Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za provođenje programa Istraživanje i procjena troškova koji nastaju kao posljedice invaliditeta

Izvor: eKapija.ba, 19.07.2014.

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

Ul. MARKA MARULIĆA BR. 2

SARAJEVO

 

Temeljem Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava s kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike (“Službene novine Federacije BiH”, broj 46/14) i Odluke o raspodjeli sredstava u okviru „Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama – Strategija za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011-2015“ tačka 3.4. Implementacija aktivnosti definisanih u strategiji - istraživanja putem javnog poziva utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike broj: 02-14/3-1794/14 od 10.07.2014. godine, federalni ministar rada i socijalne politike o b j a v lj u j e

 

JAVNI POZIV ZA PROVOĐENJE PROGRAMA

„ISTRAŽIVANJE I PROCJENA DODATNIH TROŠKOVA KOJI NASTAJU KAO POSLJEDICE INVALIDITETA“

 

Vremenski okvir: 31. decembar, 2014.

I) Uvod

Osobe sa invaliditetom su jedna od najisključenijih skupina društva ne samo zbog prirode i posljedica invaliditeta na njihovo funkcionisanje, nego i zbog nedovoljno senzitivnih normativnih i praktičnih rješenja koja se odnose i reflektuju na položaj ove populacije. Ako se ima u vidu da su invaliditet i siromaštvo u našem društvu u većini slučajeva komplementarne pojave, onda je primarni zadatak državnog sistema da u svom radu bude više senzitivan za pitanja invaliditeta. Pri tome je važno da se koristi hilistički pristup.

Najkvalitetnija rješenja kreiraju se na osnovu konkretnih pokazatelja stanja u datoj oblasti, u ovom slučaju na osnovu rezultata istraživanja faktora koji determiniraju položaj osoba sa invaliditetom.

U okviru Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011.-2014. godina planirano je više istraživanja, a jedno od najznačajnijih u poglavlju „Socijalna zaštita“ je istraživanje i procjena dodatnih troškova koji nastaju kao posljedice invaliditeta.

Rezultati ovog istraživanja trebaju pružiti informacije o tome koje dodatne troškove osobe sa invaliditetom i njihove porodice snose zbog invaliditeta, procjenu tih troškova i utjecaj na socioekonomski položaj, a rezultati tih istraživanja trebaju poslužiti u kreiranju zakonskih i praktičnih rješenja u oblastima koje će biti uključene u istraživanje, kao i svih drugih oblasti u kojima se može očekivati utjecaj istraživanih varijabli.

Područje istraživanja: Federacija Bosne i Hercegovine.

II) Cilj i zadaci istraživanja

U smislu izvršavanja obaveze iz Strategije za izjednačavanje mogućnosti za osobe sa invaliditetom u Federaciji BiH 2011.-2014. godina, cilj ovog istraživanja je da se obezbijede egzaktni pokazatelji o utjecaju invaliditeta na troškove života osoba sa invaliditetom i njihovih porodica. Istraživanje će biti fokusirano na oblasti svakodnevnog funkcionisanja, održavanje zdravlja, te zadovoljavanja obrazovnih i kulturnih potreba.

Istraživanje obuhvata sljedeće zadatke:

1. Utvrditi koji dodatni troškovi nastaju usljed invaliditeta za osobu sa invaliditetom i njenu porodicu u oblasti:

- svakodnevnog funkcionisanja (stanovanje, režije, održavanje domaćinstva, hrana, higijena, mobilnost, komunikacija);

- održavanja zdravlja (potrebe za ljekarskim i specijalističkim pregledima, liječenje, terapija, programi rehabilitacije);

- zadovoljavanja obrazovnih, kulturnih i sportskih potreba (transport do obrazovnih i kulturnih institucija, angažman roditelja/porodice/asistenta, učila i nastavna sredstva koje obezbjeđuje učenik...)

2. Izvršiti procjenu utvrđenih dodatnih troškova koji nastaju kao posljedica invaliditeta.

3. Na temelju dobivenih rezultata dati preporuke za izmjenu postojećeg zakonodavstva na način da predložena rješenja budu u okvirima realnih budžetskih mogućnosti i usklađena sa UN Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom.

4. Izvršiti prezentaciju rezultata za predstavnike vladinog sektora koji se utvrdi kao odgovoran organ za izvršenje preporuka, kao i predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom.

III) Obim istraživanja

Istraživanje će se provesti na području Federacije BiH u svakom kantonu u dvije općine. Mora se osigurati pokrivenost urbanog i ruralnog područja. Broj ispitanika u smislu vrste invaliditeta odredit će se na osnovu zastupljenosti u ukupnom broju osoba sa invaliditetom u ispitivanom području. Također ukupan broj ispitanika u ispitivanom području odredit će se u odnosu na ukupan broj osoba sa invaliditetom u tom području. Istraživanjem treba biti obuhvaćeno najmanje 300 ispitanika na području Federacije BiH.

IV) Izvještavanje

Udruga/organizacija podnosi mjesečni izvještaj izvršenih aktivnosti. Do 31.12.2014. godine dužna je podnijeti Izvještaj rezultata istraživanja, sa preporukama navedenim u II.3.

V) Pravo učešća

Pravo učešća u ovom javnom pozivu imaju udruge/organizacije sa sjedištem/prebivalištem na području Federacije Bosne i Hercegovine, koja su u svom Statutu kao jedan od ciljeva definirale aktivnost provođenja pravnih i ekonomskih istraživanja.

VI) Vremenski okvir

Krajnji rok za izvršenje projektnog zadatka – 31.12.2014. godine

VII) Kvalifikacije:

Udruge/organizacije

-  Relevantno višegodišnje iskustvo učesnika na projektu u obavljanju poslova istraživanja i pružanja drugih oblika usluga;

-  Poznavanje pozitivnog domaćeg i međunarodnog zakonodavnog okvira iz oblasti zaštite lica sa invaliditetom;

-  Učešće u drugim projektima koji uključuju analize i procjene specifičnih potreba lica korisnika socijalne zaštite i zaštite lica sa invaliditetom;

-  Adekvatni stručni kapaciteti za izvršenje projektnog zadatka;

-   Kvaliteta pristupa i metodologije prijedloga projekta istraživanja dodatnih troškova koji nastaju kao posljedica invaliditeta;

VIII) Dokumentacija

Udruge/organizacije

- Rješenje o registraciji;

-  Uvjerenje iz registra udruženja izdato u vrijeme podnošenja zahtjeva;

-  Statut udruženja;

-  Detaljan opis pristupa i metodologije rada na predmetnom programu sa očekivanim rezultatima;

-  Detaljan plan predviđenih aktivnosti za izvršenje projektnog zadatka; 

-  Referentna lista učesnika na projektu;

-  CV odgovornih osoba / projekt managera / koordinatora / projektnog zadatka sa referencama koje obuhvaćaju:

a) višegodišnje iskustvo u obavljanju poslova istraživanja;

b) poznavanje nacionalnog i europskog zakonodavnog okvira;

IX) Sredstva

Predviđeni iznos sredstava za izvršenje projektnog zadatka je 70.000,00 KM;

X) PROCEDURA I NAČIN PREGLEDANJA I ODABIRA PRISTIGLIH PRIJAVA

Izbor udruga/organizacija za realizaciju programa na temelju ovog Javnog poziva vršit će Povjerenstvo koje imenuje federalni ministar rada i socijalne politike.

Povjerenstvo razmatra zahtjeve i dokumentaciju zaprimljenu na temelju Javnog poziva, ocjenjuje ispunjenost uvjeta i kriterija za odobravanje, te zapisnik s obrazloženom ocjenom i prijedlogom dostavlja federalnom ministru koji donosi konačnu odluku o korisnicima sredstava.

Prije donošenja konačne odluke o odabiru Ministarstvo zadržava pravo od aplikanta tražiti dodatna pojašnjenja dokumentacije, kao i pravo odbijanja pristiglih projekata bez posebnog obrazloženja.

S odabranim korisnicima raspoloživih financijskih sredstava zaključit će se Ugovor o međusobnim pravima i obvezama ugovornih strana u vezi dodjele raspoloživih sredstava, te praćenju namjenskog trošenja dobivenih sredstava.

Prijave se, u zatvorenoj koverti, sa obaveznom naznakom na koji transfer se aplicira, podnose poštom ili se osobno predaju na pisarnici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike na adresu:

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike

Sektor za zaštitu osoba sa invaliditetom i zaštitu civilnih žrtava rata

Marka Marulića broj 2

71 000 Sarajevo

s naznakom:

“Prijava na Javni poziv za tekući transfer neprofitnim organizacijama (sa tačnom naznakom transfera na koji se aplicira) - Ne otvaraj”

Kontakt osobe: Esma Palić, Dobrica Jonjić (033/722-700)

Javni poziv objavljuje se na službenoj web stranici Federalnog ministarstva rada i socijalne politike: www.fmrsp.gov.ba, “Službenim novinama Federacije BiH” i obavijest u dva dnevna glasila.

Rok za dostavljanje prijava je 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja Javnog poziva.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: