Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica u opštini Šamac

Izvor: eKapija.ba, 08.08.2014.

Na osnovu člana 43. Zakona o lokalnoj samoupravi (“Službeni glasnik Republike Srpske“,  broj: 101/04,42/05, 118/05 i 98/13),član 9. stav 2. Uredbe o načinu i postupku prijavljivanja državne pomoći (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 105/13),člana 27. i 79.  Statuta opštine Šamac („Službeni glasnik opštine Šamac“, broj:3/14) i člana 8.  Pravilnika o raspodjeli podsticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica u opštini Šamac („Službeni glasnik opštine Šamac“,broj:3/14), Načelnik Opštine Šamac raspisuje:

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica u opštini Šamac

I Predmet

Predmet javnog poziva je dodjela novčanih bespovratnih sredstava pravnim licima i preduzetnicima za zapošljavanje nezaposlenih lica u opštini Šamac.  Ukupna sredstva za dodjelu podsticaja po ovom javnom pozivu iznose 50.000,00 KM, a izvor sredstava je budžet opštine Šamac.

Dodjela sredstava izvršiće se na osnovu Pravilnika o raspodjeli podsticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica u opštini Šamac („Službeni glasnik opštine Šamac“, broj 3/14 i Ugovora izmeđuNačelnika Opštine i korisnika podsticajnih sredstava i Rješenja Odjeljenja za privredu.

Sredstva podsticaja koja se isplaćuju za zapošljavanje djeteta poginulog borca Vojske Republike Srpske iznose 1.200,00 KM po radniku, sredstva za zapošljavanje visokoobrazovanih lica iznose 1.500,00 KM po radniku, sredstva za zapošljavanje bez obzira na školsku spremu za novozaposlenog radnika iznose 1.000,00 KM po radniku, aza obuku,prekvalifikaciju i dokvalifikaciju radnika podsticajna sredstva iznose do 1.000,00  KM po jednom radniku i nemogu biti veća od dvadeset procenata od ukupno budžetom predviđenih sredstava za ovu namjenu.

Odobrena sredstva isplaćuju se sljedećom dinamikom: 50% sredstava po potpisivanju ugovora o korišćenju podsticaja i zapošljavanja planiranog broja radnika, a 50% sredstava nakon šest mjeseci od dana potpisivanja ovog ugovora.

II Namjena

Sredstva koja se dodjeljuju namijenjena su za podsticanje zapošljavanja nezaposlenih lica od strane poslodavca u cilju smanjenja nezaposlenosti u opštini Šamac, a u skladu sa članom 34. i 36. Uredbe o namjeni, kriterijumima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Republici Srpskoj (“Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 105/13).  Status nezaposlenih lica imaju lica koja su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje RepublikeSrpske,odnosno Biroa Šamac i koja imaju prebivalište u opštini Šamac.  Lica koja poslodavac planira da zaposli moraju biti najmanje šest mjeseci na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, prije raspisivanja javnog poziva za dodjelu podsticaja za zapošljavanje nezaposlenih lica u opštini Šamac, osim lica koja u toku trajanja javnog poziva završe školovanje.

Lica koja poslodavac planira zaposliti ne mogu biti lica koja su bila u radnom odnosu kod poslodavca u poslednje dvije godine, prije zapošljavanja koje omogućava ostvarivanje podsticaja u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli podsticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica u opšini Šamac (“Službeni glasnik opštine Šamac“ broj3/14).

III Uslovi

Korisnik sredstava može biti pravno lice i preduzetnik, koji ispunjava sljedeće uslove:

− da ima registrovano sjedište,poslovnu jedinicu ili djelatnost na području opštine Šamac,

− da pretežna (osnovna) djelatnost pravnog lica, odnosno djelatnost u kojoj ostvarujenajveći dio ukupnih prihoda ili zapošljava najveći broj radnika bude u skladu saZakonom o klasifikaciji djelatnosti i registru poslovnih subjekata po djelatnostima U Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 66/13) i Uredbom o klasifikaciji djelatnosti Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“,broj 8/14), područje A -Poljoprivreda, šumarstvo i ribolov, područje B-Vađenje ruda ikamena,  područje C-Prerađivačka industrija, područje F-Građevinarstvo i N-Saobraćaj i skladištenje,

− da uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa najmanje u posljednjih 6mjeseci prije dana raspisivanja javnog poziva i nema dospjelih, a neizmirenih obavezau trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu podsticaja,

− da prema korisniku nije pokrenut ili otvoren stečajni, odnosno likvidacionipostupak.Korisnik sredstava može biti i poslodavac koji vrši obuku radnika koje je zaposlio ili ima namjeru zaposliti,s tim da se u tu svrhu ne može koristiti više od dvadeset procenata od ukupno planiranih sredstava.

U izuzetnim slučajevima,korisnik sredstava može biti pravno lice ili preduzetnik koji nema u momentu odobravanja sredstava sjedište,poslovnu jedinicu ili preduzetničku djelatnost na području opštine Šamac ali vrši obuku radne snage radi zaposlenja na području Opštine s namjerom da registruje sjedište,poslovnu jedinicu ili preduzetničku djelatnost i zaposli obučenu radnu snagu.

Korisnik sredstava može biti i fizičko lice koje finansira sopstvenu dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju, s tim što mu se sredstva odobravaju nakon završene dokvalifikacije ili prekvalifikacije.

Korisnik sredstava može biti invalidno lice koje je osnovalo preduzetničku djelatnost radi samozapošljavanja.

Korisnik podsticaja ne može biti pravno lice ili preduzetnik koje je:

− koristilo podsticaje u prethodnom periodu, a nakon isteka predviđenog roka zazadržavanje broja radnika, smanjilo broj zaposlenih i

− smanjilo broj zaposlenih radnika u posljednjih šest mjeseci prije raspisivanja javnogpoziva.

IV Potrebni dokumenti

Pravno lice i preduzetnikuz zahtjev za dodjelu podsticajnih sredstava obavezan je dostaviti sljedeće dokumente:(obrazac zahtjeva se može preuzeti u šalter sali ili na zvaničnoj intrnet stranici Opštine)

 - Kopija izvoda o upisu u sudski registar, ovjerena od strane nadležnog Opštinskogorgana (za pravna lica)ili Rješenje o registraciji djelatnosti od nadležnog opštinskog organa (za preduzetnike),

- Obavještenje Republičkog zavoda za statistiku Republike Srpske o razvrstavanju po djelatnostima,

- Uvjerenje Poreske uprave da pravno lice uredno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u posljednjih šest mjeseci prije dana raspisivanja javnog poziva i nema dospjelih, a neizmirenih obaveza u trenutku podnošenja zahtjeva za dodjelu podsticaja,

- Uvjerenje Poreske uprave o redovnosti u izmirivanju obaveza pravnog lica i preduzetnika po osnovu poreza i doprinosa u prethodnih godinu dana do dana raspisivanja javnog poziva,

- Fotokopija Bilansa uspjeha i Bilansa stanja za , 2012. i 2013. godinu, ovjerena odstrane nadležnog Opštinskog organa,

- Potvrda nadležnog Privrednog suda da nad pravnim licem nije pokrenut ili otvorenstečajni, odnosno likvidacioni postupak,

- Potvrda Poreske uprave Republike Srpske o broju zaposlenih radnika na danraspisivanja javnog poziva i sa stanjem na dan 31.12.2012. i31.12.2013.godine,

- Ovjerena lista zaposlenih radnika pravnog lica od strane Poreske uprave na dan raspisivanja javnog poziva,

- Dokaz o nezaposlenosti (Uvjerenje od Zavoda za zapošljavanje- Biroa Šamac, da se lice nalazi najmanje šest mjeseci na birou prije objavljivanja Javnog poziva).

- Ovjerenu izjavu pravnog lica ili preduzetnika od strane nadležnog opštinskog organa o planiranom broju zaposlenih radnika na koje se odnose sredstva podsticaja u iznosu od 1.200,00 KM (za zapošljavanje djeteta poginulog borca Vojske Republke Srpske), 1.500,00  KM (za zapošljavanje visokoobrazovanih lica) i 1.000,00 KM po radniku (za zapošljavanje bez obzira na školsku spremu za novozaposlenog radnika).

V  Provođenje postupka

Načelnik Opštine će imenovati Komisiju za provođenje postupka dodjele podsticaja.Zadatak Komisije je provođenje aktivnosti po Javnom pozivu, odnosno razmatranje prispjelih zahtjeva sa stanovišta ispunjenosti uslova, kompletnosti i ispravnosti zahtjeva te zapisničko utvrđivanje prijedloga za dodjelu podsticajnih sredstava, koji se upućuje načelniku Odjeljenja za privredu na rješavanje.

VI Obaveze

Pravno lice ili preduzetnik koje bude korisnik podsticaja, će sa načelnikom Opštine potpisati Ugovor o korišćenju podsticajnih sredstava kojim će se definisati međusobna prava, obaveze i odgovornosti.

Korisnik podsticaja će između ostalog imati obavezu da:

− po osnovu korišćenja sredstava zaposli najmanje dva, a najviše deset nezaposlenih lica,  a izuzetno načelnik Opštine može odobriti podsticaj i za veći broj radnika, ako procijeni da je to od posebnog interesa za Opštinu Šamac,

− se zapošljavanje planiranog broja radnika vrši posredstvom javnog konkursa ili pozivom za zaposlenje,

− sa novozaposlenim radnicima zaključi Ugovore o radu na neodređeno vrijeme i za njihredovno uplaćuje poreze i doprinose,

− zadrži povećani broj radnika u naredne dvije godine od dana isplate podsticaja (brojradnika prije raspisivanja javnog poziva uvećan za broj novozaposlenih radnika), - 4 -

− redovno izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa u periodu obaveze zadržavanja povećanog broja radnika,

−Odjeljenju za privredu u opštini Šamac kvartalno dostavlja rekapitulacijuobračunatih i isplaćenih bruto plata za radnike za čije zapošljavanje je dobiopodsticaj, u periodu obaveze zadržavanja povećanog broja radnika,

− omogući nadležnim organima da kontinuirano prate i kontrolišu obaveze kojeproističu iz ugovora o korišćenju podsticaja, u periodu obaveze zadržavanjapovećanog broja radnika,

− o svakoj promjeni koja može da utiče na odnose utvrđene ugovorom o korišćenjupodsticaja, obavijesti Odjeljenje za privredu u periodu obaveze zadržavanja povećanog broja radnika.

U slučaju da radnik svojim radnim sposobnostima ne zadovolji potrebe korisnika podsticaja,korisnik podsticaja može na njegovo radno mjesto zaposliti drugog radnika koji ispunjava uslove iz člana 3.Pravilnika o raspodjeli podsticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenih lica u opštini Šamac („Službeni glasnik opštine Šamac“broj3/14) i tačke II Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu podsticajnih sredstava za zapošljavanje nezaposlenoh lica, da ne bi došlo do smanjenja ukupnog broja radnika.

Kao instrument obezbjeđenja povrata podsticaja, u slučaju neispunjavanja ugovornih obaveza,pravno lice ili preduzetnik, obavezno je prije zaključenja ugovora, Odjeljenju za privredu dostaviti jednu bjanko potpisanu i ovjerenu mjenicu sa potpisanom mjeničnom izjavom, a što će biti regulisano Ugovorom.

Ukoliko se korisnik podsticaja ne pridržava ugovornih odredbi, dužan je da vrati ukupan iznos dobijenih sredstava podsticaja, uvećanih za zakonsku zateznu kamatu.

VII Rokovi

Zahtjevi po ovom javnom pozivu se mogu podnositi do 31.10.2014. godine a odobravanje i dodjela podsticajnih sredstava će teći dinamikom,shodno raspoloživim sredstvima.  Dodatne informacije mogu se dobiti u Odjeljenju za privredu na tel: 054/611-237 i 054/611-217

Zahtjevi sa potrebnom dokumentacijom se dostavljaju u šalter salu (soba broj 1) ili putem pošte na adresu:

Opština Šamac ul. Kralja Aleksandra Karađorđevića broj 4.

 

Broj: 01-022-152/14

U Šamacu, 07.08.2014. godine

 

NAČELNIK OPŠTINE

Savo Minić dipl. pravnik

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: