Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni oglas o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama

Izvor: Dnevni Avaz, 06.07.2013.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Zeničko-Dobojski Kanton

OPĆINA BREZA

Općinski načelnik

 

Služba za privredu, finansija i opću upravu

 

Broj: 02/1-27-1964/13

Breza, 01. 07.2013. godine

 

Na osnovu člana 34. Zakona o cestovnom prijevozu Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH", broj 28/06 i 2/10) i člana 4. Pravilnika o kriterijima, postupku i načinu usklađivanja, registracije i ovjere redova vožnje te sadržaju i načinu vođenja registra („Službene novine Federacije BiH", broj: 79/06) Općinski načelnik, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

o pokretanju postupka usklađivanja i registracije redova vožnje

za linijski prijevoz putnika na općinskim autobusnim linijama

 

1. Pokreće se postupak usklađivanja i registracije redova vožnje za linijski prjievoz putnika na općinskim autobusnim linijama na području općine Breza, za 2013/2016. godinu.

 

2. U postupku usklađivanja redova vožnje na području općine Breza mogu učestvovati svi zainteresirani prijevoznici koji imaju licencu „A" za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika za prijevoznika ili licencu prijevoznika za obavljanje međunarodnog linijskog prijevoza putnika i ispunjavaju uslove propisane Zakonom.

 

3.Uz zahtjev prijevoznik je dužan dostaviti sljedeću dokumentaciju: 1)

- Spisak starih redova vožnje (obrazac broj 1. Pravilnika)

- Spisak starih redova vožnje sa promjenom usljed više sile (obrazac broj 2. Pravilnika)

- Spisak starih redova vožnje sa promjenom (obrazac broj 3. Pravilnika)

- Spisak novih redova vožnje (obrazac broj 4. Pravilnika)

- Prijedlog redova vožnje (obrazac broj 5. Pravilnika)

- Obrazac za promjenu dostavljenog reda vožnje (obrazac broj 6. Pravilnika)

 

II)

- Licencu „A" za obavljanje javnog linijskog prijevoza putnika za prijevoznika ili licencu prijevoznika za obavljanje međunarodnog linijskog prijevoza putnika - kopija,

- Važeća rješenja o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za autobuse ili potvrde o ispunjavanju tehničko-eksploatacionih uslova za autobuse za obavljanje međunarodnog linijskog prijevoza putnika, koje izdaje stanica za tehnički pregled vozila - kopija,

- Uvjerenje ili potvrdu izdatu od strane nadležnog organa, kojom se potvrđuje da prijevoznik nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda zaključno sa krajem 2012. godine - original ili ovjerena kopija,

- Ovjerenu kopiju zaključenog ugovora o osiguranju putnika od posljedica nesretnog slučaja,

- Za linije koje će se održavati u kooperaciji dostaviti Ugovor o kooperaciji koji sadrži slijedeće elemente: režim zajedničkog održavanja linije od strane kooperanata, način sticanja i raspodjele dobiti između kooperanata, način formiranja cijene i druge elemente, s tim da je i kooperant dužan dostaviti svu dokumentaciju potrebnu za provođenje ovog postupka,

 

- Originalne uplatnice za troškove postupka usklađivanja i registracije redova vožnje iz kojih je vidljiva uplata za svaki polazak, odnosno povratak. Ukoliko ima više redova vožnje, prijevoznik može jednom uplatnicom uplatiti za sve polaske/povratke, s tim da napravi i ovjeri spisak svih polaza-ka/povrataka na koje se uplata odnosi.

 

4. Prijedlozi redova vožnje koji se dostavljaju na usklađivanje moraju sadržavati oznake, deklaracije i druge podatke unesene u propisane obrasce i moraju se dostaviti u 2 primjerka i u elektronskoj formi.

 

5. Redovi vožnje moraju biti urađeni u skladu sa važećim zakonskim propisima i usklađeni sa daljinarom i minimalnim vremenima vožnje za autobusne linije na području Federacije Bosne i Hercegovine (područje općine Breza - općinske linije), koji je sastavni dio Pravilnika o načinu, kriterijima i postupku za određivanje daljinara i minimalnih vremena vožnje („Službene novine Federacije BiH", broj 65/07,33/11,57/12 i 65/12)

6. Zahtjev sa kompletnom dokumentacijom za usklađivanje i registraciju redova vožnje dostaviti na adresu

 

OPĆINA BREZA

 Služba za privredu, finansije i opću upravu

(Odjeljenje za privredu i finansije)

„Komisija za usklađivanje i registraciju redova vožnje"

ul. Bogumilska br. 1.

71370 BREZA

 

u zapečaćenoj koverti sa obaveznom naznakom „USKLAĐIVANJE REDOVA VOŽNJE -NE OTVARAJ".

 

7. Zahtjeve sa propisanom dokumentacijom zainteresovani prijevoznici dužni su dostaviti u roku od 30 dana od dana objave oglasa.

 

8. U postupku usklađivanja i registracije neće se razmatrati:

- redovi vožnje koji nisu urađeni u skladu sa Pravilnikom,

- redovi vožnje koji su neblagovremeno dostavljeni;

- redovi vožnje prijevoznika koji ne priloži dokumentaciju sa vjerodostojnim dokazima iz člana 6. Pravilnika;

- redovi vožnje prijevoznika koji nije dostavio dokaz o izvršenoj uplati propisane naknade za provođenje postupka usklađivanja redova vožnje;

- redovi vožnje bez prometnog smisla

- neblagovremeni i nepotpuni zahtjevi

 

Za prisustvovanje javnog otvaranja prispjele dokumentacije u prostorijama Općine Breza, kontaktirati će se svi subjekti koji su konkurisali na Javni oglas.

 

Preuzimanje potrebne dokumentacije po gore definisanom oglasu možete uraditi u kancelariji Odjeljenja za privredu i finansije i na web stranici www.opcinabreza.com.

 

Prijevoznici potrebne informacije mogu dobiti u Odjeljenju za privredu i finansije na telefon broj: 032/786-060.

 

Pomoćnik načelnika Meliha Beširević

 

Dostavljeno:

1. Oglasna ploča

2. web administrator

3. a/a

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: