Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Dodjela koncesija za eksploataciju kamena dolomita na lokalitetu Nikolin potok, Općina Bugojno

Izvor: Dnevni list, 09.07.2013.

SREDNJOBOSANSKI KANTON

MINISTARSTVO PRIVREDE

TRAVNIK

 

Na osnovu člana 6. stav 2. Zakona o koncesijama (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj: 40/02 i 61/06), člana 5. i 6. Zakona o koncesijama (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: 8/09 i 6/13), Odluke Vlade Srednjobosanskog kantona o pokretanju postupka dodjele koncesije za eksploataciju kamena dolomita na lokalitetu «Nikolin potok» - Općina Bugojno broj: 01-02-272/13 od 07.06.2013. godine, Ministarstvo privrede objavljuje

 

POZIV NA JAVNI NATJEČAJ

za podnošenje ponuda-tender za dodjelu koncesija za: eksploataciju kamena dolomita na lokalitetu «Nikolin potok» - Općina Bugojno,

šifra S-5/13

1. Predmet koncesije

Eksploataciju kamena dolomita na lokalitetu «Nikolin potok», površine 8,74 ha

- Općina Bugojno,

2. Vrijeme dodjele koncesije

Koncesija za eksploataciju se dodjeljuje na vrijeme od 30 godina, od dana potpisivanja ugovora o koncesiji.

3. Lokalitet eksploatacije

Širi lokalitet je:

«Nikolin potok» - Općina Bugojno

Lokacija je definirana na situacijskoj karti terena, koja će ponudačima biti data na uvid.

4. Pravo učešća

Pravo na učešče na javnom pozivu imaju pravne osobe osnovane u skladu s posebnim zakonima Federacije BiH te registrovane za obavljanje djelatnosti koja je predmet javnog poziva i imaju odgovarajuća stručna lica i opremu.

5. Obaveze koncesionara i rok za rješavanje imovinsko pravnih odnosa

Koncesionar se obavezuje slijedeće:

- obavljati eksploataciju u skladu sa odredbama važečih propisa o eksploataciji mineralnih sirovina

- riješiti imovinsko pravne odnose prije ulaska u posjed

- izmiriti troškove istraživanja investitoru, prema projektu istraži- vanja, u iznosu od: 101.000,00 KM, prema specifikaciji istražnih radova koje je proveo investitor.

6. Ponuda iznosa i načina piaćanja naknade za koncesiju

- jednokratna naknada za koncesiju eksploatacionog prostora je najmanje 100 KM/ha

- postotak prosječne cijene po m3 čvrste mase kamena dolomita (najmanje 3%)

7. Obavezni uslovi i standardi za vršenje djelatnosti

Po dobijanju koncesije koncesionar je dužan zatražiti odobrenje za eksploataciju kojim će biti definisani uslovi eksploatacije, položaj eksploatacijskog prostora, način eksploatacije i rokovi u kojima se moraju izvršiti pripremne radnje za početak eksploatacije, a potom je koncesionar dužan pribaviti odobrenje za obavljanje radova. Koncesionar se obavezuje da će se pridržavati svih zakonskih propisa i standarda koji regulišu pitanja eksploatacije mineralnih sirovina, zaštite okoline, vodoprivrede, šumarstva i zaštite na radu.

8. Uslovi prestanka i raskida ugovora o koncesiji

Prestanak i raskid ugovora o koncesiji regulisani sue članovima 21. i 22. Zakona o koncesijama (Službene novine Srednjobosanskog kantona, broj: broj: 8/09 i 6/13), kao i drugim pozitivnim zakonskim propisima koji ureduju oblasti eksplo- atacije gdje su propisani uslovi ukidanja odobrenja za eksploataciju mineralnih sirovina.

9. lnformacija o pravu nadzora nadležnih organa o izvršenju koncesije

Nadzor u izvršavanju ugovora o koncesiji kao i odredbi Zakona o koncesijama vrše nadležna ministarstva davaoca koncesije u okviru svojih nadležnosti, shodno članu 23. Zakona o koncesijama SBK (SL novine SBK, br: 8/09).

10. Sadržaj ponude

Ponuda treba da sadrži elemente propisane članom 7. Zakona o koncesijama (Sluzbene novine Srednjobosanskog kantona, broj: broj: 8/09 i 6/13), te članovima 8.,11. i 12. Pravilnika o načinu procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede, te o dokumentaciji potrebnoj za postupak procjene (Sl. novine SBK, br: 12/09), odnosno ponuda se sastoji iz dva dijela:«Tehnički dio ponude» i «Finansijski dio ponude».

«Tehnički dio ponude» treba da sadrži:

- naziv i tačnu adresu ponudača (mjesto, ulica, broj, teiefon, kontakt osoba i drugi podaci koji mogu poslužiti za efikasniju komunikaciju)

- ovjerenu kopiju Rješenja o upisu u sudski registar sa ovjerenim prilozima ili drugog akta kojim se dokazuje da ponudač ima pravo obavljati djelatnost istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina

- ovjerenu kopiju Uvjerenja o poreznoj registraciji / Uvjerenja o registraciji obaveznika poreza na dodanu vrijednost

- potvrdu nadležnog organa o redovnom plačanju poreza

- potvrdu nadležnih organa o redovnom plačanju doprinosa za PIO/ MIO i zdravstveno osiguranje

- izjavu ponudača da nije bio neuspješan u izvršavanju ugovora o koncesiji u protekle tri godine do momenta objavljivanja ovog Javnog poziva odnosno za korisnike koncesija

- potvrda kantonalnog Ministarstva finansija o redovnom plačanju naknade za koncesiju

- uvjerenje nadležnog suda da odgovomo lice nije u posljednjih 5 godina osuđivano zbog kršenja propisa kojima se sankcionišu privredni prijestupi,

- uvjerenje nadležnog suda da ponudač nije pod stečajem ili likvidacijom,

- reference lista ponudača (lista glavnih usluga pruženih u posljednje 3 godine sa ukupnim vrijednosnim iznosima, datumima i primateljima),

- kvalifikaciona struktura zaposlenih kadrova i njihove reference popis raspoložive opreme ponudača

«Finansijski dio ponude« treba da sadrži:

- studiju o ekonomskoj opravdanosti u sklopu koje če biti sadržane procjene zaštite okoliša

- ponudu visine i načina plačanja naknade za eksploataciju mineralne sirovine

- dokaz o osiguranim finansijskim sredstvima:

- koeficijent finansijske stabilnosti

- koeficijent finansiranja

- koeficijent opće likvidnosti

- ponudene garancije za plaćanje naknade za eksploataciju mineralne sirovine

- izjava poslovne banke da ponudač raspolaže potrebnim finansijskim sredstvima ili da može pribaviti sredstva za eksploataciju mineralne sirovine,

- ovjerenu kopiju bilansa stanja i uspjeha za zadnja dva izvještajna perioda

- dokaz o uplati za sudjelovanje u javnom pozivu

Napomena: Sve cijene i naknade moraju biti izražene u konvertibilnim markama (KM)

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude:

1. Visina naknade za koncesiju:

- jednokratna naknada za koncesiju eksploatacionog prostora je najmanje 100 KM/ha

- postotak prosječne cijene po m3 čvrste mase kamena dolomitaa (najmanje 3%)

Ovaj kriterij nosi do 50 bodova.

2. Pokazatelji finansijskog stanja ponudača.

Za realizaciju ovog projekta ponudač je dužan dokazati da ima osigurana finansijska sredstva.

koeficijent finansijske stabilnosti k=1,0. Ovaj kriterij nosi do 5 bodova.

koeficijent finansiranja k= 0,5. Ovaj kriterij nosi 5 bodova.

koeficijent opće likvidnosti k= 1,0. Ovaj kriterij nosi do 5 bodova.

Ukupno do 15 bodova.

3. Iznos i vrsta investicije u programu Ovaj kriterij nosi do 5 bodova.

4. Broj radnika koje će zaposliti Ovaj kriterij nosi do 10 bodova.

5. Reference stečene u obavljanju radova koji su predmet koncesije Ovaj kriterij nosi do 10 bodova.

6. Ekološka osjetljivost projekta Ovaj kriterij nosi do 10 bodova

11. Uslovi povratka korištenog dobra

Poslije završene eksploatacije koncesionar je dužan u potpunosti završiti tehničku i biološku rekultivaciju, te površine koje su državne vratiti općini, a na otkupljenim površinama zadržati pravo korištenja.

12. Podnošenje ponuda

Naknada za sudjelovanje u javnom pozivu je 3.000,00 KM bez prava povrata.

Naknada se uplaćuje na račun budžeta SBK broj: 132-010-20125367-50 kod NLB Banka DD Tuzla, vrsta prihoda 721119.

Pismena ponuda se podnosi, na jednom od službenih jezika u BiH, u zapečaćenoj koverti na kojoj je naznačena šifrajavnog poziva i naznakom «PONUDA- NE OTVARAJ« na adresu: Ministarstvo privrede, Ul. Stanična 43.72270 Travnik. U zatvorenoj koverti sa ponudom dostavljaju se dvije zatvorene koverte sa naznakom «Tehnički dio ponude» i «Finansijski dio ponude». Ponuda se podnosi ministarstvu neposredno ili preporučenom poštom.

Rok za podnošenje ponuda je 30 (trideset) dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Prijave podnesene preporučenom poštom smatrat će se valjanim ukoliko je datum otpreme pošte u okviru roka iz prethodnog stava. Bilo koja ponuda koju Naručitelj primi nakon propisanog roka biće vraćena ponudaču neotvorena.

Nepotpune ponude neće se razmatrati.

13. Postupak izbora najpovoljnije ponude

Postupak izbora najpovoljnije ponude vršit će komisija u skladu sa Pravilnikom o načinu procjene najpovoljnije ponude za dodjelu koncesije iz nadležnosti Ministarstva privrede te o dokumentaciji potrebnoj za postupak procjene (Sl. novineSBK.br: 12/09).

Javno otvaranje ponuda obavit će se u zgradi Ministarstva privrede, ulica Prnjavor br.16. O datumu otvaranja ponuda, ponudači će biti obaviješteni, na adresu ponudača sa omotnice ponude ili na broj telefona sa ponude. Otvaranju ponuda mogu prisustvovati ovlašteni predstavnici ponudača, predstavnici sredstavajavnog informisanja i zaposlenici Ministarstva privrede. Sve dodatne informacije i uvid u dokumentaciju, zainteresovani mogu dobiti u Ministarstvu privrede Travnik, Ulica Prnjavor br,16.,tel:++387/30 511- 217;fax:++387/30 511-729, e-mail: min.priv@bih.net.ba.

 

MINISTAR

mr.sci.Sedžad Milanović

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: