č. 2811, 2814, 2812, 2815, 2816, 2877/5, 3466/5 (obuhvata ih) i izlazi na ulicu k.č. 3466/47 Put mladih muslimana, kojom produžava u pravcu sjeveroistoka (obuhvata ga), zatim skreće na sjever idući međama parcela k.č. 778/2, 778/1, 778/4, 775/5 i izlazi na planiranu saobraćajnicu kojom ide u pravcu sjevera (obuhvata je), te dolazi do ulice Zagrebačka k.č. 3469 kojom ide na sjeveroistok (obuhvata je) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo. Sve navedene parcele se nalaze u katastarskoj općini K.O. Novo Sarajevo II, Općina Novo Sarajevo. Površina obuhvata iznosi P= 53,0 ha.

 

Član 3.

U sklopu obuhvata ovog Plana definisane su zone sa sljedećim namjenama:

A. Zona mješovitog stanovanja,

B. Zona komunalne infrastrukture,

C. Zaštitno zelenilo,

D. Saobraćajne površine.

 

Član 4.

Izgradnja objekata i drugi zahvati u prostoru na području u obuhvatu Plana vršit će se na osnovu uvjeta utvrđenih u Planu.

 

Član 5.

Urbanističko-tehnički uslovi za izgradnju objekata su:

- Građevinske parcele utvrđene su regulacionim linijama, koje u osnovi određuju granice posjeda. Vlasničke parcele ne mogu prelaziti regulacioiiu liniju, izuzev u slučaju kada se nakon realizacije saobraćajnice utvrdi da je moguće, kao i u slučaju trokuta preglednosti, gdje se parcela mora

zaustaviti na bankini (škarpa, podzid) saobraćajnice, s tim da se dio parcele, koji se nalazi u zaštitnom pojasu saobraćajnice, ne može koristiti za izgradnju, nego je neophodno zemljište urediti prema uslovima i namjeni kako je predviđeno samim Planom;

- Građevinska linija utvrđuje dio građevinske parcele na kojoj je moguće izgraditi građevinu, odnosno liniju koju građevina odnosno njen najistureniji dio ne smije preći;

- Maksimalna spratnost individualnih stambenih objekata u obuhvatu Plana je S+P+2;

- Maksimalna spratnost kolektivnih stambenih, stambenoposlovnih i objekata društvene infrastrukture S+ P+3;

- Maksimalna spratnost građevina utvrđena je Planom i ne može se mijenjati;

- Novoplanirani objekti, mogu se graditi na površinama koje su predviđene ovim Planom i utvrđene građevinskom linijom;

- Podrumi i sutereni se mogu realizirati kod izgradnje svih objekata, pod uslovom da se obezbijede odgovarajuće tehničke mjere u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda kao i obrušavanja terena;

- Sastavni dio projektne dokumentacije za sve novoplanirane objekte u obuhvatu Plana, je i Projekat osiguranja građevinske jame;

- Nivelaciona kota prizemlja ili suterena u objektima u kojima je predviđen poslovni prostor mora se izvesti najmanje 15,0 cm više od kote nivelete pločnika;

- Izgradnja objekata može se vršititi samo na prethodno uređenom građevinskom zemljištu. Osiguranje priključaka novim objektima ne smije ugroziti funkciju I kapacitet postojeće infrastrukture;

- Priključke na saobraćajnice i mrežu komunalnih instalacija treba u svakom konkretnom slučaju posebno

projektovati, a u skladu sa Planom i važećim normativima za predmetne vrste priključaka. Obavezno je projektovanje brojila za sve vrste instalacija i njihovo ugrađivanje za potrebe svakog potrošača;

- Koeficijenti izgrađenosti, tj. odnos površine parcele I brutto građevinske površine objekata može biti od 0,2 do 0,9;

- Procenat izgrađenosti, tj. odnos tlocrtne površine objekta I površine parcele može biti između 7% do 50%;

- Sve objekte predviđene ovim Planom, u arhitektonskom smislu oblikovati i graditi od savremenih materijala;

- Krovovi trebaju biti kosi viševodni sa jednom krovnom ravni niz padinu, ili ravni krovovi. Ne dozvoljava se gradnja mansardnih i bačvastih krovova.

- Javne površine (zelene površine, parkirališta, pločnici i sl.) ne mogu se zauzimati (uzurpirati) drugim objektima I sadržajima;

- Legalizacija postojećih pomoćnih objekata i izgradnja novih može se odobriti ako za to postoje prostorne mogućnosti, odnosno ako se istim ne ugrožava stanovanje i rad u susjednim objektima;

- Spratnost objekata na kosom terenu odnosi se na dio vertikalnog gabarita objekta lociranog na nižoj strain uređenog terena, odnosno računa se od kote najnižeg ruba uređenog terena uz građevinu;

- Podrumom se smatra najniža etaža zgrade koja je više od 50% volumena i sa svim stranicama ukopana u odnosu na uređen teren. Jedna ili više podrumskih etaža mogu se realizovati kod izgradnje planiranih građevina, pod uslovom da se uradi projekat osiguranja građevinske jame, koji će propisati odgovarajuće tehničke mjere u cilju zaštite od podzemnih i površinskih voda kao i obrušavanja terena;

- Suteren je etaža dijelimično ukopana u teren sa tri strane I slobodnim pročeljem, kao i etaža zgrade koja je ukopana u odnosu na uređen teren između jedne četvrtine do jedne polovine svog volumena (između 25% i 50%);

- Visina poslovne prizemne etaže stambeno-poslovnih objekata može biti maximalno 3,5m;

- Potkrovnom etažom se smatra prostor ispod krovišta sa visinom nadzitka od 60 cm do 120 cm. Visina nadzitka mjeri se od gornje kote poda potkrovlja do spoja nadzitka sa krovnom konstrukcijom.

 

Član 6.

Tehnička dokumentacija i realizacija novih objekata I legalizacija postojećih objekata mora biti u saglasnosti sa preporukama vezanim za konstruktivne elemente samog objekta i neophodnih radova na okolnom terenu datim u geoinženjerskom elaboratu. Obim i kvalitet izvedenih radova vezanih za geoinženjerske uslove moraju biti verifikovani u okviru tehničkog prijema građevine, a upotrebna dozvola se ne može izdati ukoliko predviđeni radovi nisu u obimu i kvalitetu zadovoljavajući i u skladu sa Elaboratom o geološkim I geomehaničkim osobinama terena koji je rađen za potrebe izrade Plana.

 

Član 7.

Uređenje građevinskog zemljišta se mora izvesti u obimu i na način kako je predviđeno Planom. Izgradnja objekata ne može se započeti bez prethodno minimalnog uređenja građevinskog zemljišta, što podrazumijeva obezbjeđenje adekvatnog saobraćajnog pristupa parceli, priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu, eventualno izmještanje vodova komunalne infrastrukture, te potrebnih radova na sanaciji i stabilizaciji terena. Izgradnja objekata u obuhvatu Plana ne može započeti prije uklawanja objekata predviđenih za rušenje. Izuzetno, ovi objekti se mogu koristiti za potrebe gradilišta, ali se isti moraju ukloniti prije podnošenja zahtjeva za tehnički prijem građevine. Privremeno korištenje građevinskog zemljišta koje nije privedeno krajnjoj namjeni ne može se odobriti.

 

Član 8.

Za lokalitet u ulici Travnička, koji je naznačen u grafičkom dijelu Plana, prilog br. 6. "Urbanističko rješenje – razmještaj objekata sa namjenom i spratnošću", kao nastabilan teren odnosno klizište na kojem je planirana izgradnja objekata, potrebno je uraditi slijedeće:

- Program detaljnih geoloških i geotehničkih istraživanja terena, urađen i ovjeren od nadležne institucije;

- Izvršiti realizaciju navedenog Programa na terenu.

- Na osnovu uslova i zadatih parametara iz Programa izraditi Idejni projekat u kojem će biti detaljno definisane stabilizaciono-geotehničke mjere za izgradnju (način temeljenja, drenažni sistem, ankeri, šipovi, sidra, potporne konstrukcije i zidovi), kao i mjere sanacije i uređenje neizgrađenih dijelova zemljišta parcele. Obavezna je izrada idejnih projekata osiguravanja građevinskih jama za sve planirane objekte na nestabilnim terenima.

- Za ovaj lokalitet mora se uraditi urbanističko-arhitektonsko rješenje na nivou Urbanističkog projekta sa pratećim fazama projekta.

 

Član 9.

Realizacijom Plana moraju se obezbijediti kapaciteti društvene infrastrukture za nivo centra mjesne zajednice, prema normativima iz Urbanističkog plana grada Sarajeva za urbano područje Sarajeva za period 1986-2015. godine. U ove sadržaje ubraja se zdravstvo, obdaništa, kultura, socijalna zaštita, odnosno sadržaji koji odgovaraju centru mjesne zajednice. Ovi sadržaji mogu se locirati disperzno u obuhvatu Plana, u prizemljima novoplaniranih i postojećih objekata.

 

Član 10.

U obuhvatu Plana nalazi se rezervoar iz kojeg se snabdijeva ovaj prostor vodom i sastavni je dio gradskog vodovodnog sistema. Na građevinskoj parceli k.č. 2986/2, K.O. Novo Sarajevo II, planirana je izgradnja objekta rezervoara Vraća na koti 657 m.n.m. sa kapacitetom od 2500 m3. Unutar obuhvata

Plana nalazi se kompletna prva i značajan dio druge zaštitne zone vrela Kovačići.

 

Član 11.

Na prostorima koji su registrovani kao aktivna klizišta I nestabilni tereni, a naznačeni su u grafičkom dijelu Plana, neophodno je izvršiti detaljna inženjersko-geološka I geomehanička istraživanja terena, kako bi se dobili podaci za izradu projekata njihove sanacije. Sanaciju ovih klizišta treba izvršiti što prije u cilju osiguranja predmetnog prostora.

 

Član 12.

Za legalizaciju objekata izgrađenih bez odobrenja za građenje koji se nalaze na stabilnim terenima (ST) - (povoljni tereni za građenje), potrebno je izvršiti sljedeće:

- pregled stanja konstrukcije objekta.

 

Član 13.

Legalizaciju objekata izgrađenih bez odobrenja za građenje koji se nalaze na uslovno stabilnim terenima (UST) - (uslovno povoljni tereni za građenje), može se odobriti tek nakon

 provedenih detaljnih geoinženjerskih istraživanja od strane ovlaštene institucije i provedenih sanacionih radova na stabilizaciji terena, a prema uslovima datim u Elaboratu o inženjersko-geološkim i geomehaničkim karakteristikama terena za potrebe izrade Regulacionog plana "Kovačići" i to:

- dubina temeljenja, koja se mora utvrditi putem iskopa uz temelje,

- istražni radovi u zoni objekta, minimalnog obima,

- pregled stanja konstrukcije objekta,

- projekat sanacije objekta, ukoliko na temeljima i objektu ima oštećenja,

- realizacija projekta sanacije temelja, objekta i okolnog terena i tehnički prijem radova.

 

Član 14.

Legalizaciju objekata koji se nalaze na nestabilnom terenu (NT) - (nepovoljni tereni za građenje),može se odobriti tek nakon provedenih detaljnih geoinženjerskih istraživanja od strane ovlaštene institucije i provedenih sanacionih radova na stabilizaciji terena, a prema uslovima datim u Elaboratu o inženjersko-geološkim i geomehaničkim karakteristikama terena za potrebe izrade Regulacionog plana "Kovačići" i to:

- veoma detaljna istraživanja klizišta,

- izrada projekta sanacije nestabilnog područja,

- izrada projekta infrastrukture na razmatranom području,

- realizacija projekta sanacije i infrastrukture i tehnički prijem radova,

- konstruktivna sanacija objekta,

- uspostava monitoringa za opažanje klizišta,

- potvrda putem monitoringa da su primijenjene sanacione mjere imale pozitivan efekat, te da nema daljnjih opasnosti od nestabilnosti terena.

 

Član 15.

Svi uslovi i propisi iz članova 12., 13. i 14. ove Odluke se odnose i na legalizaciju pomoćnih i drugih objekata u okviru Plana.

 

Član 16.

Tek kada nadležni organ utvrdi da su traženi radovi ili zahvati koji su navedeni u članovima 12., 13. i 14. ove Odluke realizirani na terenu, može se pristupiti legalizaciji pojedinih objekata.

 

Član 17.

Objekti kojima nije obezbijeđen kolski pristup, bez obzira da li se nalaze na uslovno stabilnom ili nestabilnom terenu, ne mogu se legalizirati ukoliko se ne riješe imovinsko pravni odnosi za minimalni pješački pristup pripadajućoj parceli.

 

Član 18.

Na postojećim objektima koji se ovim Planom zadržavaju, a koji ispunjavaju i ostale uslove iz članova ove Odluke mogu se izvoditi radovi rekonstrukcije, dogradnje, nadziđivanja ili zamjene građevinskog fonda, kako za potrebe stanovanja tako I za potrebe formiranja poslovnog prostora. Rekonstrukcija, dogradnja ili nadziđivanje postojećih objekata moguće je samo pod slijedećim uslovima:

- Za sve intervencije na postojećim objektima procenat izgrađenosti građevinske parcele ne smije biti veći od 50%, a maksimalna spratnost objekta S+P+2 za individualne stambene objekte i S+P+3 za objekte kolektivnog stanovanja i društvene infrastrukture;

- Dogradnja ne smije da pogoršava uvjete stanovanja i rada u susjednim objektima, odnosno minimalna udaljenost od susjedne parcele mora iznositi 3,0 m;

- Objekti koji se nadziđuju treba da zadovolje konstruktivno seizmičke uslove;

- Krovne plohe projektovati sa strehama koje prate padinu terena, preporučuju se krovovi sa više voda ili ravni krovovi;

- Individualni objekti koji se dijelom nalaze u okviru regulacione linije planiranih naseljskih saobraćajnica, a izvan kolovoza saobraćajnice, zadržavaju se, s tim da se kod izrade tehničke dokumentacije za saobraćajnicu, u tim dijelovima nađe odgovarajuće tehničko rješenje

(eventualno suženje pješačke površine, potporni zid umjesto škarpe i sl.);

- Postojeći objekti društvene infrastrukture koji se zadržavaju ovim Planom, mogu se rekonstruisati isključivo u funkciji svoje primame djelatnosti, a na način utvrđen ovom Odlukom;

- Zamjenu postojećeg građevinskog fonda, rekonstrukciju, dogradnju i nadziđivanje moguće je odobriti u skladu sa uslovima propisanim članom 5. ove Odluke I geoinženjerskim elaboratom izrađenim na osnovu

detaljnih istraživanja terena na parceli gdje se vrši predmetna intervencija, a po ocjeni stručnog lica I istraživanjima na kontaktnim parcelama;

- Evidentirani pomoćni objekti koji nisu u koridoru saobraćajnica ili drugih infrastrukturnih sistema, mogu se zadržati uz zadovoljavanje urbanističko-tehničkih I geoinženjerskih uslova navedenih u članovima 5, 12., 13. I 14. ove Odluke;

- U okviru postojeće građevinske parcele, mogu se graditi pomoćni objekti kao slobodnostojeći ili uz matične objekte, uz uslov da zadovoljavaju urbanističko-tehničke I geoinženjerske uslove navedene u članovima 5, 12., 13. I 14. ove Odluke.

 

Član 19.

Separat za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa prostora, koji je rađen za potrebe izrade Plana, utvrdio je zone u kojima se definišu intervencije na objektima, odnosno mjere zaštite. Utvrđene zone su: Zona "A", "B", "C", "D", "E". Za sve vrste intervencija na objektima (uključujući I aktivnosti tekućeg održavanja), izuzev zone ,"E", neophodno je pribaviti saglasnost Kantonalnog Zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo. Projektnom dokumentacijom za izgradnju novoplaniranih objekata u zonama ambijentalne cjeline koje su označene kao A, B, C i D, treba uspostaviti usklađenost novoplaniranih objekata sa objektima arhitektonsko-ambijentalne vrijednosti (horizontalni i vertikalni gabariti), prvenstveno ako su u direktnom kontaktu sa njima, a u skladu sa mišljenjem Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa Sarajevo.

 

Član 20.

U Plan su unesene i usvojene korekcije prethodnog Planskog dokumenta ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 13/08, 26/05, 14/09 i 22/09), a što je u skladu sa smjernicama Odluke o pristupanju izradi Plana ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 06/10).

 

Član 21.

Za objekte koji se nalaze na nadzemnom dijelu trase I transverzale do ulaza u tunelski dio saobraćajnice, i nad ulaznim portalom tunela, a koji su planirani za uklawanje (označeni u grafičkom dijelu Plana), do izgradnje I Transferzale omogućeno je tekuće održavanje.

 

Član 22.

U postupku izdavanja odobrenja za građenje ili urbanističke saglasnosti za građenje objekata i instalacija unutar cestovnog I zaštitnog pojasa planirane I transverzale i magistralnog puta M- 5, tijelo mjerodavno za prostorno uređenje obavezno je zatražiti prethodnu saglasnost odnosno odobrenje od upravitelja ceste, shodno odredbama člana 58. Zakona o cestama u Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 12/10).

 

Član 23.

U obuhvatu Plana nalazi se dio Arheološkog područja Debelo brdo, prahistorijsko gradinsko naselje, antički I kasnoantički odbrambeni objekat u Sarajevu, koji je proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine, te za njega važe uslovi dati u Odluci o proglašavanju nacionalnog spomenika ("Službeni glasnik BiH", broj 22/06.).

 

Član 24.

Istočni dio obuhvata Plana jednim dijelom graniči sa Jevrejskim grobljem, koji je proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 14/05). Odlukom je određen zaštitni pojas širine 20 metara od granice groblja, koji je unesen u Plan, a za koji važe mjere zaštite utvrđene navedenom Odlukom.

 

Član 25.

Saobraćajno rješenje utvrđeno je Planom - faza saobraćaja.U saobraćajne površine spadaju postojeće i planirane kolske I pješačke površine. Trase primarnih gradskih saobraćajnica zadržane su u potpunosti u okvirima koji su planirani razvojnom planskom dokumentacijom i ranijim planskim rješenjem. Saobraćajne površine obuhvataju postojeću saobraćajnu mrežu, I to na svim onim dijelovima kojimogu zadovoljiti tehničke uslove i koje će uz nove saobraćajnice omogućiti pristup svakom pojedinačnom objektu, kao i novoplanirane saobraćajnice. Postojeće saobraćajnice, koje prolaze kroz nestabilan teren, moraju se sanirati u skladu sa uslovima datim u Elaboratu o geološkim i geomehaničkim osobinama terena, koji je  sastavni dio ovog Plana.

Novoplanirane saobraćajnice na nestabilnim terenima mogu se izgraditi samo kada se teren sanira, odnosno ukoliko dijelovi saobraćajnice mogu činiti elemenat stabilizacije terena, onda se dio saobraćajnice može realizirati u fazi sanacije terena. Zbog nepovoljne konfiguracije terena na nekim dijelovima (u najnepovoljnijem slučaju) pristup postojećim objektima je omogućen pješačkom stazom.

Parkiranje i garažiranje vozila za potrebe individualnog stanovanja mora se obezbijediti u okviru parcele koja pripada stambenom objektu. Garaža na parceli može se locirati u sklopu stambenog objekta, odnosno u okviru zadate građevinske linije. Moguća je i izgradnja garaže bočno u odnosu na planirani objekat, tako da njegova udaljenost od regulacione linije prema saobraćajnici bude ista ili veća od udaljenosti planiranog objekta, a na način koji omogućava izgradnju istog objekta na susjednoj parceli, odnosno pod uslovom da su vlasnici obje parcele saglasni.Objekti garaža mogu biti samo prizemni.Uslučaju da se stambeni objekat nalazi (na kosom terenu) ispod pristupne

saobraćajnice, a nagib terena je takav da se garaža ne može graditi, može se dozvoliti izgradnja ploče za parkiranje vozila, kao proširenje trotoara. Najviša kota ploče za parkiranje ne može preći visinu trotoara. Dobiveni prostor ispod ploče se može koristiti kao pomoćni objekat. Namjena garažnog prostora se ne može mijenjati.

Broj parking mjesta na pripadajućoj parceli za novoplanirane objekte tfeba odgovarati odnosu minimalno jedan stan 1 parking mjesto, odnosno jedno parking mjesto na 30 m2 do 80m2 BGP-e poslovnog prostora, u zavisnosti od namjene.

 

Član 26.

Zona zaštitnog zelenila obuhvata nestabilne terene (NT), a ista je u funkciji zaštite ovih prostora od daljnje bespravne gradnje i ugrožavanja stabilnosti terena. Površine ove zone se revitaliziraju zasadom dendro vrstama u većim grupacijama, s ciljem ostvarenja povećanja biološke stabilnosti padine, ali I estetsko-dekorativnih efekata.

 

Član 27.

Površine utvrđene kao neke od kategorija zelenila ne mogu se koristiti za druge namjene, niti se mogu graditi objekti koji nisu u skladu sa funkcijom koju ta kategorija zelenila treba da ostvari.U zonama zelenila može se odobriti izgradnja pješačkih staza I urbanog mobilijara. Izgradnja i uređenje zelenih površina vrši se na osnovu odgovarajuće tehničke dokumentacije izrađene na osnovu Idejnog rješenja hortikulture i u skladu sa Elaboratom o geološkim i geomehaničkim osobinama terena koji su sastavni dio Plana.

 

Član 28.

Uslovi za sklawanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbijeđeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti I spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) I odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH", broj 21/05).

Član 29.

U postupku donošenja urbanističke saglasnosti i odobrenja za građenje, nadležni organi dužni su obezbijediti primjenu

Uredbe o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklawanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).

 

Član 30.

Ograde kod stambenih objekata se predviđaju jedino za individualne objekte, koje trebaju biti postavljene prema prostornim mogućnostima. Unutar saobraćajnog ugla preglednosti ne mogu se postavljati ograde, vršiti sadnja visokog zelenila ili graditi druge fizičke strukture.

 

Član 31.

Izgradnja objekata privremenog karaktera može se odobriti isključivo za potrebe gradilišta i isti se moraju ukloniti prije podnošenja zahtjeva za tehnički prijem.

 

Član 32.

Prizemlja ili sutereni postojećih i planiranih individualnih stambenih objekata mogu se pretvarati u poslovni prostor, pod uslovom da gornje etaže zadrže namjenu stanovanja. U poslovnom prostoru mogu se obavljati sve djelatnosti koje ne ugrožavaju prirodnu sredinu i okoliš, koje ne remete korištenje susjednih objekata i sadržaja i koje se vrše u objektima izgrađenim u skladu sa važećim propisima u odnosu na djelatnosti koje se u njima vrše.

 

Član 33

Pri izdavanju dozvole za građenje arhitektonskih objekata potrebno je pribaviti geološki nalaz i uslove temeljenja od stručnih institucija, a statički proračun mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8o MCS.

 

Član 34.

Ova Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 01-02-774-1/13

29. maja 2013. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajući

Gradskog vijeća

Sabahudin Delalić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: