Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o davanju naknadne saglasnosti KS - Vladi Kantona Sarajevo za raspolaganje gradskim građevinskim zemljištem u cilju davanja koncesije za izgradnju javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta u Sarajevu

Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Sln ks 23, 13.06.2013.

Na osnovu člana 16. stav 2. Zakona o koncesijama ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 27/11) ičl. 10. i 68. Statuta Općine Centar Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo",broj 23/04), Općinsko vijeće Centar Sarajevo je, na Petoj redovnoj sjednici održanoj dana28.03.2013. godine, donijelo

 

ODLUKU O DAVANJU NAKNADNE SAGLASNOSTI KANTONU SARAJEVO - VLADI KANTONA SARAJEVO ZA

RASPOLAGANJE GRADSKIM GRAĐEVINSKIM ZEMLJIŠTEM U CILJU DAVANJA KONCESIJE ZA

IZGRADNJU JAVNE PODZEMNE GARAŽE KOD NARODNOG POZORIŠTA U SARAJEVU

 

Član 1.

Daje se naknadna saglasnost Kantonu Sarajevo - VladiKantona Sarajevo, za raspolaganje gradskim građevinskimzemljištem, nosioca prava raspolaganja, Općine Centar Sarajevo,

označeno kao:

- k.č. 209 nastala od k.č. 2, . . . . površine 922 m2,

- k.č. 210 nastala od k.č. 68, . . . . površine 33 m2,

- k.č. 211 nastala od k.č. 119,. . . . površine 79 m2,

- k.č. 212 nastala od k.č. 117,. . . . površine 91 m2,

- k.č. 213 nastala od k.č. 61,. . . . površine 146 m2,

- k.č. 214 nastala od k.č. 59,. . . . površine 219 m2,

- k.č. 215 nastala od k.č. 131, . . . površine 582 m2,

- k.č. 216 nastala od k.č. 127, . . . površine 235 m2,

- k.č. 217 nastala od k.č. 58,. . . . površine 190 m2,

- k.č. 219 nastala od k.č. 115, . . . površine 209 m2,

- k.č. 220 nastala od k.č. 133, . . . površine 137 m2,

- k.č. 221 nastala od k.č. 67,. . . . površine 185 m2,

- k.č. 222 nastala od k.č. 132,. . . . površine 80 m2,

- k.č. 118 površine 224 m2,

- k.č. 69 površine 217 m2,

- k.č. 60 površine 403 m2,

- k.č. 128 površine 139 m2 i

- k. č. 116 površine 683 m2,

sve k.o. Sarajevo XLVIII, stari premjer, ukupne površine 4.774 m2, u cilju dodjele koncesije za izgradnju javne podzemne garaže kod Narodnog pozorišta u Sarajevu.

 

Član 2.

Naknadna saglasnost za raspolaganje zemljištem iz člana 1. ove odluke, Kantonu Sarajevo - Vladi Kantona Sarajevo, daje se bez prava na promjenu upisa prava raspolaganja u zemljišnim knjigama.

 

Član 3.

Naknadna saglasnost iz člana 1. ove odluke, daje se na određeno vrijeme i ista je na snazi dok je na snazi i Ugovor o koncesiji zaključen dana 22.10.2010. godine, između Kantona

Sarajevo - Vlade Kantona Sarajevo - Ministrstva saobraćaja, po Odluci Vlade Kantona Sarajevo broj 02-05-18793-6/08 od 27.05.2008. godine, kao koncesora i "Centrotrans-trans port robe" d.d. Sarajevo, kao koncesionara. U slučaju da se pristupi realizaciji ugovornih obaveza,

Kanton Sarajevo - Vlada Kantona Sarajevo – Ministarstvo saobraćaja, se obavezuje da će od Općine Centar Sarajevo, zatražiti dodjelu gradskog građevinskog zemljišta iz člana 1. Ove odluke, u skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu Federacije BiH ("Službene novine Federacije BiH", br. 25/03, 16/04 i 67/05).

 

Član 4.

Ova Odluka stu pa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na Oglasnoj ploči Općine Centar Sarajevo, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 01-23-1396/13

28. marta 2013. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajuća

Općinskog vijeća

Mr. sc. Varja Nikolić, s. r.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: