Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/finansiranje sredstvima Budžeta Opštine Novi Grad za 2014. godinu

Izvor: eKapija.ba, 11.07.2014.

Na osnovu člana 51. Statuta opštine Novi Grad (,,Službeni glasnik Opštine Novi Grad“ broj: 11/05, 2/08, 7/11 i 5/14) i člana 3.  Odluke o odabiru projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji (,,Službeni glasnik Opštine Novi Grad“ 1/13), Načelnik opštine Novi Grad o b j a v lj u j e

 

J A V N I  P O Z I V

za predlaganje projekata organizacija civilnog društva (OCD) za su/finansiranje sredstvimaBudžeta Opštine Novi Grad za 2014. godinu

 

 

I

Raspisuje se Javni poziv za predlaganje projekata za su/finansiranje sredstvima Budžeta Opštine Novi Grad za 2014. godinu, a u skladu sa Odlukom o odabiru projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji («Službeni glasnik Opštine Novi Grad» broj 1/13).

Za su/finansiranje projekata udruženja i drugih nevladinih organizacija Budžetom Opštine Novi Grad za 2014. godinu planirana su sredstva pod ekonomski kodom:

• 415200 – Grantovi u zemlji – Projekti omladinskih organizacija – 7000 KM;

• 415200 – Grantovi u zemlji – Finansiranje projekata nevladinih organizacija – 5000 KM;

 

Opština Novi Grad zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije. Odabrani projekti bi trebali da se implementiraju do 31.12.2014.godine.

Sredstva se dodjeljuju:

•udruženjima (udruženje – svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih osoba radi unapređenja i ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja, u skladu sa Ustavom i zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti)

• fondacijama (fondacija – pravna osoba koja nema svoje članstvo, a cilj njenog osnivanja je upravljanje određenom imovinom u opštem ili zajedničkom interesu).

 

II

Pravo predlaganja projekata po Javnom pozivu imaju udruženja i fondacije - aplikanti koji zadovoljavaju slijedeće opšte uslove:

• da su osnovani i registrovani u BiH

• da su vođeni od strane državljana BiH

• da svoje aktivnosti realizuju na području opštine Novi Grad

• da su projekti namjenjeni građanima opštine Novi Grad

• da se projekti odnose na oblasti koje je Opština odredila kao prioritetne prema strateškim dokumentima

• da ne obavljaju aktivnosti u ime političkih partija

 

Prioritetne oblasti:

1. Kultura,

2. Socijalna zaštita,

3. Ekologija,

4. Turizam.

 

Sve zainteresovane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnosioce prijedloga projekata okviru Javnog poziva za predaju projektnih prijedloga u okviru Granta za NVO i Granta za mlade iz Budžeta Opštine Novi Grad.

 

III

Po Javnom pozivu za predlaganje projekata mogu se prijaviti najviše 2 (dva) projekta čiji budžet kumulativno ne prelazi 50 % svakog granta.

 

IV

Aplikanti projektni prijedlog dostavljaju putem protokola Opštine i isključivo putem prijavnog obrasca.

Prijava treba sadržavati:

1. Popunjen Prijavni obrazac sa spiskom dokumentacije za provjeru

2. Pregled budžeta

3. Logički okvir rada

4. Plan aktivnosti i promocije

5. Plan potrošnje

6. Administrativni podaci o aplikantu

7. Finansijska identifikaciona forma

8. Izjava o podobnosti

9. Narativni budžet

10. Prijedlog projekta

 

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na službenoj stranici Opštine: www.opstina-novigrad.com.

 

V

Osim dokumenata iz tačke IV ovog javnog poziva uz prijedlog projekta obavezno se prilaže:

1. Rješenje o registraciji za aplikanta i partnera ako postoji (original ili ovjerena kopija rješenja),

2.  Jedinstveni identifikacijski broj (JIB),

3.  Opisni izvještaj o realizovanim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije odnosno Program rada za tekuću ili narednu godinu za novoosnovane organizacije,

4. Podaci o osobama koje realizuju projekat (kraći CV),

5. Drugi dokumenti koji mogu biti relevantni

 

Aplikant može tražiti ukupan iznos vrijednosti projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan naznačiti u zahtjevu.

 

VI

Komisija vrednuje prijedloge projekata prema kriterijima:

1. Finansijski i operativni kapacitet

2. Relevantnost

3. Metodologija

4. Održivost

5. Budžet i racionalnost troškova

 

Napomena: Kriteriji su detaljnije razrađeni u članu 9. Odluke o odabiru projekata nevladinih/neprofitnih organizacija po LOD metodologiji.

 

VII

Neće biti finansirani projekti:

•udruženja koja nisu izvršila svoje obaveze po ranije odobrenim projektima finansiranim iz budžeta Opštine,

• koji se odnose na povremene konferencije, osim ako su neophodne za uspješnu implementaciju projekta,

• koji se odnose na finansiranje redovnih aktivnosti podnosioca projektnog prijedloga ili njihovih partnera,

•koji se baziraju na investicionim ulaganjima, adaptaciji ili izgradnji kapitalnih objekata, ili na kupovinu opreme osim ako je neophodna za uspješnu implementaciju projekta,

• kojima je predviđen dio administrativnih troškova (ljudski resursi, putovanja/prijevoz, kancelarijski troškovi) veći od 20% od ukupnih troškova projekta,

• koja predstavljaju individualna sponzorstva/stipendije za školovanje ili za učestvovanje u radionicama, seminarima, konferencijama, kongresima, trening kursevima,

•koji su namjenjeni prema političkim aktivnostima,

•koji su namjenjeni za isključivu dobit pojedinaca,

•koji se zasnivaju na dodjeljivanju sredstava trećoj strani;

Projektni prijedlozi sa nepotpunom dokumentacijom dostavljeni mimo predviđenog roka neće biti razmatrani ni finansirani.

 

VIII

Prijava, odnosno predlaganje projekata po javnom pozivu, podnosi se putem pošte u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Novi Grad, ulica Petra Kočića 2, sa naznakom: Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata „Prijava projekta", a može se podnijeti i neposrednom predajom ovlaštenom službeniku za prijem podnesaka u Opštinskoj upravi Novi Grad (Šalter sala).

O primljenoj pošiljci u Opštini će se voditi uredna evidencija i izdati potvrda o prijemu.

 

IX

Krajnji rok za prijavu projekta po Javnom pozivu je 25.7.2014. godine do 15.00 časova.  Javni poziv će biti objavljen na službenoj web stranici Opštine Novi Grad, Radiju Novi Grad i oglasnim tablama Opštine.

Blagovremeni i potpuni prijedlozi projekata vrednuju se prema kriterijima s pripadajućim brojem bodova.

Odluka o raspodjeli sredstava s tabelarnim prikazom svih udruženja bit će objavljena na Internet stranici Opštine i biće dostavljena svim učesnicima u projektu pojedinačno.

Međusobna prava i obaveze između Opštine Novi Grad i OCD-a kojima budu dodijeljena sredstva za sufinansiranje projekata urediće se Ugovorom.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: