Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Javni konkurs za utvrđivanje liste pravnih i fizičkih lica koja mogu u periodu od naredne dvije godine obavljati tehničke preglede objekata

Izvor: Kozarski vjesnik, 15.08.2014.

Broj :06-36-273/14

Datum: 12.08.2014.godine

 

Na osnovu člana 142.stav 7. Zakona o uređenju prostora i građenju („Službeni glasnik Republike Srpske „br:40/13),

RASPISUJE

JAVNI KONKURS

Za utvrđivanje liste pravnih i fizičkih lica koja mogu u periodu od naredne dvije godine obavljati tehničke preglede objekata

 

1. Pravo učešća na JAVNOM KONKURSU imaju pravna lica, kao i fizička lica kao članovi komisije, odgovarajuće struke, sa licencom za reviziju ili izradu tehničke dokumentacije ili izvođenje radova koji su predmet tehničkog pregleda .

2. Fizička lica svoje pravo učešća na konkursu dokazuju licencom Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS, za određenu struku (diplomirani inženjer arhitekture , diplomirani inženjer građevinarstva smjer: konstruktivni, niskogradnja i hidro; diplomirani inženjer mašinstva, diplomirani inženjer elektrotehnike i sl).

3. Pravna lica, pravo učešća na Konkursu dokazuju i: izvodom iz sudskog registra; dokazom o postignutim odgovarajućim stručnim rezultatima na poslovima izrade odgovarajuće tehničke dokumentacije ili izgradnje objekata i dokazom da u stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom u skladu sa zakonom kojim se uređuju radni odnosi imaju najmanje jednog diplomiranog inženjera , odgovarajuće struke sa ovlašćenjem za reviziju ili izradu tehničke dokumentacije ili građenje objekata te vrste ,

4. Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u listu „KOZARSKI VJESNIK“

5. Prijave sa dokazima se dostavljaju na ADRESU:

GRAD PRIJEDOR,

Odjeljenje za prostorno uređenje

TRG OSLOBOĐENjA br.1

NAPOMENA: Ako važnost licence za reviziju ili izadu tehničke dokumentacije ili građenje objekata ističe prije roka utvrđenog ovim Konkursom , prijavljena pravna lica na ovaj konkurs su dužna , nakon isteka licence , dostaviti ovom organu novu licencu u roku od osam dana računajući od dana istekle licence , u protivnom će biti skinuta sa utvrđene liste.

 

NAČELNIK ODJELjENjA

Mirjana Komljenović,dipl.ing.arh.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: