Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Odluka o pristupanju izradi Regulacionog plana Nova Ilidža 1

Izvor: Službene novine Kantona Sarajevo, Broj 32, 14.08.2014.

Na osnovu člana 40. i 47. Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 7/05), Općinsko vijeće Ilidža, na 19. redovnoj sjednici održanoj dana 31.07.2014. godine, donijelo je

 

ODLUKU

O PRISTUPANJU IZRADI REGULACIONOG PLANA

"NOVA ILIDŽA 1"

 

Vrsta Plana

Član 1.

Pristupa se izradi Regulacionog plana "Nova Ilidža 1", u daljem tekstu: Plan.

Granice područja za koje se Plan radi

 

Član 2.

Granica obuhvata polazi od tačke br. 1 koja se nalazi na parceli k.č. 1533/1, a ima koordinate y=6525707, x=4852685, potom produžava na sjever idući preko parcela k.č. 1533/1,2076, 294, 2076 (koordinate prelomnih tačaka: br. 2 y=6525518, x=4852824; br. 3 y=6525458, x=4852915; br. 4 y=6525490, x=4852923) i dolazi do tačke br. 5 koja se nalazi na parceli k.č. 2076, a ima koordinate y=6525379, x=4853185^ Granica obuhvata nastavlja na sjever idući obalom rijeke Željeznice (obuhvata je) i dolazi u tačku br. 6 sa koordinatama y=6525625, x=4853549, potom se lomi na jugoistok sijekući parcelu 2076 (rijeka Željeznica) i nastavlja u istom pravcu idući potokom Tilava k.č. 1667 (ne obuhvata ga) i dolazi u tačku br. 7 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1657 i 292, a ima koordinate y=6525541, x=4853405, presjeca pomenuti potok u pravcu sjeveroistoka i dolazi u tačku br. 8 koja se nalazi na međi između parcela k.č. 1657 i 276, a ima koordinate y=6525563, x=4853422. Granica obuhvata nastavlja na istok idući međama parcela k.č. 1657 potok Tilava, 274/1, 274/3, 274/2, 273 (obuhvata ih) i dolazi u tačku br. 8 koja se nalazi između parcela k.č. 273 i 1665, a ima koordinate y=6525937, x=4853582,, potom produžava na jugoistok, te jug idući preko parcela k.č. 1665, 273, 266, 267, 288, 306, 1585/1 (koordinate prelomnih tačaka: br. 11 y=6526099, x=4853386; br. 12 y=6526175, x=4853348; br. 13 y=6526120, x=4853190; br. 14 y=6526052, x=4853077; br. 15 y=6525942, x=4853017; br. 16 y=6525809, x=4852974; br. 17 y=6525828, x=4852902; br. 18 y=6525849, x=4852862; br. 19 y=6525872, x=4852840), potom skreće na jugozapad preko parcela k.č. 1585, 2170/12 i 1533/1 i dolazi do mjesta odakle je opis granice i počeo.

Sve gore navedene parcele se nalaze u K.O. Ilidža i K.O. Butmir, Općina Ilidža.

Površina obuhvata iznosi P=42,3 ha.

 

Član 3.

Plan se donosi za period od 10 godina (2014. -2024. godine).

 

Smjernice za izradu Plana

Općina Ilidža je inicirala izradu provedbenog planskog dokumenta Regulacionog plana "Nova Ilidža 1" u cilju omogućavanja realizacije izgradnje stambenih i poslovnih sadržaja sa parkovskim i rekreativnim površinama, za koji Općina ima interes, što bi ovaj prostor pretvorilo u modernu zonu koja čini kontinuitet u razvoju Općine Ilidža, Grada i Kantona.

 

Član 4.

Kroz izradu Plana potrebno je:

- Izvršiti geodetsko snimanje postojećeg stanja u obuhvatu Plana u vektorskom obliku u razmjeri 1:1000. Uz geodetske podloge potrebno je obezbijediti i podatke o posjedovnom stanju i ažurnom katastru komunalne infrastrukture;

- Izvršiti istražne radove u funkciji izrade elaborata o inžinjersko-geološkim i hidrološkim osobinama terena sa potrebnim brojem bušotina;

- Izvršiti anketiranje i valorizaciju postojećeg građevinskog fonda;

- Namjena objekata: stambeno-poslovna sa sadržajima komercijalnog i društvenog karaktera sa akcentom na urbano zelenilo;

- Na sjeverozapadu obuhvata planirati otvoreni prostor parka kao prostor jedinstvene pejzažne cjeline smještene između postojećih struktura rekreativne namjene sa historijskim parkovima koji će se vezati na prostor "Nove Ilidže", veličine cca 5-7,0 ha;

- Planirati sadržaje stambeno-poslovne namjene, spratnosti P+6 do P+12 sa uređenim javnim prostorima, parkovskim površinama, unutrašnjim dvorištima, alejama, biciklis-tičkim stazama, i potrebnim pristupnim saobraćajnicama;

- Za planirani broj stanovnika u obuhvatu treba obezbijediti društvene i komercijalne sadržaje nivoa lokalnog centra (ugostiteljstvo, trgovina, uslužno zanatstvo, finansije, obrazovanje, zdravstvo, kultura, i dr.);

- Uz rijeku Željeznicu planirati sadržaje urbanog karaktera (ugostiteljstvo i uslužne djelatnosti), i rekreativne sadržaje (šah, bočanje, skeit tereni, rolanje i sl.);

- Područje planiranja opremiti neophodnim mrežama i uređajima komunalne infrastrukture (elektroenergetika, javna rasvjeta, PTT i veze, vodovod, kanalizacija, toplifikacija - gasifikacija i dr.).

 

Zelenilo

- Zelene površine na ovom prostoru treba koncipirati i urediti tako da predstavljaju jedinstvenu kompozicionu cjelinu međusobno, ali i sa širim prostorom uz uvažavanje svih kategorija zelenila koje odgovaraju ovom ambijentu i načinu korištenja površina;

- Izbor elemenata biološke komponente, vršiti u skladu sa potencijalnom vegetacijom i prema estetsko-oblikovnim iskazima pojedinih elemenata;

- Prilikom snimanja ažurne geodetske podloge neophodno snimiti sve vrijedne stablašice i grupacije grmlja;

- Nakon snimanja, treba izvršiti inventarizaciju i valorizaciju postojećeg stanja vegetacije i sva fiziološki vrijedna i markantna stabla ili grupacije stablašica i grmlja, sačuvati i uklopiti u buduće rješenje;

- Uz rijeku Željeznicu formirati zeleni pojas koji svojim pejsažnim oblikovanjem prelazi u parkovske površine;

- U ovoj "zoni" treba vršiti sadnju stablašica u većim slobodno komponiranim grupacijama, a izbor vrsta vršiti u skladu sa potencijalnom vegetacijom i po osnovu forme, mirisa, boje-cvjetova/behara u proljeće i boje listova u jesen, koje će koloritno obogatiti čitav prostor i obezbijediti lijep izgled cjelokupnog prostora;

- Prostor treba da se organizuje kao površina sa dominantnim učešćem visokog zelenila, tj. bjelogoričnih, crnogoričnih i mješovitih grupacija, koje učestvuju u građi "punih" ploha koje dominiraju u odnosu na otvorene "prazne" površine tj. Travnjake;

- Biološku komponentu treba da čine sve tri vegetacione etaže gdje je odnos zelenih i izgrađenih površina 70% prema 30% u korist zelenila;

- Zelene površine u stambeno poslovnim zonama, zonama društvene infrastrukture i uslužnih djelatnosti i dr. treba da zastupljenošću od minimalno 30% građevinske parcele i prostornim rasporedom u skladu sa namjenom objekta, doprinesu stvaranju povoljnog mikroklimata i ugodnog ambijenta za sve korisnike;

- Zelene površine treba obogatiti visokoatraktivnim elementima biološke komponente ali i odgovarajućim elementima urbanog mobilijara;

- Površine tipa "trga" treba da se urede sa elementima građevinske komponente, koja treba da je jednoobrazna na cijelom lokalitetu, a koja je zastupljena kroz atraktivno popločanje, rasvjetu, urbani mobilijar, itd. Svi elementi građevinske komponente treba da su postavljeni tako dane remete osnovna kretanja i okupljanja na trgu;

- Biološka komponenta mora biti ravnopravno zastupljena i to prvenstveno kroz prvu vegetacionu etažu-stablašice, koje su adekvatno tretirane u nivou popločanja (metalna rešetka oko stabla);

- Za sadnju stablašica na podzemnim garažama, osigurati odgovarajuću dubinu pedosupstrata, neophodnu za uspješan i dugovječan rast (na mjestima sadnje, visinska kota završnog sloja krovne ploče podzemnih etaža treba biti minimalno 1,5 m);

- Uz postojeće i planirane saobraćajnice različitog nivoa, predvidjeti linijske sisteme zelenila uz sadnju stablašica markantnih morfoloških iskaza, a sve postojeće sisteme zadržati i dopuniti istim vrstama. Na parkinzima obavezno treba predvidjeti sadnju stablašica. Na površinama tipa skvera (rondoi i sl.) primjenjivati travni pokrivač sa cvijetnjacima na kome se, kao na fonu dobro sagledavaju pojedini primjerci i grupe drveća.

 

Saobraćaj

- U toku izrade RP "Nova Ilidža - 1" potrebno je zadržati koncept primarne saobraćajne mreže definisan važećim planovima višeg reda: Prostorni plan Kantona Sarajevo i Urbanistički plan Grada Sarajevo za urbano područje Sarajevo;

- Primarnu saobraćajnicu obuhvata ovoga plana u postojećem stanju čini dionica lokalnog puta Centar Ilidže - Sokolović kolonija - Hrasnica, koja dijelom prolazi kroz obuhvat i sav izvorno-ciljni motorni saobraćaj naselja se obavlja preko nje. Na ovu saobraćajnicu se priključuje primarna naseljska saobraćajnica kroz naselje Butmir - Butmirska cesta;

- Nevedenim planovima višeg reda primarna planirana mreža saobraćajnica je konceptualno zadržana kao i u postojećem stanju uz planirano proširenje gabarita saobraćajnice Centar Ilidže - Sokolović kolonija - Hrasnica na cijeloj njenoj dužini kao dvokolovozne sa razdjelnim pojasom u kome je planirana tramvajska pruga. Za primarnu naseljsku saobraćajnicu kroz naselje Butmir je planirana rekonstrukcija u pogledu popravljanja saobraćajno-tehničkih elemenata, ali kao jednokolovozne saobraćajnice sa po jednom saobraćajnom trakom po smjeru vožnje;

- U toku izrade ovogaplanapotrebno je ostale saobraćajnice implementirati u skladu sa prostornim mogućnostima i postojećom izgrađenošću, kako u pogledu gabarita, tako i u pogledu položaja, te zaštitnog pojasa propisanog zakonskom regulativom;

- Za sve sudionike u saobraćaju, na svim saobraćajnicama u obuhvatu, a posebno na postojećim saobraćajnicama i u zonama raskršća, neophodno je stvoriti uslove za bezbijedno odvijanje saobraćaja;

- Mrežu internih saobraćajnica obuhvata treba koncipirati na način jednostavne i pune dostupnosti svim planiranim sadržajima sa gabaritom ne manjim od 6,00 m (izuzetno 5,50 m) za dvosmjerni motorni saobraćaj, odnosno 4,50 m za jednosmjerni motorni saobraćaj, sa pješačkim stazama (po mogućnosti obostrano) širine minimalno 1,50 m;

- Mrežu saobraćajnica uskladiti sa važećim planovima kontaktnih zona;

- Ispitati mogućnost realizacije biciklističkih staza (zasebnih ili kombinovano sa pješačkim) duž primarnih

naseljskih saobraćajnica ili odvojeno, i u skladu sa distribucijom planiranih sadržaja;

- Pješačke komunikacije planirati duž planiranih saobraćajnica ili odvojeno, u skladu sa distribucijom planiranih sadržaja;

- Ispoštovati propise o preglednosti na svim saobraćajnicama u obuhvatu, a posebno u zonama raskršća;

- Na trasama linija javnog gradskog prevoza putnika predvidjeti niše za stajališta izvan kolovoza;

- Predvidjeti prostore za mirujući saobraćaj prema važećim standardima za postojeće i planirane sadržaje u skladu sa namjenom i prostornim mogućnostima, a u okviru pripadajuće vlasničke parcele.

 

Komunalna hidrotehnika

Snabdijevanje vodom

- Područje predmetnog plana pripada zoni snabdijevanja rezervoara Igman (k.d. 555m.n.m.). Iz rezervoara je položen potisno distribucioni vod 0700 mm čiji jedan krak 0400 mm se pruža prema Hrasnici a drugi krak 0500 mm preko Sokolović kolonije se nastavlja sa profilom 0300 mm do Ilidže preko mosta preko rijeke Željeznice, a zatim nastavlja Butmirskom cestom sa profilom 0300 mm, koji se smanjuje na 0200 mm i zatim na profil 0150 mm;

- Mrežu primarnih i distribucionih vodova unutar obuhvata RP-a potrebno je planirati u skladu sa urbanističko-saobraćajnim rješenjem, prema važećim propisima, i sa uslovima i zahtjevima KJKP "VIK";

- Profile cjevovoda definisati tako da zadovolje potrebe za sanitarnom, protivpožarnom potrošnjom;

- Za planirano rješenje je najbitnije da postoje primarni cjevovodi korektnih profila;

- Predmetni obuhvat se nalazi djelomično u I i II zaštitnoj zoni snabdijevanja vodom sa svim ograničenjima koja zakonski proizilaze za te zaštite;

- Elaborat o zaštiti izvorišta vode za piće "Sarajevsko polje" koje radi Institut za hidrotehniku "Građevinskog fakulteta" u Sarajevu se radi već duži period i rezultati ovog elaborata znatno se razlikuju od važećih obuhvata zaštitnih zona. Ukoliko dođe do usvajanje novog elaborata i prestanka važećeg, promijeniti će se uslovi zaštite prostora, što će uticati na urbanističko rješavanje ovog područja. U zavisnosti od datuma usvajanja odluke o pristupanju izrade predmetnog plana i datuma usvajanja novog elaborata o zaštiti izvorišta vode za piće "Sarajevsko polje" ili njegovog neusvajanja zavisit će i pristup rješenja obuhvata u sklopu RP "Nova Ilidža 1";

- Sve primarne cjevovode unutar obuhvata treba planirati u skladu sa važećim propisima i konkretnim uslovima i zahtjevima KJKP "VIK"- pogon "Vodovod".

Odvodnja otpadnih i oborinskih voda

- Obuhvat područja RP "Nova Ilidža - 1" se pruža sa obe strane rijeke Željeznice tako da odvodnja otpadnih voda djelomično pripada slivu Hrasničkog kolektora i sa druge strane je moguće izvršiti odvodnju otpadnih voda preko Butmirskog kolektora;

- Hrasnički kolektor je profila od FB0400 mm do FAC 0700 mm i smješten je duž ulice Igmanskog Bataljona i u nastavku put Famosa;

- Butmirski kolektor je dimenzija FB0500 mm, a u nastavku paralelno sa rijekom Željeznicom je položen FPL 0300 mm;

- Osnovu za izradu idejnog rješenja odvodnje otpadnih i oborinskih voda koje će biti sastavni dio RP-a je urbanističko i saobraćajno rješenje, u skladu sa tim rješenjima izvršit će se planiranje primarne i sekundarne mreže kanalizacionih sistema;

- Separatnu kanalizacionu mrežu unutar obuhvata RP-a planirati u skladu sa urbanističko - saobraćajnim rješenjem, prema važećim propisima, te sa konkretnim uslovima i zahtjevima KJKP "VIK";

- Kanale za otpadne vode zbog konfiguracije terena potrebno je odvesti do Hrasničkog kolektora odnosno do Butmirskog kolektora;

- Odvodnja oborinskih voda će se usmjeriti prema rijeci Željeznici;

- Oborinske i otpadne vode objekata iz I i II zaštitne zone će se tretirati prema zakonskoj regulativi i to samo za postojeće objekte, i neće biti planirana izgradnja novih objekata;

- Sve kanale u obuhvatu treba planirati u skladu sa važećim propisima i konkretnim uslovima i zahtjevima KJKP "VIK" - pogon "Kanalizacija".

 

Regulacija vodotoka

- Kroz cijeli obuhvat predmetnog plana teče Rijeka Željeznica, ona je na jednom dijelu toka regulisana, a za uzvodni dio postoji projektna dokumentacija nivoa glavnog projekta;

- Rijeka Željeznica je vodotok I kategorije i vodeni pojas je širine 15 m pa o tome treba voditi računa prilikom izrade urbanističkog i saobraćajnog rješenja.

 

Termoenergetika

Toplifikacija - Gasifikacija

- Prostorna cjelina, koja je predmet Plana, Urbanističkim planom grada Sarajeva za urbano područje Sarajevo za pe¬riod od 1986. do 2015. godine, je predviđena za opskrbu toplotnom energijom, većim dijelom putem niskotlačne gasne distributivne mreže nazivnog pritiska 0,1(0,2)(bar) odnosno individualnim sistemima zagrijavanja;

- Prostor obuhvaćen Planom nije u zonama centralne toplifikacije kotlovnica K.J.K.P. Toplane, pa je toplifikacija postojećih objekata u području zone obuhvata koncipirana tako da se putem individualnih sistema podmiruju potrebe za grijanjem;

- Može se generalno konstatovati da individualni izvori toplote sa gasom kao primarnim energentom obezbjeđuju toplotnu energiju za poslovne, prateće, objekte društvene infrastrukture i individualne stambene objekte u kontaktnim zonama predmetnog obuhvata;

- Priprema TSV i energetske potrebe za kuhanjem, ostvaruju se također individualnim sistemima;

- U oba navedena slučaja, za kontaktne zone predmetnog obuhvata, primarni energent je zemni gas sa niskotlačne gasne distributivne mreže nazivnog pritiska 0,1(0,2)(bar), dok se električna energija koristi kao nezamjenjiva;

- Predmetno područje karakteriše samo djelimična pokrivenost gasnom mrežom;

- Primarno napajanje se vrši sa gradskog, gasnog prstena visokog pritiska 8 (14,5) (bar) GČ 219,1(mm), odnosno niskotlačne gasne distributivne mreže pritiska 0,1(0,2)(bar) koji svojim dimenzijama i transportnim mogućnostima ne limitiraju dalji razvoj i proširenje toplifikacionih sistema;

- Za sniženje pritiska gasa na nivo prihvatljiv za potrošače, izgrađene su redukcione stanice, koje su locirane u kontaktnim zonama. Ovo područje se snabdijeva zemnim gasom preko reonske redukcione stanice RRS Sokolović kolonija, oznake R - 81 - 04, šifre PS1 H04, kapaciteta 2

500 m3/h, reonske redukcione stanice RRs Butmir, oznake R - 81 - 38, šifre PS1H07, kapaciteta 2 500 m3 h;

- Stanje ovog dijela gasnog sistema je dobro, kao što se može konstatovati za cijelokupan prsten visokog i srednjeg pritiska na području grada, oštećenja i improvizovana priključenja su sanirana, a kapacitet prstena visokog pritiska (sadašnja iskorištenost oko 30%) je više nego dovoljan za podmirenje potrebapostojećih potrošača, kao i planiranih objekata;

- Termoenergetske potrebe će biti zadovoljene, u skladu sa konceptom energetske opskrbe datom u Urbanističkom planu. S obzirom na urbanističke karakteristike predmetne prostorne cjeline i energetsku gustinu, različitu vlasničku strukturu, različite tehnološke potrebe, dinamiku gradnje i održavanja mikroklimatskih uslova, zagrijavanje objekata i priprema tople sanitarne vode, će se obezbijediti individualnim sistemima, korištenjem zemnog gasa, kao osnovnog energenta i električne energije, kao alternativne;

- Opisani koncept energetskog snabdjevanja toplotnom energijom predstavlja tehnički, ekonomski i ekološki optimalno rješenje, u skladu je sa dugoročnim opredjeljenjem razvoja energetike Grada i potpuno je usklađen sa planovima višeg reda;

- Korištenje električne energije, treba svesti samo kao nezamjenjivu.

 

Elektroenergetika

- Područje obuhvaćeno Planom je u velikoj mjeri pokriven elektroenergetskim sistemom za kontinuiranu dobavu električne energije. Primarno napajanje je iz TS 110/20 kV SARAJEVO 1,2 x 31,5 MVA arezervno napajanje je iz TS 110/10(20) kV SARAJEVO 18,2 x 31,5 MVA;

- Napajanje objekata električnom energijom u obuhvatu treba da bude na 10(20) kV naponu distributivne mreže. Mjesto priključka na mrežu je distributivna trafostanica tipske jedinične snage transformatora, projektovana prema Tehničkim preporukama Elektrodistribucije Sarajevo. Mrežu planirati isključivo kablovsku, sa mogućnošću dvostranog napajanja, iz glavnog i rezervnog izvora napajanja višeg reda. Također, planirati mogućnost povezivanja 10(20) kV kablovske mreže planiranog obuhvata sa susjednim obuhvatom. Distributivne trafostanice planirati u težištu potrošača, a broj određivati prema specifičnom opterećenju transformatorske jedinice. Uz planirane visokonaponske 10(20) kV kablove položiti PHD cijev za optički OPGW kabl za daljinsku komandu. U kablovske vodne čelije ugraditi indikatore kvara;

- Razvod električne energije na niskom naponu planirati isključivo kablovskom mrežom. Niskonaponska mreža će se iz planiranih transformatorskih stanica TS 10(20)/0.4 kV izvodit kao zatvorena preko KRO i KPOV-S ormara (uvezana sa sopstvenom i drugim susjednim transformatorskim stanicama) a radi kao radijalna. Postoji mogućnost rezervnog napajanja preko KRO i KPOV-S ormara i poveznih niskonaponskih kablova. Obzirom da svi kablovi uglavnom imaju rezervu u kapacitetu to ujedno služe za glavno napajanje i za rezervno napajanje susjednih kablova. Svi KRO razvodni ormari (KRO-8, KRO-6, KRO-4, KPOV-S2 i KPOV-S1) fasadni ormari su predviđeni za ugradnju na fasade objekata ili slobodnostojeći. Predmetni distributivni ormari se montiranaju na odgovarajuće temelje. Distributivni ormari ujedno su i priključne točke za spajanje potrošača na elektroenergetski sustav;

- Rasvjeta saobraćajnica treba biti planirana prema njihovoj kategorizaciji, u sklopu postojeće javne rasvjete, sa nivoom osvjetljenja prema preporukama svjetlotehničke karte. Visine stubova javne rasvjete i tip svjetiljki usaglašavati sa postojećim ili usvojenim tipom. Mjerenje potrošnje električne energije i automatsko uključenje predvidjeti u distributivnoj trafostanici iz koje se napaja određena grupa svjetiljki. Koristiti ormare javne rasvjete sa redukcijom snage.

 

Obnovljivi izvori energije

- U skladu s planom višeg reda potrebno je planirati izgradnju obnovljivih izvora energije. Građevine koje služe iskorištavanju obnovljivih izvora energije smiju se smještati unutar građevnog područja pod uvjetom da ne ugrožavaju okoliš, a koji su u funkciji napajanja potrošaća u obuhvatu ovog Plana;

- Radi povećanja sigurnosti i konkurentnosti opskrbe električnom energijom predmetnog područja planirati elastični elektroenergetski sistem s raznolikim izvorima i pravcima distribucije električne energije uz poboljšanje elektroenergetske efikasnosti.

 

Kablovska tk mreža

- Izgradnju telekomunikacione infrastrukture je potrebno vršiti podzemno;

- Planirane trase tk. kablovske kanalizacije treba da prate trasu postojeće pristupne tk. mreže, osim u slučajevima kada je postojeću trasu potrebno uskladiti sa planiranim objektima i infrastrukturom unutar obuhvata;

- Trasa tk. kablovske kanalizacije planirati unutar regulacionih linija saobraćajnica (u pločnicima i zelenim površinama, ali izvan kolovoza), čime će se izbjegnuti problemi oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa koji se javljaju zbog prelaska trase preko privatnih posjeda;

- U iznimnim slučajevima, gdje nije moguće trasu planirati drugačije, planirana trasa može se nalaziti i unutar kolovoza, uz saglasnost nadležnog upravitelja saobraćajnice. Na mjestu gdje je potreban prelazak trase ispod kolovoza, izvršiti probijanje otvora sa naknadnim uvlačenjem kabla;

- Kablovska okna, ormariće (Fibre Concentracion Point) i tačke koncentracije optičkih kablova (tačke agregacije) je potrebno planirati izvan kolovoza. Njihove mikrolokacije ovise direktno od potreba investitora, i nisu predmet ovog elaborata;

- Obzirom da se radi o idejnom rješenju projekta, odstupanja od planirane trase tk. kablovske kanalizacije su moguća, ali uz poštivanje gore navedenih smjernica;

- Kako je riječ o neizgrađenom prostoru, na kojem u najvećem dijelu ne postoji izgrađena tk. infrastruktura, razmotriti ideju investiranja i izgradnje moderne FTTH (Fiber To The Home) mreže sa komunikacijskim čvorištem, a koja bi bila u vlasništvu Općine Ilidža, uz mogućnost iznajmljivanja infrastrukture zainteresiranim operatorima. Izgradnja bi podrazumijevala izgradnju distributivne telekomunikacione kanalizacije izvedene sa PVC i PEHD cijevima, u koje bi bile položene mikrocijevi sa optičkim kablovima.

 

Rok za pripremu i izradu Plana

Član 5.

ROKOVI za pripremu i izradu Plana

- Odluka o pristupanju izradi Plana: juli 2014.

- Ugovaranje: septembar 2014.

- Podloge za izradu Plana: februar 2015.

- Osnovna koncepcija Plana: maj 2015.

- Prednacrt Plana: juli 2015.

- Utvrđivanje Nacrta Plana: septembar 2015.

- Javni uvid i rasprava o Nacrtu Plana: oktobar 2015.

- Sumiranje rezultata javne rasprave: novembar 2015.

- Prijedlog Plana: februar 2016.

- Usvajanje Plana: mart 2016.

 

Način osiguranja sredstava za izradu Plana

Član 6.

Sredstva za izradu Plana će obezbijediti Općina Ilidža u iznosu od 31.800,00 KM iz budžeta za 2014. i 2015. godinu.

Stvarni troškovi će se utvrditi nakon provođenja tenderskih postupaka i na bazi projektnih zadataka.

 

Nosilac pripreme Plana i

Nosilac izrade Plana

Član 7.

Nosilac pripreme Plana je načelnik Općine Ilidža.

Nosilac izrade Plana je Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo.

 

Javna rasprava i donošenje Plana

Član 8.

Nosilac izrade Plana će izraditi Osnovnu koncepciju Plana, a na osnovu utvrđenih smjernica, ponuditi je Nosiocu pripreme na razmatranje i usaglašavanje u kontaktu sa javnošću.

Ukoliko Nosilac pripreme za izradu Plana usvoji Osnovnu koncepciju Plana, Nosilac izrade Plana će izraditi Prednacrt plan i dostaviti ga Nosiocu pripreme za izradu Plana radi utvrđivanja Nacrta plana.

Nosilac pripreme za izradu Plana će utvrditi Nacrt plana i podnijeti ga Općinskom vijeću Ilidža na razmatranje i stavljanje na javni uvid i raspravu u trajanju od 30 dana.

 

Član 9.

Na osnovu rezultata javne rasprave i stava o Nacrtu plana Nosilac pripreme za izradu Plana utvrdiće Prijedlog plana i podnijeti ga Općinskom vijeću Ilidža na donošenje.

 

Ostale odredbe

Član 10.

Subjekti planiranja su: Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo, Općina Ilidža, Zavod za izgradnju Kantona Sarajevo, komunalna i javna komunalna preduzeća, ostali vlasnici i korisnici zemljišta, potencijalni investitori i drugi zainteresovani subjekti koji iskažu svoj interes.

 

Režim zabrane gradnje

Član 11.

Utvrđuje se režim zabrane građenja za novu izgradnju do donošenja Plana, a najduže 2 godine od donošenja ove Odluke, izuzimajući objekte za koje je izdata urbanistička saglasnost na snazi, gdje je doneseno rješenje o dodjeli zemljišta ili izdato odobrenje za građenje. Iz režima zabrane građenja se izuzimaju radovi navedeni u članu 7 stav 3. Zakona o prostornom uređenju ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 7/05). Za legalizaciju bespravno izgrađenih građevina provodi se postupak propisan ovim zakonom i Odlukom o legalizaciji bespravno izgrađenih građevina.

 

Član 12.

Sastavni dio ove Odluke je grafički prilog sa ucrtanom granicom područja Plana.

 

Član 13.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Kantona Sarajevo".

 

 

Broj 01-02-3429/14-4a

31. jula 2014. godine     

Ilidža    

 

Predsjedavajući

Smiljana dr. Viteškić, s. r.

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: