Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o provođenju Urbanističkog projekta Jezerine-Poljine

Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 23,13.06.2013.

Na osnovu člana 47. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05), člana 29. Zakona o lokalnoj samoupravi - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 22/00) i čl. 10. i 68. Statuta Općine Centar Sarajevo - Prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 23/04), Općinsko vijeće Centar Sarajevo je, u nastavku Šeste redovne sjednice održane dana 14.05.2013. godine, donijelo

 

ODLUKU

O PROVOĐENJU URBANISTIČKOG PROJEKTA

"JEZERINE - POLJINE"

 

Član 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti korištenja, izgradnje, uređenja i zaštite prostora i način provođenja Urbanističkog projekta "Jezerine - Poljine" (u daljem tekstu: Plan), a naročito: granice prostorne cjeline i granice raznih namjena, urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju građevina, uvjeti za privremeno korišćenje javnih površina, uređenje građevinskog zemljišta, uređenje zelenih i slobodnih površina.

 

Član 2.

Granica obuhvata polazi od tačke br. l sa koordinatama y= 6531619, x= 4861860, koja se nalazi na međi između parcela k.č. 838 (put) i 698/2, zatim produžava na jugoistok idući putem k.č. 838 (obuhvata ga) i dolazi do tačke br. 2 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 838 i 593, a ima koordinate y= 6531688, x= 4861818, granica potom ide na jug obuhvatajući parcele k.č. 709 i 711, zatim sječe put k.č. 839 i dolazi u tačku br. 3 sa koordinatama y= 6531491, x= 4861695. Granica obuhvata produžava na sjever obuhvatajući put k.č. 839 u dužini od 45m, zatim se lomi na sjeveroistok idući međama parcela k.č. 711, 710 i 709 (obuhvata ih) i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. POLJINE, Općina Centar. Površina obuhvata iznosi P= 1,7 ha.

 

Član 3.

Izgradnja objekata i drugi zahvati u prostoru na području obuhvata Plana vršiće se na osnovu uvjeta utvrđenih u Planu.

 

Član 4.

U sklopu obuhvata ovog Plana definisane su zone sa slijedećim namjenama:

– Stambena zona i

– Saobraćaj.

 

Član 5.

Urbanističko-tehnički uvjeti za izgradnju objekata su:

– Realizacija objekata vrši se u skladu sa regulacionom i građevinskom linijom definisanom ovim Planom.

– Arhitektonsko oblikovanje, veličina i horizontalni gabarit objekata prema Idejnom projektu individualni stambeni objekti, autor Babović Sejdo, dia ("Projekt invest" d.o.o. Sarajevo).

– Koeficijent izgrađenosti utvrđen je i prezentiran u tekstualnom obrazloženju Plana.

– Sve objekte predviđene ovim Planom, u arhitektonskom smislu oblikovati i graditi od savremenih materijala.

– Nivelacione kote prizemlja planiranih objekata u odnosu na saobraćajnicu - ulicu utvrdit će se na osnovu nivelacionih kota saobraćajnica datih u Planu.

– Nivelete pješačkih saobraćajnica, kao i prilazi i ulazi u građevine, moraju biti isprojektovane i izvedene prema Uredbi o urbanističko-tehničkim uvjetima, prostornim standardima i normativima za otklanjanje i sprečavanje stvaranja arhitektonsko-urbanističkih barijera za kretanje invalidnih lica koja koriste tehnička i ortopedska pomagala ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 5/00).

– Priključke na saobraćajnice i mrežu komunalnih instalacija treba u svakom konkretnom slučaju posebno projektovati, a u skladu sa Planom i važećim normativima za predmetne vrste priključaka. Obavezno je projektovanje brojila za sve vrste instalacija i njihovo ugrađivanje za potrebe svakog potrošača.

 

Član 6.

– Uređenje građevinskog zemljišta se mora izvesti u obimu i na način kako je predviđeno Planom.

– Izgradnja građevina se ne može započeti bez prethodnogminimalnog uređenja građevinskog zemljišta, što podrazumijeva obezbjeđenje adekvatnog saobraćajnog pristupa parceli, priključenje na vodovodnu, kanalizacionu i elektroenergetsku mrežu, eventualno izmještanje vodova komunalne infrastrukture, te potrebnih radova na sanaciji i stabilizaciji terena.

– Izgradnja građevina u obuhvatu Plana ne može započeti prije uklanjanja objekata predviđenih za rušenje.

– Privremeno korištenje građevinskog zemljišta koje nije privedeno krajnjoj namjeni se ne može odobriti.

 

Član 7.

– Saobraćajne površine, površine za parkiranje i garažiranje vozila utvrđene su planom - faza saobraćaja.

– Za stambenu izgradnju potrebno je obezbijediti 1 stan – 1 parking mjesto.

– Objekti garaže mogu biti samo prizemni.

– Namjena garažnog prostora se ne može mijenjati.

– U saobraćajne površine spadaju novoplanirane i postojeće rekonstruisane kolske i pješačke površine.

 

Član 8.

Izgradnja i uređenje zelenih površina vrši se na osnovu Idejnog rješenja hortikulture, koji je sastavni dio Plana.

 

Član 9.

Izgradnja i postavljanje objekata privremenog karaktera može se odobriti samo za potrebe izgradnje arhitektonskih objekata, objekata komunalne infrastrukture i saobraćajnica koji su u funkciji gradilišta unutar obuhvata ovog Plana i koji se moraju ukloniti nakon završetka radova.

 

Član 10.

Uslovi za sklanjanje stanovništva i materijalnih dobara moraju biti obezbjeđeni u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća ("Službene novine Federacije BiH", broj 39/03) i odredbama Uredbe o mjerilima, kriterijima i načinu izgradnje skloništa i tehničkim normativima za kontrolu ispravnosti skloništa ("Službene novine Federacije BiH",

broj 21/05).

 

Član 11.

Pri izdavanju dozvole za građenje arhitektonskih objekata potrebno je pribaviti geološki nalaz i uslove temeljenja od stručnih institucija, a statički proračun mora se dimenzionirati za potrebe najmanje 8o MCS.

 

Član 12.

Ova Odluka stu pa na snagu narednog dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Općine Centar Sarajevo, a naknadno će se objaviti u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

Broj 01-23-1859/13

14. maja 2013. godine

Sarajevo

 

Predsjedavajuća

Općinskog vijeća

Mr. sc. Varja Nikolić, s. r

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: