Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Konkurs za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici

Izvor: eKapija.ba, 22.07.2014.

Na osnovu člana 14. st. 3. i 4. Zakona o izvršenju budžeta Republike Srpske za 2014. godinu (Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 107/13), člana 82. stav 2. Zakona o republičkoj upravi (Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12 i 121/12) i Pravilnika o kriterijumima i uslovima za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 15/14), Ministarstvo porodice, omladine i sporta r a s p i s u j e
 

K O N K U R S
za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici

Ministarstvo porodice, omladine i sporta u skladu sa Pravilnikom o kriterijumima i uslovima za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 15/14) finansira odnosno sufinansira projekte i aktivnosti vladinog i nevladinog sektora i to sa pozicija 481300 – Transferi udruženjima i organizacijama za afirmaciju porodice i 415200 – Tekući grantovi neprofitnim udruženjima i organizacijama za afirmaciju porodice.

1. PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU
Projekti i aktivnosti u oblasti podrške porodici mogu biti predloženi od strane registrovanog pravnog lica na teritoriji Republike Srpske, koji svojim radom doprinose stvaranju i poboljšanju uslova za razvoj porodice, promovišu porodične vrijednosti i odgovorno roditeljstvo, doprinose borbi protiv nasilja u porodici, razvijaju programe i učestvuju u obuci stručnjaka koji rade sa djecom, mladima i porodicama radi podizanja kvaliteta porodičnog života i poboljšanja uslova za rani rast i razvoj djece, doprinose stvaranju uslova za povećanje nataliteta, brigu o starima, te drugih mjera za unapređenje demografske politike u Republici Srpskoj.
Na konkursu ne mogu učestvovati fizička lica (pojedinci).


2. NAMJENA I IZNOS RASPOLOŽIVIH SREDSTAVA
Prijavljeni projekti i aktivnosti treba da se odnose na sljedeće tematske oblasti:
a) da su od opšteg interesa za Republiku i jedinicu lokalne samouprave,
b) doprinose razvoju porodice i podizanju kvaliteta porodičnog života,
v) promovišu porodične vrijednosti i odgovorno roditeljstvo,
g) doprinose povećanju nataliteta u Republici,
d) doprinose sprečavanju nasilja u porodici i zbrinjavanju žrtava nasilja u porodici,
đ) razvijaju programe i učestvuju u obuci stručnjaka koji rade sa djecom,
e) doprinose brizi o starima.
Raspodjela budžetskih sredstava vrši se za finansiranje i sufinansiranje:
a) projekata i aktivnosti udruženja i organizacija za afirmaciju porodice do 2.500,00 KM
b) projekata i aktivnosti neprofitnih udruženja i organizacija za afirmaciju porodice do 2.000,00 KM.

3. KRITERIJUMI KONKURSA

Ocjenjivanje i vrednovanje prijava po konkursu vrši se na osnovu sljedećih kriterijuma:

a) doprinos projekata i aktivnosti u promociji razvoja porodice i porodičnih vrijednosti, te podizanju kvaliteta porodičnog života,
b) doprinos projekata i aktivnosti na stvaranje uslova za podizanje nataliteta,
v) doprinos projekata i aktivnosti zdravstvenoj, socijalnoj, vaspitnoj i obrazovnoj komponenti,
g) doprinos projekata i aktivnosti zaštiti od nasilja u porodici,
d) doprinos brizi o starima.
đ) usmjerenost efekata projektnih aktivnosti prema rješavanju problema koji su od interesa za veći broj građana, odnosno samih porodica i mladih,
e) vlastito učešće u finansiranju, odnosno sufinansiranju od strane međunarodnih i drugih donatora ili jedinica lokalne samouprave,
ž) kvalitet projektne prijave,

4. NAČIN PODNOŠENjA PRIJAVA
Prijava na konkurs podnosi se u jednom primjerku, isključivo na propisanom obrascu koji se može preuzeti na Internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta: www.vladars.net> Ministarstva > Ministarstvo porodice, omladine i sporta > konkurs > Obrazac za podnošenje zahtjeva za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici. Uz obrazac kao prilog obavezno dostaviti ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
- Projekat/aktivnost,
- Statut,
- Rješenje o upisu udruženja/organizacije u sudski registar,
- Jedinstveni identifikacioni broj (JIB),
- Ugovor sa bankom o otvaranju računa.

Popunjeni obrazac sa prilozima potrebno je dostaviti (isključivo) na adresu:

Vlada Republike Srpske
Ministarstvo porodice, omladine i sporta
Trg Republike Srpske 1
78000 Banja Luka
Pod naznakom: “Za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici“


Neblagovremene i nepotpune prijave, te prijave koje nisu podnijete na propisanom obrascu i sa prilozima, kao i prijave koje nisu predmet konkursa, neće se razmatrati.

5. KOMISIJA
(1) Komisija za raspodjelu sredstava u oblasti podrške porodici razmatra pristigle prijave u skladu sa članom 11. i članom 12. Pravilnika o kriterijumima i uslovima za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti u oblasti podrške porodici (“Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 15/14).

(2) Komisija je dužna da u roku od 15 dana od dana završetka konkursa dostavi ministru izvještaj u pisanoj formi sa prijedlogom i obrazloženjem vrednovanih projekata i aktivnosti. Ministar donosi rješenje o odobravanju sredstava za finansiranje i sufinansiranje projekata i aktivnosti nakon sprovedenog konkursa, u skladu sa raspoloživim sredstvima.

6. ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVA NA KONKURS
Krajnji rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja konkursa. Konkurs se objavljuje u javnim glasilima i na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta: www.vladars.net> Ministarstva > Ministarstvo porodice, omladine i sporta > konkursi.
Korisnici sredstava dužni su da na propisanom obrascu dostave finansijski i narativni izvještaj o namjenskom utrošku sredstava. Način utroška dodjeljenih sredstava i dostavljanje izvještaja o tome predstavlja jedano od mjerila za ponovno učešće u raspodjeli.
Odobrena sredstva biće isplaćena do 31.12.2014. godine, u skladu sa raspoloživim sredstvima u budžetu. Ministarstvo porodice, omladine i sporta zadržava pravo da izmjeni iznos odobrenih sredstava u slučaju rebalansa Budžeta Republike Srpske u 2014. godini.
Rezultati konkursa biće objavljeni na internet stranici Ministarstva porodice, omladine i sporta: www.vladars.net> Ministarstva > Ministarstvo porodice, omladine i sporta.
Sve dodatne informacije po ovom konkursu možete dobiti na sljedeće telefone 051/338-309 i 051/338-316

Broj: 20.05/401-1944/14 
Dana: 21.07.2014. godine

M I N I S T R I C A

Prof. Nada Tešanović

Obrazac za podnošenje prijave na konkurs.doc

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: