Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni konkurs za predlaganje dobitnika Javnih priznanja u 2013. godini u povodu obilježavanja značajnih datuma iz istorije Tuzle i Bosne i Hercegovine

Izvor: Dnevni Avaz, 11.07.2013.

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosna i Hercegovina

Tuzlanski kanton

OPĆINA TUZLA

Općinsko vijeće

Komisija za odlikovanja i priznanja

Broj: 01- 05-004925-2013

Tuzla, 08.07. 2013. godine

 

Na osnovu člana 50. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Tuzla ( "Službeni glasnik općine Tuzla ", broj 7/05 i 7/11.) i člana 23. Odluke o javnim priznanjima ("Službeni glasnik općine Tuzla", broj 10/07, 5/08 i 6/09 ), člana 3. Odluke o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2013, Komisija za odlikovanja i priznanja Općinskog vijeća Tuzla, raspisuje:

 

JAVNI KONKURS

za predlaganje dobitnika Javnih priznanja u 2013. godini u povodu obilježavanja slijedećih značajnih datuma iz istorije Tuzle i Bosne i Hercegovine:

1.  Drugi oktobar

2.  Dvadesetpeti novembar

Pozivaju se vijećnici i klubovi vijećnika, Općinski načelnik, tijela mjesne samouprave, tijela državne vlasti, ustanove, privredna društva, strukovne komore, vjerske zajednice, političke stranke, nevladine organizacije i druge pravne osobe da, u skladu s članom 19. Odluke o javnim prizanjima i članom 3. Odluke o načinu dodjeljivanja javnih priznanja u 2013. godini dostave obrazioženu incijativu za dodjelu Javnog priznanja u 2013. godini, Komisiji za odlikovanja i priznanja Općinskog vijeća Tuzla, a prema sljedećim

KRITERIJIMA ZA DODJELU JAVNIH PRIZNANJA

a) Priznanje Povelja grada Tuzle

Povelja grada Tuzle se dodjeljuje u povodu 2. oktobra - Dana oslobođenja Tuzle.

Povelja je najviše tuzlansko priznanje. Povelja se dodjeljuje građanima Tuzle, grupi građanaTuzle i drugim licima koje rade na području općine Tuzla, privrednim društvima, ustanovama, vjerskim zajednicama, udruženjima građana i drugim pravnim licima za njihov doprinos i postignute rezultate u teorijskom i praktičnom radu u oblastima nauke, privrede, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite i dječije zaštite, unapređenje i afirmacija tolerancije, kulture dijaloga i drugih oblasti života u Tuzli, u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine, zaštiti i afirmaciji Ijudskih prava i sloboda garantovanih međunarodnim konvencijama, Ustavom i zakonima, kao i spašavanje Ijudi, imovine, unapređivanja uslova života u Tuzli, unapređivanja demokratije, suživota i afirmacija ugleda Tuzle u Bosni i Hercegovini i inostranstvu.

Kriteriji za dodjelu Povelje su:

- najbolji rezultati postignuti u teorijskom i praktičnom radu na pojedinom području djelovahja (u oblasti nauke, privrede, prosvjete, kulture, umjetnosti, sporta, zdravstva, socijalne zaštite okoline i drugim oblastima),

- objavljena, prikazana, izložena, izvedena ili na drugi način prezentirana i nagrađena ostvarenja i rezultati,

- izuzetan doprinos u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine,

- izuzetan doprinos i javno zalaganje i rad na očuvanje demokratije i zaštite i osnovnih prava i sloboda čovjeka koja su proklamovana međunarodnim konvencijama, ustavom i zakonima,

- izuzetan doprinos unapređivanju uslova života u Tuzli,

- transparentan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije vrijednosti Tuzle i Bosne i Hercegovine,

- javno objavljeni podaci iii rezultati za doprinos razvoju lokaine i šire zajednice, kao i javno objavljeni podaci lii rezultati o racionalizatorstvu, pronalascima i izumima čime se povećava produktivnost rada i ekonomićnost,

- općepoznati ugled stručnjaka ili djelatnika iz odrađenih oblasti, odnosno uspješnog privrednog društva, ustanove, udruženja građana i drugog pravnog subjekta i

- javno objavljeni ili zvanično pribavljeni podaci o učešću u spašavanju Ijudskih života i imovine.

b) Priznanje Počasni građanin Tuzle

Počasnim građaninom Tuzle može se proglasiti osoba koja je dala naročiti doprinos u afirmaciji vrijednosti demokratskog društva, historijskih događaja i tradicije bosanskohercegovačkih naroda, za razvijanje boljeg položaja i ugleda općine Tuzla, njenih odnosa s drugim lokalnim zajednicama u zemlji i inostranstvu te za razvoj Općine u cjelini ili pojedinih njenih dijelova, državnik ili dužnosnik druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela posebno zaslužan za općinu Tuzla i Bosnu i Hercegovinu u afirmaciji njihovih vrijednosti u skladu sa općeprihvaćenim načelima savremenog svijeta.

c) Priznanje Tuzlanska plaketa

Tuzlanska plaketa se dodjeljuje građanima ili grupi građana Tuzle, kao i drugim licima koji rade i djeluju na području općine Tuzla, udruženjima građana, privrednim društvima, ustanovama i drugim pravnim licima za njihov doprinos i postignute rezultate u radu, afirmaciji i zaštiti Ijudskih prava i sloboda, toleranciji i demokratiji, zaštiti na radu i zaštiti okoline, kao i za doprinos za odbranu Tuzle i Bosne i Hercegovine u spašavanju Ijudi i imovine, unapređivanju uslova života u Tuzli, afirmirmaciji i razvoju lokalne samouprave i mjesnih zajednica, a samim time i Tuzle, afirmaciju Tuzle u zemlji i inostranstvu, kao i unapređivanju socijaone i dječije zaštite.

Kriteriji za dodjelu Tuzlanske plakete su:

- nadprosječno ostvareni rezultati u radu i mjerljiv i vidljiv doprinos i priznati radovi i rezultati u racionalizaciji, pronalascima i izumima,

- mjerljiv doprinos u odbrani Tuzle i Bosne i Hercegovine,

- naročit doprinos i javno zalaganje za razvoj demokratije, tolerancije, zaštite Ijudskih prava i sloboda,

- mjerljiv doprinos unapredenja uslova života u mjesnoj zajednici,

- transparentan, javan i stalan rad i javno istupanje u cilju afirmacije i promocije tuzlanskih vrijednosti,

- naročit doprinos u ostvarivanju zaštite na radu i zaštite okoline,

- općepoznati ugled stručnjaka ili aktiviste iz određenih oblasti (privrede, društvenih djelatnosti, u mjesnoj zajednici, udruženju građana i sl.),

- naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davalac krvi, poznati humanisti i sl.) i

- mjerljiv doprinos spašavanju Ijudskih života i imovine.

d) Priznanje Tuzlanska lenta

Tuzlanska lenta se dodjeljuje gradanima ili grupi građana Tuzle za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji manjih konkretnih projekata od javnog interesa.

Kriteriji za dodjelu priznanja Tuzlanske lente su:

- javno objavljen ili općepoznat uspjeh ili doprinos građanina ili grupe građana Tuzle za postignute uspjehe i njihov doprinos u realizaciji konkretnog (manjeg) projekta od javnog interesa,

- naročit doprinos u ostvarivanju zaštite na radu i zaštite okoline,

- naročit doprinos u radu humanitarnih organizacija (npr. višestruki davalac krvi, poznati humanisti i sl.) i

- mjerljiv doprinos spašavanju Ijudskih života i imovine.

e) Priznanje Zahvalnica

Zahvalnica se dodjeljuje kao znak zahvalnosti i odavanje priznanja, u povodu jubileja fizičkih i pravnih lica, za konkretan uspjeh i poduhvat.

Kriteriji za dodjelu Zahvalnice su:

- objavljeni i općepoznati lični ili kolektivni jubileji (godišnjice) građanina ili grupe građana iz Tuzle, kao i pravnih lica koji rade i djeluju na području općine Tuzla,

- objavljeni ili općepoznati konkretan uspjeh ili poduhvat.

Inicijativa za dodjelu jednog od javnih priznanja se dostavlja u pismenom obliku i snimljena na cd ili disketu i sadrži sljedeće:

- ime, prezime i adresu kandidata, odnosno naziv prvrednog društva, ustanove, vjerske zajednice, udruženja građana i drugih pravnih subjekata što predlažu za dodjelu javnog priznanja,

- oblast iz koje se predlaže,

- obrazloženje prijedloga,

- raspoloživu dokumentaciju kojom se potvrđuju navodi iz obrazloženja,

- tačno naznačeno i opisano djelo, rad i uspjeh i sl., zbog kojih se predlaže,

- naziv javnog priznanja za koje se predlaže.

Javni konkurs će biti objavljen je na web stranici Općine Tuzla - www.tuzla.ba. Javni konkurs za podnošenje prijedloga za dodjelu javnih priznanja traje 30 dana od dana objavljivanja.

Inicijative koje budu podnesene od neovlaštenih podnosilaca, izvan roka za podnošenje ili budu nepotpune u pogledu sadržaja, neće se uzeti u razmatranje Inicijativa za dodjelu javnog priznanja u pismenom obliku se dostavlja OPĆINA TUZLA - Komisija za odlikovanja i priznanja Općinskog vijeća Tuzla.TUZLA, Ulica ZAVNOBIH-a broj 11.

 

Komisija za odlikovanja i priznanja

Općinskog vijeća Tuzla 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: